Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.07.2019
  Žádost o poskytnutí analýzy variant řešení projektu Nová Palmovka.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace o světelných místech veřejného osvětlení, jejichž zařízení jsou ve správě městské části Praha 8, a to v tomto rozsahu: a) název nebo jiné označení komunikace nebo prostranství, kde se takové osvětlení nachází, a údaj o tom, kdo je vlastníkem a správcem dané komunikace nebo prostranství, b) počet a charakteristiku takových světelných míst a svítidel, pro každou lokalitu (komunikaci, stavbu, prostranství) zvlášť, pokud takové údaje nebudou zřejmé se seznamu či tabulky dle písm. d) c) informaci o tom, proč daná soustava veřejného osvětlení není svěřena do správy hlavnímu městskému správci veřejného osvětlení (t. č. Technologie hl. m. Prahy a. s.), d) ve vztahu k těm světelným místům, která jsou pasportizována v podobě databáze či tabulky, žádám o jejich seznam včetně údajů o poloze každého světelného místa a typu zařízení (svítidlo, nosný prvek) e) údaj o tom, zda jsou jednotlivá světelná místa či svítidla opatřena identifikačním značením a o jaký systém značení (číslování) jde f) údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto světelných míst předávány přímo či zprostředkovaně HZS ČR pro potřeby integrovaného záchranného systému g) údaj o tom, zda jsou polohy a identifikační značení takovýchto světelných míst zveřejňovány jako otevřená data nebo prostřednictvím jiného veřejně přístupného rozhraní či zda je takové zveřejnění připravováno
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádám zaslání/zpřístupnění faktur, které byly vystaveny MČ Praha 8 nebo jejím zřízeným organizacím společností Pavel Gardavský (IČO: 12619418) od 1. října roku 2018 do 26. června 2019 včetně. 2. Žádá rovněž o zaslání/zpřístupnění všech příslušných konkrétních položkových rozpočtů, které jistě jsou součástí všech objednávek u zmíněné společnosti Pavel Gardavský za již zmíněné období. 3. Žádám o informaci, jak bude postupováno ve vztahu ke zmíněné společnosti, pokud bude/je/bylo prokázáno, že porušila předpisy v souvislosti s údajným neoprávněným kácením dřevin na Střížkově. Tedy zdali by i přes to s ní bylo nadále spolupracováno, bez ohledu na toto případné provinění. Jde mi o to, jestli by MČ P8 měla spolupracovat v péči o zeleň s takovými firmami, u kterých bylo zjištěno provinění proti obecně platným zákonům a vyhláškám právě v oblasti péče o životní prostředí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.07.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v naší městské části, konkrétně: 1. Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 2. Obchodní název projektu: BYTY ŠALDOVA 22 – REKONSTRUKCE, k. ú. Karlín, parc. č. 499, ulice Šaldova 431/22, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 3. Obchodní název projektu: REZIDENCE ČERTŮV VRŠEK, k. ú. Libeň, parc. č. 2129, ulice Na Stráži, Čertův vršek, počet domů 5 Požadované dokumenty: stavební povolení 4. Obchodní název projektu: RODINNÉ DOMY K BŘEZINCE – RD, k. ú. Březiněves, parc. č. 427/5, ulice Na Poli, K Březince, počet domů 24 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení 5. Obchodní název projektu: DOMY BŘEZINĚVES III. - RD, k. ú. Březiněves, parc. č. 427/319, ulice Na Poli, počet domů 30 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení,
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.07.2019
  Žádost o zaslání výpisu z bodového systému řidiče.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.07.2019
  Žádost o poskytnutí přehledu pracovní činnosti p. místostarosty v měsíci květnu 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda se již uskutečnila kolaudace domu, případně kdy se plánuje ukončení této kolaudace ze strany stavebního úřadu – novostavba bytového domu Primátorská, Praha 8 – Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se schválení stavebních úprav v OC Krakov provedených v r. 2019: 1. Bylo stavební povolení ke zmíněným úpravám nahrazeno dle § 16 nebo § 117 stavebního zákona? 2. Jestliže odpověď na otázku č. 1 je „ano“, žádám o kopie příslušných dokumentů, tj. veřejnoprávní smlouvy stavebníka se stavebním úřadem nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 3. Jestliže odpověď na otázku č. 1 je „ne“, žádám o kopii stavebního povolení vydaného stavebníkovi. 4. Jestliže stavební záměr byl stavebníkovi schválen na základě jeho ohlášení podle § 105 stavebního zákona, žádám o kopii: 4.1 vydaného souhlasu s provedením ohlášeného záměru 4.2 dokumentace předložené stavebníkem k jeho ohlášení stavebního záměru 5. Jestliže stavebnímu úřadu o předmětných stavebních úpravách není nic známo, tedy je neschválil, žádám o výslovné potvrzení této skutečnosti a o zahájení kroků podle § 129 stavebního zákona – Nařízení odstraněn stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  02.07.2019
  Žádost o poskytnutí nákladů (položkového rozpočtu) na opravu fasád včetně otvorových výplní (oken a dveří) budovy na adrese Pernerova 383/29, Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  02.07.2019
  Žádost o nahlédnutí do dokumentů zrušeného odboru pro obnovu Karlína a Libně, konkrétně do dokumentů týkajících se domu Vítkova 130/19.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  02.07.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Bylo v minulosti nebo v současné době zahájeno řízení o územním rozhodnutí nebo zahájeno stavební řízení nebo bylo zahájeno společné územní a stavební řízení na stavbu 5 dvoupodlažních rodinných domů, vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích parc. č. 737 a 738, oba v katastrálním území Bohnice, obci Praha? 2. Jsou pozemky parc. č. 737 a 738, oba v katastrálním území Bohnice, obci Praha součástí stavební uzávěry pro výstavbu Pražského silničního okruhu staveb č. 518 a 519?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.07.2019
  Žádost o poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného správní orgánem ve věci přestupku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.07.2019
  Žádost o poskytnutí informace, s kým a za jakých podmínek má MČ uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem přízemních místností objektu Sokolovská 43, č. p. 12, které jsou využívány jako část provozovny Single bar. Žádám rovněž o kopii úplné nájemní smlouvy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace: 1) Kolik peněžních prostředků městská část Praha 8 obdržela v rámci rozpočtového určení odvodu z loterií a jiných podobných her, resp. daně z hazardních her (od 01.01.2017) od Magistrátu hlavního města Prahy. O tento údaj žádám vždy za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019. 2) Kolik peněžních prostředků z celkového objemu obdržených peněz podle bodu 1 za každý jednotlivý rok bylo z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, resp. daně z technických her (od 01.01.2017). O tento údaj žádám vždy za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.06.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) V kolika případech územních řízení, která Váš úřad vedl v posledních 5 letech, bylo vydáno územní rozhodnutí po více než 24 měsících? […] 10) V kolika případech došlo v řízeních naplňujících podmínky bodu 1) této žádosti ke snížení objemu povolované stavby a tím byly odstraněny následné průtahy v řízení, nebo došlo k vyřešení sporných námitek snížením objemu stavby a stavba prošla bez zásadních problémů územním řízením? Tento bod žádosti míří k záměrům, které byly v původní žádosti o vydání územního rozhodnutí tzv. předimenzované a nadměrně zatěžovaly své okolí, nebo dokonce nesplňovaly ani požadavky územního plánu. U těchto staveb může dojít snížením rozsahu stavby k odstranění překážek, kvůli kterým bylo podáno kupř. odvolání či žaloba.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.06.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkající se vymezeného území v k. ú. Bohnice parcela č. dle PK 846 a nevydaná část v k. ú Čimice, parcela č. dle PK 620: 1) Zda se v docházkové vzdálenosti 1,5 km od vymezeného území v (k. ú. Bohnice) nacházel v roce 1969 tehdejší národní výbor? Rovněž se žadatel táže, zda se v docházkové vzdálenosti 1,5 km od vymezeného území (k. ú. Čimice) nacházel v letech 1973 a 1976 tehdejší národní výbor? Pokud nikoliv, žádá o informaci, kde se v letech 1969, 1973 a 1976 nacházel národní výbor, který byl určen pro obyvatele zájmového území? 2) Zda se v docházkové vzdálenosti 1,5 km od vymezeného území (k. ú. Bohnice) nacházela v roce 1969 základní škola (první stupeň) a také, zda se v docházkové vzdálenosti 1,5 km od vymezeného území (k. ú. Čimice) nacházela v letech 1973 a 1976 základní škola (první stupeň)? […] 4) Zda lze ve vztahu k vymezenému zájmovému území hovořit o tom, že by zájmové území mohlo být ohroženo negativními účinky okolí (škodlivou exhalací, hlukem, otřesy, prachem aj.), např. v důsledku činnosti blízkého průmyslového objektu občanské vybavenosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace, týkající se nové výsadby stromů v ulici Pod Čimickým hájem po její rekonstrukci: 1) Jaké náklady byly vynaloženy na výsadbu stromů v uvedené ulici po její rekonstrukci? 2) Byl součástí smlouvy na rekonstrukci ulice a novou výsadbu zeleně také závazek na její údržbu? Pokud ne, proč? 3) Proč nebyla v průběhu roku 2018 zajištěna zálivka těchto stromů? 4) Kdo a na čí náklady zajistil letos či na podzim 2018 novou výsadbu stromů v této ulici? 5) Je pro letošní období zajištěno zalévání těchto stromů?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení nacházejícího se na pozemku parc. č. 430/1, k. ú Libeň, obec Praha: 1) Poskytnutí návrhu stavebníka na změnu v užívání reklamního zařízení ze dne 07.08.2003 včetně příloh. 2) Sdělení, zda podmínky rozhodnutí odboru výstavby Obvodního úřadu v Praze 8, o povolení reklamního zařízení ze dne 07.08.2000 č. j. OV/2000/1238-3052/Pg, byly ještě dále měněny (tj. jiným aktem, než rozhodnutím Úřadu městské části Praha 8, o povolení změny v užívání reklamního zařízení ze dne 16.04.2004, č. j. OV/2003/3348/Mě), zejména zda byla stále prodlužována doba, na kterou se reklamní zařízení povoluje. Nebyly-li podmínky rozhodnutí odboru výstavby Obvodního úřadu v Praze 8, o povolení reklamního zařízení ze dne 07.08.2000, č. j. OV/2000/1238-3052/Pg dále měněny, prosím o informaci, jaké kroky Úřad městské části Praha 8 učinil k odstranění nepovoleného reklamního zařízení. Pokud v tomto směru činil Úřad městské části Praha 8 nějaké formální písemné kroky směrem k vlastníkovi stavby (reklamního zařízení), prosím o poskytnutí kopií příslušných písemností.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.06.2019
  Žádost o poskytnutí kopie statických posudků a vyjádření statiků k objektu Vítkova 130/19 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.06.2019
  Žádost o poskytnutí informace o pozemcích: • parcelní č. 37 a 34, k. ú. Březiněves • parcelní č. 586/41, k. ú. Ďáblice 1. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím návrhem? 2. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem?