1 2 3 
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace o době výstavby vysokého napětí, které vede přes pozemky žadatele k trafostanici na ulici K Ládví.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace, zda pozemky parc. č. 159 a 158 v k. ú. Libeň, užívané jako zázemí pro venkovní aktivity dětí z Mateřské školy Na Korábě, Lindnerova 575/1, byly k výše uvedenému účelu zkolaudovány. Pokud byly zkolaudovány, prosí o zaslání příslušného kolaudačního souhlasu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  23.02.2021
  Žádost o poskytnutí informací: - v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila městská část Praha 8 (v období ode dne 01.01.2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK – zeleň městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu? - jaká byla průměrná náhrada, kterou městská část Praha 8 uhradila (v korunách českých), vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK – zeleň městská a krajinná), a to za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  18.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se dvou reklamních zařízení na pozemku parc. č. 4021/24 v katastrálním území Palmovka (jedná se o dva billboardy přímo naproti výstupu z metra Palmovka k tramvajové zastávce směrem na Žižkov). 1. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? 2. který den toto povolení vyprší? 3. pokud stavba nemá platné povolení, jaký další postup vám ukládá zákon?
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace, zda byl někdy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (tedy od 01.01.2014 do dnešního dne) Vaším úřadem zaznamenán případ uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníku. Pokud byl takovýto způsob sňatku zaznamenán, žádám o poskytnutí informace, kolik případů uzavření manželství v přímém ohrožení života bylo ve výše uvedeném časovém období Vaším úřadem evidováno.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace: Veškeré správní úkony, které proběhly na stavbě na pozemku parc. č. 2709, k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.02.2021
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se komunikace mezi Společenství vlastníků jednotek Jitravská 561, Praha 8, IČO: 27108635 nebo členy statutárního orgánu Společenství na jedné straně a odborem územního rozvoje a výstavby (stavební úřad) či jiným odborem úřadu na straně druhé v období od 1. července 2020 do 31. ledna 2021.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  15.02.2021
  Žádost o poskytnutí následujících informací a dokladů: • Stanoviska Městské části/Úřadu městské části Praha 8 pro stavbu „č. 4663 – mimoúrovňová křižovatka – REKONSTRUKCE MOSTŮ“ • Hluková měření pro stavbu „č. 4663 – mimoúrovňová křižovatka – REKONSTRUKCE MOSTŮ“ • Situační výkres, v kterém budou zakresleny protihlukové stěny pro stavbu „č. 4663 – mimoúrovňová křižovatka – REKONSTRUKCE MOSTŮ“ dle stavebního povolení MHMP-96924.sp/2005/DOP-O1/Dá ze dne 07.10.2005
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  15.02.2021
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Aktuální (leden 2021) výše platů ředitelů/ředitelek MŠ a ZŠ zřizovaných Prahou 8. 2. Výše odměn ředitelů a ředitelek všech MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 8 v roce 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  15.02.2021
  Žádost o poskytnutí informace V úseku silnice I. třídy, Cínovecká (směr z Prahy na Ústí nad Labem) označený jako I/8 (úsek Holešovice – Zdiby), se nachází v blízkosti komunikace (mimo ochranné pásmo, viz zák. 13/1997 Sb.) větší množství billboardů, a to po obou stranách komunikace. Naše dotazy zní: 1) Sdělte, které jednotlivé billboardy pronajaté (propachtované) MČ Praha 8 se nacházejí v blízkosti silnice I. třídy, Cínovecká označený jako 1/8 (úsek Holešovice – Zdiby) 2) Jaká je odměna pro Úřad z uvedených nájemních smluv (smlouvy) za kalendářní rok?
123