Poskytnuté informace 2016

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  04.01.2017
  Žádost o poskytnutí informace – o zpřístupnění dokumentů k nahlížení a pořizování jejich kopií/opisů 1) Usnesení schůze Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 8 („MČP 8") ze dne 30.09.1993, ve kterém se měl schvalovat návrh schváleny Obvodní radou MČP 8 č. 217/93, ohledně prodeje 36 akcií společnosti IBC - Středisko mezinárodního obchodu, akciová společnost (IBC, a.s.), IČO: 14892146 („IBC,a.s."); 2) Schválení Obvodním zastupitelstvem MČP 8 vložení pozemku katastrální parcely č. 243 v katastrálním území Karlín do základního kapitálu společnosti IBC, a.s. v roce 93 (k převodu došlo 9.8.1993), popřípadě schválení převodu daného pozemku na společnost IBC, a.s.; 3) Schválení Obvodním zastupitelstvem MČP 8 (popř. jiné rozhodnutí týkající se) neuplatnění předkupního práva k akciím společnosti IBC, a.s., které byly ve vlastnictví Hlavního města Prahy (18%).
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  29.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace o podání žádosti stavebníka o územním povolení o zahájení územního řízení, resp. o pokračování územního řízení ul. Primátorská 38, Praha 8, číslo parcely 203, které mohly proběhnout od 28.11.2016 ke dni vyřizování této žádosti a o vydání územního povolení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  29.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace o rozhodnutí stavebního povolení resp. o jeho změnách, popřípadě podání žádosti stavebníka o změně stavby před dokončením, které mohly proběhnout od 28.11.2016 ke dni vyřízení této žádosti, č. parc. 193 k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  29.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace, zda proti p. …… neprobíhá u Vašeho úřadu přestupkové řízení proti občanskému soužití.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  28.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace: 1. Na základě jakého dokumentovaného referenda/průzkumu názoru občanů realizovaného stávajícím vedením MČ P–8 se stávající vedení rozhodlo systém „Modrých zón" implementovat? Je totiž známo, že v průzkumu organizovaném předchozím vedením občané P8 toto jednoznačně odmítli poměrem hlasů 2:1 (tímto samozřejmě nejsou myšleny možné nedoložitelné možná i zmanipulované pseudoprůzkumy na nerelevantním vzorku respondentů) […] 5. Informace o využití vybraného parkovného – tedy kolik ze získaných prostředků je skutečně a konkrétně využito ku prospěchu rezidentů P8 (jak již dříve deklaroval R. Petrus) a kolik mizí nevratně v servisních organizacích (zjevně zcela zbytečně – neboť zákaz stání v „zóně“ mimo vyhrazená místa je hromadně nedodržováno) a jinde, bez prospěchu pro rezidenty P–8 ale s požehnáním Městské části Prahy 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  27.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace: 1) kdy Odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen OÚRV) vydal souhlas se změnou v účelu užívání stavby pro nebytový prostor v přízemí domu č. 85/101 na parcele p. č. 461/1 k. ú. Karlín 2) kdy OÚRV vydal rozhodnutí o kolaudaci a povolení užívání stavby pro nebytový prostor v přízemí domu č. 85/101 na parcele p. č. 461/1 k. ú. Karlín. Žádám o doložení kopií listin dokládajících tuto kolaudaci.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  20.12.2016
  Žádost o zaslání neveřejné přílohy k usnesení RMČ č. Usn RMC 0671/2016 ze dne 09.12.2016 (seznam udělených odměn ředitelům škol).
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  20.12.2016
  Žádost o poskytnutí naskenovaných stran č. 6, 8–12, 14, 18, 19, 23–26 z dokumentu: „Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání, nadzemních i podzemních parkovacích domů a optimalizace provozní efektivity placených parkovacích ploch". Část díla: Projekt organizace dopravy v klidu a provozně organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  19.12.2016
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Žádám o sdělení a vysvětlení z jakého zákonného důvodu a účelu využil úřad dne 15.10.2015 záznamy v registru obyvatel o mé osobě. 2. Žádám o sdělení a vysvětlení jaká „evidence a spisová dokumentace“ je u úřadu vedena v souvislosti s mou osobou – viz důvod uvedený v poskytnutí údajů z registru obyvatel ze dne 15.10.2015. 3. Žádám o sdělení informaci o zpracování mých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  16.12.2016
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Na jakém konkrétním školském zařízení a jakého konkrétního středoškolského vzdělání dosáhli tito zaměstnanci povinného subjektu: Simona Ďurkovičová, Mgr. Lenka Kaplanová, Mgr. Martin Moulis, Ing. Pavel Kryštof, MBA.2. Na jakém konkrétním školském zařízení a jakého konkrétního vysokoškolského vzdělání dosáhli tito zaměstnanci povinného subjektu: Mgr. Lenka Kaplanové, Mgr. Martin Moulis, Ing. Pavel Kryštof, MBA. […] 10. Jak velkou částku za parkování v parkovací zóně (ulice Turnovská na Praze 8) inkasoval povinný subjekt od zavedení této parkovací zóny do dne podání této žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  12.12.2016
  Žádost o poskytnutí dokumentace skutečného provedení stavby nebo dokumentace pro stavební povolení, z které by byl patrný způsob založení stávajícího objektu na pozemku parc.č. 1098/1 k.ú. Libeň. Jedná se zejména o půdorys výkopů, základů (pilotového založení), půdorys 1. nadzemního podlaží a řezy objektem. Tuto informaci potřebujeme pro projekční přípravu stavebního záměru na sousedním pozemku č.parc.l097, k.ú.Libeň, konkrétně pro prokázání dodržení technických požadavků na stavby uvedených v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, § 41 Zakládání staveb.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  12.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace. Dne 02.06.2003 vydal Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby pod č.j. OV/2003/0468/Bau, s nabytím právní moci ke 14.07.2003, stavební povolení na stavbu komunikace Milana Kadlece v k.ú. Dolní Chabry. Dne 08.03.2010 byla zkolaudována část této komunikace s tím, že do dnešního dne zůstává nezkolaudována část komunikace Milana Kadlece umístěná na pozemku parc.č. 1412/1 v k.ú. Dolní Chabry, spolu s navazujícími částmi komunikace na pozemcích parc.č. 291/25, 291/30, 291/14, 291/29 a 1372/8 v k.ú. Dolní Chabry a spolu s navazujícími částmi komunikací Dvořákova a Velemínská na pozemku parc.č. 1372/10, vše v k.ú. Dolní Chabry. Od r. 2010 jsou ve vztahu k této části komunikace opakovaně vydávána rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Poslední rozhodnutí bylo vydáno dne 04.03.2016, a to na dobu do 15.09.2016. Žadatel žádá Městskou část Praha 8, Úřad městské části, odbor výstavby o poskytnutí informace, buď poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, nebo sdělením informace v písemné podobě, o skutečnosti, jaká stavební povolení a kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlasy) byla vydána ohledně výstavby a užívání objektů napojených na výše uvedenou komunikaci v období od 01.01.2010 do dnešního dne.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  12.12.2016
  Žádost o poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 1688-34/03 vypracovaného Ing. Alenou Weberovou, dne 19.03.2003. Jedná se o znalecký posudek o ceně obvyklé obytného nájemního domu čp. 675 s garáží, a s příslušnými pozemky, na k. ú. Kobylisy a na adrese Na Pěšinách 17, Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  12.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace, k jakému účelu užívání je povolena stavba č.p. 787, na pozemku parc. č. 1095 k. ú. Libeň. Tuto informaci potřebujeme pro projekční přípravu stavebního záměru na sousedním pozemku č.parc.l097 k.ú.Libeň, konkrétně pro prokázání dodržení technických požadavků na stavby uvedených v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, § 45 Proslunění denní a umělé osvětlení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  09.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace – žádost o doložení tvrzení MČ Praha 8 o doporučení soudního znalce RNDr. Bohumila Svobody na omezení rychlostí všech vozidel v celém měřeném úseku na 30 km/hod – ul. Na Stráži
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  07.12.2016
  Žádost o poskytnutí informací – řešení dopravní situace v ulici Trojská, spočívající v omezení rychlosti na 30 km/h v úseku před domem č. p. 788. 1) pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím je podnět žadatele Policií ČR, odborem služby dopravní policie evidován; 2) zda a jakým způsobem bylo rozhodnuto o podnětu žadatele na zavedení dopravního omezení v ulici Trojská; 3) v návaznosti na sčítání množství automobilů projíždějících ulicemi Trojská a Uzavřená prováděného počátkem měsíce října 2016, žadatel žádá o zaslání písemného vyhodnocení tohoto sčítání a o sdělení, k jakému účelu bylo toto sčítání prováděno a jakým způsobem s ním Úřad Městské části Praha 8 hodlá naložit; 4) jakým způsobem ÚMČ Praha 8 hodlá řešit neúměrnou a neudržitelnou dopravní zátěž obyvatelů ulic Trojská, Pod Kynclovkou, Na Šutce, Písečná, Uzavřená, a dalších ulic dotčených dramatickým zvýšením intenzity provozu v oblasti způsobenou otevřením tunelového komplexu Blanka. Stejně tak žadatel žádá o sdělení návrhu řešení neudržitelné dopravní situace, kdy vozidla jedoucí přes ulici Trojská, Uzavřená vjíždějí do ulice Nad Šutkou a následně se na úrovni ulice Nad Záložnou a Vršní hromadně otáčejí do protisměru, čímž jen blokují provoz v obou směrech a dále tak komplikují dopravní situaci v celé oblasti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  07.12.2016
  Dopravní průzkum intenzity dopravy prováděný dne 11.10.2016 v ulici Trojská firmou M.O.Z. Consult s.r.o. objednaný odborem dopravy UMČ Prahy 8.
 • Žádost o poskytnutí informací 2016

  06.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace o rozhodnutí stavebního povolení resp. o jeho změnách, popřípadě podání žádosti stavebníka o změně stavby před dokončením, které mohly proběhnout od 25.10.2016 ke dni vyřízení této žádosti, č. parc. 193 k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informací 2016

  06.12.2016
  Žádost o poskytnutí informace o podání žádosti stavebníka o územním povolení o zahájení územního řízení, resp. o pokračování územního řízení ul. Primátorská 38, Praha 8, číslo parcely 203, které mohly proběhnout od 25.10.2016 ke dni vyřizování této žádosti a o vydání územního povolení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2016

  06.12.2016
  Žádost o poskytnutí informací. 1) který subjekt provedl vyznačení modrých zón, osazení značek a parkovacích automatů na území městské části Praha 8, jaké byly na tuto investiční akci náklady a žádost o poskytnutí kopie smlouvy, na jejímž základě bylo toto dílo provedeno. 2) jakým způsobem je naplánováno a kdy a kým a jak bude provedeno vyhodnocení přínosu zavedení modrých zón pro obyvatele městské části Praha 8?