Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace formou kopie následujícího dokumentu: Ve vztahu ke změně stavby č. p. 1343 na pozemku parc. č. 788 v k. ú. Libeň, obec Praha, z rodinného domu na bytový dům, žádám o kopii kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu z roku 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Je možné požádat o výjimku ze splnění některého z požadavků kladeného Metodikou vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání v hl. m. Praze (verze 12/2016 zveřejněná na internetových stránkách společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. s adresou www.parkujvklidu.cz) pro vydání parkovacího oprávnění v zóně placeného stání na území městské části Praha 8 (dále jen „oprávnění“)? […] 4) Pokud je odpověď na bod 2) této žádosti negativní, jaký jiný postup je určen pro dosažení možnosti parkování na území městské části Praha 8 osobou, která na jejím území trvale bydlí, má zde evidován svůj trvalý pobyt, trvale užívá vozidlo, u nějž je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník osoba jí příbuzná (zejm. rodič nebo prarodič) a z finančních důvodů si nemůže dovolit změnu tohoto zápisu ve svůj prospěch?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha (dále jen „stavební úřad“) v roce 2015 pod č. j. MCP8 112013/2015, spis. zn. MCP8 057783/2015/OV.Kra ze dne 31. srpna, jehož předmětem bylo povolení stavby rodinného domu na pozemcích parc. č. 1874/23, 1874/97 a 1874/214 v katastrálním území Libeň (dále jen „Rozhodnutí“). […] 3. Zaslání všech správních aktů stavebního úřadu týkajících se kteréhokoliv z výše uvedených pozemků vydaných po zrušení Rozhodnutí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o zaslání přehledu všech pravomocných vykonatelných rozhodnutí proti subjektu Arev Group s. r. o. IČO: 28437900, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, u kterých nebyla uhrazena z naší strany uložená sankce včetně údajů pro platbu předmětných sankcí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti odboru územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) v období let 2015 až 2019: – počtu podnětů, podání a stížností týkajících se stavebně-technických závad, vyskytujících se na stavbě/ bytovém domě, domě či bytě, ohrožujících život a zdraví osob, obdržených od občanů v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet pro každý druh podání a každý rok samostatně) […] – počtu správních řízení/úkonů správního orgánu u nichž byla odvolacím/nadřízeným správním orgánem konstatována – nečinnost správního orgánu, nesprávný úřední postup
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  13.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací: - který odbor, oddělení či konkrétní osoba je odpovědná za kontrolu, zda zaměstnanci úřadu vykonávají práci jim uloženou v souladu se zákonem a stanovení případného postihu zaměstnanců kteří porušili zákon v souvislosti s výkonem práce - jaký byl počet zahájených řízení/šetření pro podezření na porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci úřadu bylo šetřeno v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) - jaký byl počet prokázaných případů porušení zákonů při výkonu práce zaměstnanci v letech 2017, 2018 a 2019 (uveďte počet zahájených šetření pro každý rok samostatně) a v jakých odděleních tito pracovníci byli zaměstnáni - jakým způsobem byli potrestání zaměstnanci u niž se prokázalo porušení zákonů v souvislosti s výkonem práce - jaká byla přijata opatření, aby se v budoucnu předešlo takovémuto nezákonnému chování zaměstnanců
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  08.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací, poskytnutí kopií následujících dokumentů: a) Kopie všech smluv uzavřených v době od 01.01.2010 do 18.10.2019, a to mezi městskou částí Praha 8, IČ: 00063797, se sídlem 180 00 Praha – Libeň, Zenklova 1/35 (dále jako „MČ“) a společností BAB mont s. r. o., IČ: 61498858, se sídlem Praha 9 – Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00 (dále jako „BAB“). […] e) Sdělení, zda byla na základě smluvního vztahu založeného některou ze smluv uzavřenou mezi MČ a společností BAB v době od 01.01.2010 do 18.10.2019 uplatněna ze strany MČ smluvní pokuta a pokud ano, pak žádáme o sdělení, z jakého smluvního vztahu (s uvedením druhu smlouvy, předmětu plnění, názvu díla a data uzavření smlouvy nebo s uvedením odkazu na smlouvu předloženou dle písm. a) této žádosti) byla smluvní pokuta udělena, v jaké výši a na základě jakého porušení smluvní povinnosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.11.2019
  1. Text a výkresy Opatření obecné povahy, kterým byly v roce 2012 v Karlíně zřízeny cykloobousměrky. 2. Podrobné vyúčtování služeb, které městské části poskytla advokátní společnost Diviš & partneři s. r. o., IČO 24157848. Konkrétně se jedná o vyúčtování na základě tří smluv uzavřených s touto společností, které lze dohledat v registru smluv, a které mají být dle smlouvy vyúčtovány každý měsíc včetně sdělení, za co konkrétně bylo fakturováno, počet hodin i náplň této práce. […] 8. Městská část vydala Opatření správní povahy (jednací číslo MCP8 126549/2019). kterým se opět pokusila zavést zóny placeného stání a mimochodem zrušit několik cykloobousměrek. V rámci tohoto opatření měly být například v ulici Křižíkova nebo Thámova navráceny cyklopitkogramy, které tam v minulosti byli nezákonně odstraněny a na křížení Pernerovy a Thámovy a Šaldovy a Křižíkovy optické brzdy. K tomu stále došlo. Proč k tomu zatím nedošlo a jaké kroky Praha 8 činí k tomu, aby k tomu došlo?“,
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  04.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se veškerých výjimek, povolení, rozhodnutí a dalších dokladů vydaných stavebním úřadem MČ Praha 8 v rámci pozemků č. 1213/2, 1285/13, 1304/2. 1304/7, 1305/17, 1305/20, 1305/21, 1306/1, 1306/2, 1306/34, 1306/37 v k. ú. Troja v období od 21.03.2017 do 10.10.2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se fyzické kapacity vozidel v zónách placeného stání: 1. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných povolenek (bez ohledu na délku jejich platnosti) pro stání v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. 2. Kolik je parkovacích míst v zónách placeného stání v celé oblasti 8.3. 3. Kolik bylo ke dni 15.10.2019 platných parkovacích povolení vydaných osobám, které mají trvalé nebo přechodné bydliště v ulicích Za střelnicí Binarova, Hlaváčova, Taussigova, Davídkova 51, 119, 121, 123, 125, 127, 133.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.11.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebního povolení vydaného odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 a následného odvolání proti tomuto vydanému stavebnímu povolení, týkající se stavebních úprav v 1. NP bytového domu za účelem vzniku ordinací s čekárnami a zázemím Praha, Libeň č. p. 1056, nám. Dr. Václava Holého 15.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byla již podána žádost o stavební povolení (nebo její obdoba) pro stavbu Bytový dům Troja, Praha 8, Troja, K Pazderkám na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o umožnění nahlédnutí do územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a souvisejících protokolů a stanovisek DOSS k: 1. liniové stavbě Cínovecká a stavbě křižovatky Cínovecká, Vesecká, Kbelská, 2. bytovým domům č. p. 962, 966, 1010 a 1053.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.10.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jaká je kapacita vozidel pro parkování v modrých zónách placeného stání na území městské části Praha 8. Pokud nemáte tento údaj k dispozici, tak požaduji sdělení, za jaký počet hlídaných parkovacích míst v modré zóně ZPS platíte firmě Eltodo při dohledu nad dodržováním ZPS. […] 7. Ve stejném rozsahu, jako v předchozím bodu požaduji sdělení pro vyhodnocení zlepšené dopravy v klidu, jak bylo MČ P8 deklarováno (jako cíl zavedení ZPS).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  23.10.2019
  Žádost o poskytnutí informace o služební cestě p. místostarosty uskutečněné v září 2019.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  22.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části, Praha 8, a to konkrétně: Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1, Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] Obchodní název projektu: NOVÉ CHABRY – BYTY F–G, k. ú. Dolní Chabry, parc. č. 1374/30, 1374/37, ulice Poštova, U Traktorky, počet domů 2, Požadované dokumenty: stavební povolení
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o zaslání smlouvy uzavřené mezi Magistrátem hlavního města Prahy a Úřadem městské části Praha 8 týkající se zón placeného stání.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  15.10.2019
  Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí o povolení odstranění nebytových staveb při č. p. 354 – Praha, Karlín, Za Poříčskou bránou 19, č. j. MCP8 166345/2017, spis. zn. SZ MCP8 147655/2016/9.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.09.2019
  Žádost o poskytnutí informace k Opatření obecné povahy č. j. MCP8 285631/2019: 1. Vyjádření /písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie ze dne 01.07.2019, vydaným pod č. j.: KRPA-244054-1/Čj-2019-0000DŽ. 2. Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podanou dne 16.05.2019společností M.O.Z. Consult s. r. o. (v zastoupení správce ZPS – TSK hl. m. Prahy). 3 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo vyvěšeno od 09.07.2019 do 25.07.2019 na úřední desce ÚMČ Praha 8
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  19.09.2019
  Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy (včetně případných dodatků) na pozemek parc. č. 626/73, k. ú. Čimice, obec Praha, LV 917, popř. sdělení obsahových náležitostí této nájemní smlouvy a to 1/ osoby nájemce, 2/ předmětu nájmu, 3/ doby nájmu, 4/ podmínek ukončení nájemní smlouvy, 5/ podmínek prodloužení nájemní smlouvy, 6/ ceny nájmu.