Poskytnuté informace 2019

1 2 
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.03.2019
  Žádost o zaslání usnesení o odložení ve věci přestupku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.03.2019
  Žádost o dohledání spisu z roku 1979.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.03.2019
  Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu ve věci přestupku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  18.03.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203 k. ú. Libeň, ul. Primátorská 38, Praha 8. 1) Dne 18.02.2019 a 04.03.2019 žadatel navštívil v úředních hodinách odbor územního rozvoje a výstavby a vznesl žádost o seznámení se spisem, kde je účastníkem řízení. Jeho žádost byla odmítnuta, proto žádá o sdělení důvodu, proč mu nebylo umožněno seznámit se se spisem? 2) Byla na úřední desce v termínu od 20.12.2018 do 05.03.2019 oznámena nějaká událost ohledně této nemovitosti? 3) Kdy bude žadateli umožněno seznámit se se spisem, kde je účastníkem řízení?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  12.03.2019
  Žádost o nahlédnutí do Stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 8 a souvisejících podkladů k věci „Sportovní hala v Ďáblicích“ (spoluvlastník přilehlých nemovitostí).
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.03.2019
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203 v k. ú Libeň, ul. Primátorská 38, Praha 8. Dne 20.12.2018 byla podána žádost o umístění stavby na parc. č. 203, Primátorská 38. 1) Jedná se o řízení o vydání územního rozhodnutí nebo spojené územní a stavební řízení? 2) Bylo již nařízeno veřejné projednání námitek? Na kdy je nařízeno?
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  11.03.2019
  Žádost o sdělení kompletní trasy všech vozidel firmy Eltodo, které monitorovaly parkování v městské části Praha 8 dne 12.07.2018. Požaduji mapu trasy vozidla na území MČ, spolu s vyznačením časů, kdy se v kterém bodu vozidlo nacházelo. Pokud není k dispozici mapa, požaduji seznam ulic, kde se vozidlo nebo vozidla nacházela, spolu s časem, kdy se v dané ulici nacházela.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  07.03.2019
  Žádost o poskytnutí kopie žádostí o souhlas, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, souhlasu, které se vztahují k dočasné stavbě trafostanice a výměníku na pozemku parc. č. 840/167 k. ú. Bohnice (pravděpodobně) poblíž ulic Dolákova a Kusého.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.03.2019
  Přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních, vedených stavebním úřadem, vyplněním údajů do Tabulky požadovaných údajů. Údaje prosím uveďte za Vámi zvolené typické časové období (např. za poslední rok, půlrok apod. s tím, že preferujeme poskytnutí dat za roční období) a doplňte, jaké časové období jste pro poskytnutí informací zvolili.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  06.03.2019
  Poskytnutí informací týkajících se probíhajících řízení dle stavebního zákona na pozemcích p. č. 840/34, 840/35, 840/456 a 840/183 v k. ú. Bohnice (křižovatka ulic Kusého a Dolákova) – mělo by se jednat o dvě až tři správní řízení (jedná se o informace pod jakými názvy a čj. jsou řízení vedena a jaký je jejich aktuální stav). Zaslání kopií (elektronicky) všech písemností, vydaných v rámci všech probíhajících řízení týkajících se uvedených pozemků o příslušným stavebním úřadem (např. zahájení řízení, usnesení přerušení řízení, výzva k doplnění podkladů apod.), o dotčenými orgány (např. vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí jednotlivých odborů MČ Praha 8, HZS, KHS, MHMP apod.) o souhlasů vlastníků nemovitostí dle § 184a stavebního zákona.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  01.03.2019
  Žádost o poskytnutídokumentu – Souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemku parc. č. 13/18, k. ú. Libeň, ze dne 13.03.2006, č. j. OV/P8/2006/0932/Buk/2 vč. přílohy – geometrického plánu potvrzeného stavebním úřadem.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.02.2019
  1) „Kompletní sady fotodokumentace“ k případu Spis. zn. SZ MCP8 007629/2019, č. j. MCP8 027618/2019, která se týká osoby žadatele. 2) Popis procesu „automatizovaného technického prostředku používaného při dohledu na dodržování pravidel parkování v rámci systému zón placeného stání“, například ve formě citace z dokumentu prováděcí analýzy. 3) Informaci, kdy naposledy proběhl audit systému „používaného při dohledu na dodržování pravidel parkování v rámci systému zón placeného stání“ a jméno autora závěrečné zprávy. 4) Kopii technického průkazu „automatizovaného technického prostředku“, který prováděl dohled dne 13.12.2018 v 19.07 v ulici Křižíkova, Praha 8. 5) Kopii osvědčení o kvalifikaci obsluhy „automatizovaného technického prostředku“, který prováděl dohled dne 13.12.2018 v 19.07 v ulici Křižíkova, Praha 8. 6) Zdůvodnění/vysvětlení proč Úřad městské části Praha 8, pracoviště oddělení přestupků se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 – Čimice komunikuje prostřednictvím služeb České Pošty přes P. O. Box 506, Neumanická 16, 37020 České Budějovice 90. 7) Zdůvodnění/vysvětlení, proč je důležitý úřední dokument týkající se možného porušení zákona zasílán s poznámkou „Nedosílat“ a zároveň „Dodejka do vlastních rukou“. Jedná se o doporučený dopis s podacím číslem ……… ze dne 29.01.2019 (spis. zn. SZ MCP8 007629/2019, č. j. MCP8 027618/2019) s oznámením o vyměření pokuty a požadavku na její zaplacení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  26.02.2019
  Žádost o poskytnutí podkladů o udělení dotací a grantů pro Tělovýchovnou jednotu Libeňský ostrov, z. s., IČO: 00540447 v letech 2015 – březen 2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.02.2019
  Žádost o poskytnutí seznamu registračních značek vozidel, která obdržela povolení do vnitrobloku mezi ulicemi Hlaváčova a Taussigova, Praha 8. U vjezdu do vnitrobloku mezi ulicemi Hlaváčova a Taussigova je dopravní značka zákazu vjezdu mimo vozidel s povolením MČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  21.02.2019
  Žádost o poskytnutí informací, podkladů: Veškeré kopie kolaudačních rozhodnutí (kolaudační souhlasy či obdobných správních aktů povolujících užívání) vztahující se ke všem prostorám (bytům i nebytovým prostorám) v budově nacházející se na adrese Křižíkova 679/65a, Karlín, 186 00 Praha 8, tj. k budově č. p. 679, která je součástí pozemku parc. č. 316/6 v k. ú. Karlín (dále jen „Budova“) obec Praha. Příslušné kopie dokumentace skutečného stavu (provedení) či jiné obdobné dokumentace, ze které budou vyplývat rozměry (podlahová plocha) jednotlivých prostor (bytů a nebytových prostor) v Budově.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.02.2019
  Žádost o poskytnut informace o městském mobiliáři a zeleni. 1) Prosím o informaci, zda městská část Praha 8 vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat. 2) Prosím o informaci, zda městská část Praha 8 má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat. 3) Prosím o informaci: a) kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje městská část Praha 8, případně jí zřízené organizace; b) kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje městská část Praha 8, případně jí zřízené organizace; c) kolik stromů vlastní a spravuje městská část Praha 8, případně jí zřízené organizace.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.02.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda došlo k řádnému zveřejnění záměru městské části Praha 8 prodat níže uvedené nemovité věci: 1) spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc. č. 73 o výměře 635 m² 2) spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na domu č. p. 130, to vše v k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, 186 00 Praha 8. Poskytnutí informace, od kdy a do kdy byl záměr zveřejněn, způsob zveřejnění a datum projednání a schválení tohoto záměru v orgánech hlavního města Prahy nebo v orgánech městské části.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.02.2019
  1) Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, případně kliku dveří „předzahrádky“? 2) Po kom je v takovém případě, dle příslušného metodického pokynu, vymáhána uložená sankce, respektive kdo je za toto jednání odpovědný? Reklamní agentura, která je na „visačce na kliku“ vyznačena, nebo subjekt, který na této „visačce na kliku“ inzeruje vlastní produkt či službu? 3) Pokud by v obvodu, který spadá pod Váš správní orgán takováto inzerce byla poskytována, respektive pokud by reklamní agentura umístila „visačku na kliku“, na které by byla inzerce na jeden či více subjektů třetích stran, zahájil by Váš správní orgán správní řízení pro porušení některého ze závazných právních předpisů, či nikoli? 4) Podle jakého závazného právního předpisu a právní kvalifikace by Váš správní orgán shora uvedenou inzerci posuzoval, případně zda vůbec Váš správní orgán ve shora uvedeném jednání spatřuje znaky správního deliktu či přestupku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.02.2019
  a) Sdělení, zda reklamní zařízení, umístěné na pozemku parc. č. 882/3, k. ú. Karlín, je na pozemku umístěno a provozováno v souladu s platným veřejnoprávním titulem (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného záměru, stavební povolení, apod.) a na jakou dobu dočasnosti je veřejnoprávní titul vydán; b) Zaslání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 882/3, k. ú. Karlín, který byl podkladem pro vydání veřejnoprávního titulu uvedeného v písm. (a) této žádosti, případně nájemní smlouvy či obdobného titulu, který byl podkladem pro vydání uvedeného veřejnoprávního titulu; c) Zaslání anonymizované verze všech veřejnoprávních titulů, na základě kterých je nebo v minulosti bylo možné reklamní zařízení provozovat; d) Sdělení, zda reklamní zařízení je umístěno v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. HMP, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy; e) Sdělení, jaké kroky byly a budou učiněny s uvedením časového harmonogramu, ve vztahu k uvedenému reklamnímu zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení, které je na pozemku umístěno bez platného veřejnoprávního titulu, platné nájemní smlouvy či jiného užívacího titulu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2019

  20.02.2019
  a) Sdělení, na základě jaké smlouvy/smluv či jiných dohod nebo obdobných titulů (dále také jen „smlouva“) je na pozemku parc. č. 882/3, k. ú. Karlín, umístěno a následně provozováno reklamní zařízení a jaká je sjednána doba užívání uvedeného pozemku parc. č. 882/3, k. ú. Karlín, či jeho části a výše plateb za užívání pozemku; b) Zaslání anonymizované verze smlouvy uvedené v písm. (a) této žádosti včetně všech jejích změn a dodatků.
12