Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Dispečer svozu nebezpečného odpadu: tel.: 284 098 887, 284 098 888


Svozové vozidlo mobilního sběru nebezpečného odpadu
 

Co do mobilního sběru nepatří:

V rámci svozu není možné odevzdat stavební odpady a elektrozařízení!


Co do mobilního sběru patří:
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady:
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory
 • teploměry
Injekční stříkačky není možné odevzdat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetřujícímu lékaři viz informace na stránkách Státního zdravotního ústavu.
Lékárny nejsou k převzetí injekčních stříkaček a teploměrů oprávněny.
Informace ke sběru nebezpečných a dalších odpadů jsou uvedeny na Portálu životního prostředí hl. m. Praha v oblasti Odpady –> Pro občany.


Pokud zjistíte jakékoli nedostatky
v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50.000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Odpady mohou občané odkládat třemi způsoby:
 • při mobilním (zastávkovém) sběru – všechny uvedené odpady mimo lednic
 • ve stabilní sběrně (sběrné dvory hl. m. Prahy) – všechny uvedené odpady včetně lednic
 • v lékárnách na území města – nepoužitelná léčiva (nelze odevzdat injekční stříkačky a teploměry)

V případě zjištění nedostatku v oblasti nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu či při nesrovnalostech v harmonogramu sběru  se lze obrátit na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1
telefon: 236 004 246
fax: 236 007 074

Od 1. ledna 2023 je z důvodu nové výstavby ukončen provoz „Sběrného dvora Voctářova“, jehož dosavadním provozovatelem je Hlavní město Praha. Od ledna 2023 budou v prostoru sběrného dvora u ulic Voctářova a Štorchova prováděny přípravné a průzkumné stavební práce.

Do sběrného dvora je možné přivézt též:
 • železný šrot
 • sklo
 • odpad ze zeleně
 • dřevěný odpad
 • stavební odpad
 • objemný odpad
 • elektrošrot

Obyvatelé hlavního města po prokázání totožnosti mohou využívat sběrný dvůr zdarma, dle pokynů obsluhy.
Podnikatelé jej využívají za poplatek.

Provozovatel sběrného dvora je firma IPODEC


Harmonogram svozu nebezpečného odpadu 2024


Sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů - brožura MHMP
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 11.01.2024
Vytisknout