Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti, které měly odklad školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.


Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 4/2021 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz - odkaz Občan, Školství, Školy zřízené MČ, Základní školy, Související dokumenty a informace, OZV hl. m. Prahy. Předpokládá se novela této vyhlášky s účinností od 1. dubna 2022.
Termíny zápisů budou zveřejněny na stejném webovém odkazu a na webových stránkách škol. Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol postupují ředitelé podle stanovených a na internetových stránkách základních škol zveřejněných kritérií. Ředitelé spádových škol jsou povinni přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.


Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství
Termíny zápisů dětí k povinné školní docházce do 1. ročníků základních škol městské části Praha 8 pro školní rok 2022/2023
Termíny ke stažení v PDF (172 kB)


ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8,
Bedřichovská 1

Zápis pro spádové děti: 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Zápis pro nespádové děti: 7. dubna 2022 ve 14–17 hodin

Základní škola, Praha 8, Burešova 14
Zápis: 4. a 5. dubna 2022 ve 14.00–17.30 hodin
pro zájemce s předchozí rezervací přesného času*,
17.30–18.00 hodin pro zájemce bez předchozí rezervace,
*informace k rezervaci přesného času zápisu
naleznete na www.zsburesova.cz

ZŠ a MŠ, Praha 8, Dolákova 1
Registrace k zápisu on-line: 21.3.–5.4.2022
Zápis po zaevidování: 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin

Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
Zápis: 4. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Zápis: 19. dubna 2022 ve 14–16 hodin
Zápis do přípravné třídy: 16. května 2022 ve 14–16 hodin

ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
Zápis: 5. a 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin

Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Zápis pro děti ze spádové i nespádové oblasti školy:
20. a 21. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Zápis do přípravné třídy pro děti ze spádové i nespádové
oblasti školy:
25. května 2022 ve 14–18 hodin

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
On-line registrace: 1.–21. dubna 2022
Zápis po zaevidování: 25.–27. dubna 2022
ve 14–18 hodin včetně zápisu do přípravných tříd

Zápis do 1. třídy i přípravného ročníku pro dětí bydlící ve spádové oblasti školy:
5. a 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Dodatečný zápis do 1. třídy i přípravného ročníku pro děti bydlící mimo spádovou oblast školy:
26. dubna 2022 ve 14–18 hodin


Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
Zápis: 4. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Zápis: 5. dubna 2022 ve 14–17 hodin

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Zápis: 5. a 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin

Základní škola Mazurská, Praha 8,
Svídnická 1a

Zápis: 6. dubna 2022 ve 14.00–17.30 hodin
Zápis: 7. dubna 2022 ve 14–16 hodin

ZŠ a MŠ, Praha 8, U Školské zahrady 4
Zápis: 12. a 13. dubna 2022 ve 13–17 hodin

ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8,
Za Invalidovnou 3

Zápis: 6. a 7. dubna 2022 ve 14–17 hodin

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,
Zenklova 52

Zápis: 5. a 6. dubna 2022 ve 14–18 hodin
Zápis do přípravné třídy: osobně nebo poštou 1.–31. května 2022

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Zápis: 11. a 12. dubna 2022 ve 14–17 hodin
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 09.03.2022
Vytisknout