Poskytnuté informace 2019

1 2 3 4 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  24.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace, týkající se udělení pokut ostatními orgány veřejné správy (podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil). 1. Celkové úhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. […] 4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky (2014–2018).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.05.2019
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) na Úřadě městské části Praha 8 (dále jen „úřad“), a to: 1. Je pověřenec na problematiku GDPR zaměstnancem úřadu nebo úřad využívá jako pověřence externí subjekt? 2. Pokud pověřence úřad zaměstnává, kolik jich zaměstnává? Jaké jsou jejich úvazky? Je funkce pověřence hlavní pracovní náplní těchto zaměstnanců? 3. Pokud úřad využívá služeb externího subjektu, jaké je jméno tohoto subjektu? Jaká je výše měsíčního plnění? 4. Vykonává pověřenec úřadu funkci pověřence i pro podřízené organizace (školy, školky, další příspěvkové organizace)? Pokud ano, pro kolik z nich ji vykonává a kolik organizací si zajišťuje tuto agendu samostatně? 5. Nechal si úřad zpracovat nějaké analýzy nebo poradenské práce ohledně GDPR? Pokud ano, čeho se týkaly, kdo a za jakou výši plnění je prováděl?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace o pozemcích parcelní č. 252/1, 252/2 a 252/3, k. ú. Libeň: 1. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím návrhem? 2. Jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem byla vyřízena žádost žadatele o prošetření způsobu stížnosti odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  14.05.2019
  Žádost o poskytnutí kopií dokumentů ve vztahu k objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2 k. ú. Libeň: 1. Pravomocné stavení povolení na stavební úpravy objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2, k. ú. Libeň na zdravotnické zařízení. […] 6. Rozhodnutí o změně užívání objektu č. p. 2250 na pozemku parc. č. 786/2, k. ú. Libeň, č. j. MCP8 155506/2015 ze dne 30.11.2015. Ve vztahu k objektu č. p. 1343, Nad Rokoskou 12, k. ú. Libeň, žádám o stanoviska uvedená v Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby spis. zn. MCP8 115985/2013/OV. Ves/Pg, a to stanovisko: 1. Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 11.11.2015 č. j. HSHMP 52731/2015 […] 10. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ze dne 01.07.2015, č. j. 15101/15.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  07.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace o stavu kolaudace novostavby v ulici Primátorská, zda se kolaudace domu již uskutečnila, případně kdy se plánuje ukončení této kolaudace ze strany stavebního úřadu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Jak se rozděluje vybraná pokuta, tedy kam a jak se rozdělují finance z vybrané pokuty? 2) Proč není od pokutovaného provozovatele motorového vozidla požadováno nejdříve vysvětlení za přestupek? 3) Proč je obeslán dopisem o zaplacení určené částky? 4) Proč je uvedený dopis bez podpisu pověřeného pracovníka úřadu? 5) Jaké jsou náklady na odeslání jednoho dopisu externí rozesílací službou, která rozesílá výzvy k uhrazení určené částky a kdo kompletuje tyti dopisy k odeslání? 6) Jaké jsou finanční příjmy městské části z pokut za neoprávněné parkování v zónách placeného stání? 7) Jaké jsou finanční výdaje městské části za zóny placeného stání?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí informace: 1) Žádám o vydání kopie svislého řezu stávající stavby Primátorská 296/38 na parc. č. 203, v k. ú. Libeň. 2) Žádám o půdorysy všech podlaží domu Primátorská 296/38 na parc. č. 203, v k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.05.2019
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v naší městské části. • SPS správa nemovitostí s. r. o. – Lofty Křižíkova • Bytové družstvo Šaldova – Byty Šaldova 22 - rekonstrukce • SKYHLL – Byty Zenklova 143 – rekonstrukce • SKANSKA – rezidence Čertův vršek • BD NEGRELLI – Byty U Prvního pluku 18 – rekonstrukce • CODECO – rezidence Pod Skálou
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací k chystané opravě ulice Trojská, Praha 8: 1. Na základě jakého rozhodnutí se celá akce připravuje, kdo toto rozhodnutí učinil a kdy bylo přijato. 2. V jakém stádiu je nyní příprava celé věci (zda bylo zahájeno stavební řízení, či nikoli). 3. Seznam podkladů, které již byly v dané věci získány, spolu s informací, kdo tyto podklady poskytl, připravil nebo za ně jinak nese zodpovědnost, a kdy je poskytl. 4. Kopie všech podkladů, které již byly v dané věci získány.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  25.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Aktuální počet zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy včetně jejich: a. jména, b. příjmení, c. funkce. 2. Informaci o hodnotících kritériích při určování výše bonusových složek těchto zaměstnanců, zejména zda výše vybraných pokut má vliv na výši bonusu (či jakkoliv jinak pojmenovaného jakéhokoliv jiného příjmu zaměstnance). 3. Informaci o zdanitelných příjmech zaměstnanců uvedených v odpovědi k bodu 1) výše za rok 2018 v členění na: a. základní plat (odměna), b. další složky platu – benefity, bonusy apod.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Žádám o soupis všech zakázek na přípravu projektové dokumentace, na přípravu architektonických studií a na projektovou přípravu výstavy či úpravy staveb obecně, které uzavřely MČ Praha 8, resp. její organizační jednotky či zřízené organizace typu SeS, SM, Centrum Palmovka atp. od roku 2010 do konce února 2019. Žádám o soupis zakázek, ze kterého bude patrné, jaká firma zakázku získala, v jakém roce byla zakázka zadána, jaká byla finanční hodnota zakázky a jaká organizační jednotka zakázku zadala. […] 3) Žádám o soupis jednotlivých položek, na které byly v roce 2018 a 2019 vynaloženy finanční prostředky v kapitole 06 – Cestovní ruch, část Odbor kancelář starosty ÚMČ (monitoring tisku, tiskové konference, včetně pohoštění a prezentace Prahy 8 v médiích, public relations městské části Praha 8, propagace).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  17.04.2019
  Žádost o zaslání kopie společného rozhodnutí, případně územního rozhodnutí a stavebního podvolení, kterým byla povolena Pražské teplárenské a. s. stavební činnost na teplovodu v lokalitě sídliště Písečná, k. ú Troja. Žádost o zaslání kopie rozhodnutí o kácení dřevin, které bylo podkladem pro vydání výše uvedeného rozhodnutí, na základě kterého je v těchto dnech prováděno rozsáhlé kácení dřevin na sídlišti Písečná. Žádost o nahlédnutí do spisu v dané věci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.04.2019
  Žádost o poskytnutí podkladů, ze kterých jasně vyplývá povinnost se pro zkrácení parkovacího oprávnění dostavit na úřad osobně.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  16.04.2019
  Žádost o poskytnutí informace ve věci případných probíhajících řízení v souvislosti s parcelami č. 2691 a 2704/2 v katastrálním území Libeň (730891), ať už projednávání stavební činnosti, architektonické studie či návrhů na demolici budovy č. p. 475/19, U Rokytky, Praha 8 – Libeň, která stojí na této parcele.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  12.04.2019
  Žádost o poskytnutí informace, z jakého důvodu došlo k vykácení dřevin na parcele č. 1083/56 a 1086/104 v katastrálním území Troja, na základě jakého povolení k tomuto kácení došlo.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  12.04.2019
  Žádost o zaslání kopie společného rozhodnutí, případně územního rozhodnutí a stavebního podvolení, kterým byla povolena Pražské teplárenské a. s. stavební činnost na teplovodu v lokalitě sídliště Písečná, zejména na pozemcích parc. č. 1083/40 a 1083/56 v k. ú. Troja. Žádost o zaslání kopie rozhodnutí o kácení dřevin, které bylo podkladem pro vydání výše uvedeného rozhodnutí, na základě kterého je v těchto dnech prováděno rozsáhlé kácení dřevin na sídlišti Písečná.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.04.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se revitalizace vnitrobloku Roudnická. 1. Kolik finančních prostředků bylo MČ Praha 8 vynaloženo na projekt revitalizace vnitrobloku Roudnická a jakým způsobem a jakým způsobem budou tyto finanční prostředky dále využity? 2. Za jakých podmínek bylo (a kým) povoleno kácení stromů ve vnitrobloku Roudnická v roce 2018 a 2019 a jakým způsobem a kdy budou pokácené stromy nahrazeny novou výsadbou?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací, zejména listin, vyjádření a výstupů, které správní orgán opatřil ve věci živnostenské kontroly právnické osoby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  10.04.2019
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Informace o veškerých: a) územních řízeních zahájených na základě žádostí o vydání územního rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení; změně využití území; změně vlivu užívání stavby na území; dělení nebo scelování pozemků; ochranném pásmu; b) územních řízeních s posouzením vlivu na životní prostředí; […] (iv) v případě, že se Řízení týkají stavby na Pozemku, informaci o tom, o jaký druh stavby se v konkrétním případě jedná (např. komerční a/nebo rezidenční stavba).
1234