1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  05.01.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se oboustranného reklamního bigboardu ve tvaru "V" umístěného na pozemcích parc. č. 882/2, 882/3, 882/4 a 882/6 k.ú. Karlín, kterému byl rozhodnutím Odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 19.05.2021 zrušen souhlas se změnou v užívání dočasné stavby, spočívající v prodloužení lhůty užívání do 31.12.2025 (č.j. MHMP 716622/2021): 1. v jaké fázi se nachází řízení o odstranění stavby bez platného povolení pro stavbu 2. jaké úřední úkony a v který den byly v rámci řízení o odstranění stavby provedeny v období od 19.05.2021 do dnešního dne.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  05.01.2022
  Žádost o poskytnutí informace o obsazených  neobsazených nebytových prostorech MČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  27.12.2021
  Žádost o poskytnutí informací souvisejících s nájmem bytu č. 6 umístěného v budově č. p. 208, která je součástí pozemku parc. č. 327, v katastrálním území Karlín, na adrese Křižíkova 208/55, 186 00 Praha 8 (dále jen „Byt“), kde Městská část Prahy 8 vystupovala jako pronajímatel.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  27.12.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se ukládání správních trestů podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v platném znění, informaci, zda podle výše uvedeného zákona správní orgán Úřadu městské části Praha 8 uložil správní tresty podle § 35, písm. c), d) nebo e) – zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, nebo zveřejnění rozhodnutí přestupku. Pokud správní orgán tyto tresty uložil, prosím o informaci, jakého přestupku se pachatelé dopustili a jaké konkrétní tresty jim byly uloženy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  22.12.2021
  Žádost o poskytnutí informace týkající se výstavby bytového domu Mazurská na pozemku parc. č. 1355/31, k. ú. Troja, obec Praha.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  22.12.2021
  A. Zda se na pozemku parc. č. 2823/1 v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV č. 2540 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a/nebo pozemku parc. č. 2826 v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV č. 2540 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu […] B. Přihlášení opomenutého účastníka řízení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.12.2021
  Žádost o zaslání OOP MCP8 322172/2021 ze dne 06.09.2021 včetně vydaného DIO.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.12.2021
  Žádost o poskytnutí informace o funkčním využití pozemků parc. č. 282/6, parc. č. 437/9 a parc. č. 438/20, k. ú. Březiněves, v územním plánu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  16.12.2021
  Žádost o poskytnutí informací, jaké je minimální vzdělání pracovníků OSPOD, jaká je platová třída pracovníků OSPOD, zda pracovníci absolvují psychologické kurzy a školení ohledně vykonávané práce a kurzy s ohledem na vykonávanou práci OSPD.
 • Žádost o poskytnutí informace 2021

  13.12.2021
  Žádost o poskytnutí kopií následujících podkladů: výstup Úřadu Městské části Praha 8, odboru životního prostředí ze dne 2. června 2015, sp. zn. MCP8 069305/2015; výstup Úřadu městské části Praha 8, odboru dopravy ze dne 23. června 2015, sp. zn. MCP8 069923/2015; výstup Úřadu městské části Praha 8 – vodoprávního úřadu ze dne 8. července 2015, sp. zn. MCP8 090141/2015; výstup Úřadu městské části Praha 8 – vodoprávního úřadu ze dne 28. července 2015, sp. zn. MCP8 099097/2015; výstup Úřadu městské části Praha 8 – vodoprávního úřadu ze dne 24. srpna 2015, sp. zn. MCP8 110081/2015.