Žádost o poskytnutí informace

(20.11.2013, řešil odbor kancelář starosty)


Žádost o poskytnutí informací:

1) Prostou kopii kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8 č.:
Usn RMC 0949/2010
Usn RMC 0749/2010
Usn RMC 0754/2010
Usn RMC 0409/2010
Usn RMC 0362/2010
Usn RMC 0309/2011
Usn RMC 0224/2011
Usn RMC 0141/2011
Usn RMC 0058/2011
Usn RMC 0775/2012
Usn RMC 0685/2012
Usn RMC 0684/2012
Usn RMC 0642/2012
Usn RMC 0641/2012
Usn RMC 0538/2012
Usn RMC 0042/2012
Usn RMC 0041/2012
Usn RMC 0509/2013
Usn RMC 0448/2013
Usn RMC 0329/2013
Usn RMC 0262/2013
Usn RMC 0261/2013
Usn RMC 0115/2013
Usn RMC 0578/2013
Usn RMC 0445/2013
Usn RMC 0808/2013


Odpověď:

Úřad městské části Praha 8, jako povinný subjekt, ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „povinný subjekt“ a „InfZ“)  vydal v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 8a InfZ rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

V kopii požadovaných  dokumentů  nebudou poskytnuty informace o jménu, adrese bydliště a rodném čísle fyzické osoby. 

Odůvodnění
Podle ust. § 8a InfZ „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické  osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“. Podle ust. § 11 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.  Podle ust. § 15 odst. 1 InfZ „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“. Podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů „osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle ust. § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovávat osobní údaj pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Vzhledem k tomu, že Úřad městské části Praha 8 nemá od subjektu těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě a vzhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není možné ani na základě některého z důvodů uvedených v ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., je vůči těmto údajům splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle ust. § 8a InfZ.

U Usnesení RMC 0058/2011, Usn RMC 0684/2012, Usn RMC 0642/2012, Usn RMC 0538/2012, Usn RMC 0042/2012, Usn RMC 0262/2013 bylo zjištěno povinným subjektem, že důvodové zprávy nebyly vyhotoveny v podkladových materiálech pro schůze Rady městské části Praha 8.

Důvodové zprávy u Usn RMC 0754/2010, Usn RMC 0141/2011 a Usn RMC 0448/2013 byly anonymizovány z důvodu uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Žadateli byly poskytnuty Smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, členů dozorčí rady, předsedy představenstva a členů představenstva  akciové společnost Centrum Palmovka, a.s. , které byly uzavřeny v souladu s § 66 odst. 2 a dalšími příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku České republiky.


Přílohy:

 • Usn-RMC-0949-2010  (PDF, 309 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0808-2013  (PDF, 972 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0775-2012  (PDF, 23 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0754-2010  (PDF, 39 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0749-2010  (PDF, 318 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0685-2012  (PDF, 25 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0641-2012  (PDF, 15 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0578-2013  (PDF, 53 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0509-2013  (PDF, 22 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0448-2013  (PDF, 17 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0445-2013  (PDF, 48 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0409-2010  (PDF, 32 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0362-2010-Usn-ZMC-038-2010  (PDF, 56 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0329-2013  (PDF, 22 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0309-2011  (PDF, 19 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0261-2013  (PDF, 33 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0224-2011  (PDF, 88 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0141-2011-d-vodov-zpr-va  (PDF, 18 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0115-2013  (PDF, 30 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
 • Usn-RMC-0041-2012  (PDF, 15 kB)


  Kopie kompletní důvodové zprávy k usnesení Rady MČ Praha 8
(20.11.2013, řešil odbor kancelář starosty)

Zveřejněno: 16.12.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout