1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  17.05.2022
  Žádost o poskytnutí informace: 1) Uveďte prosím konkrétní veřejně přístupné oblasti či místa na území Městské části Praha 8, na kterých lze legálně piknikovat s vlastním přenosným grilem. 2) Kterou vyhláškou či právním předpisem je na území Městské části Praha 8 regulováno grilování s vlastním přenosným grilem na veřejnosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  17.05.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se hlášení o produkci a nakládání s odpady dle příslušné legislativy právnické osoby (společnost s r.o.)
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  17.05.2022
  Žádost o poskytnutí informace, k jakým úředním úkonům a ve který den došlo v řízení o odstranění nepovolené stavby pro reklamu na pozemku parc. č. 2537/162 Nové město a v jaké fázi se nyní řízení nachází?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  04.05.2022
  Žádost o poskytnutí územního rozhodnutí na stavbu s názvem „Nasvícený oboustranný reklamní bigbord ve tvaru „V“ o celkové velikosti 10,45 x 4,5 m včetně přípojky NN, lokalita Těšnov – Wilsonova, Praha, Karlín“ ze dne 08.12.2010 pod sp. zn. MCP8 098870/2010/OV.Pet, č. j. MCP8 120503/2010, které nabylo právní moci 13.01.2011 a také dále souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 08.02.2011 pod sp. zn. MCP8 007372/2011/OV.Pet, č. j. MCP8 035649/2011 a také dále souhlas s provedením změny ohlášené stavby před jejím dokončením ze dne 08.04.2011 pod sp. zn. MCP8 033012/2011/OV. Pet, č. j. MCP8 035649/2011.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  04.05.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se odstranění a náhradní výsadby stromů za období od 01.01.2018 do 15.04.2022, a to: 1. V rámci pozitivního rozhodnutí Vašeho příslušného útvaru (oddělení/odboru) došlo k odstranění kolika stromů z území Vaší městské části? 2. Na základě rozhodnutí - viz bod 1), bylo Vaším příslušným útvarem rozhodnuto o náhradní výsadbě kolika stromů? 3. Jaký počet stromů byl odstraněn bez příslušného povolení (pokud je uvedené Vašim příslušným útvarem evidováno)? 4. Jaký počet nové výsadby stromů je Vašim příslušným útvarem evidován, a to nezávisle na bodu 2)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  04.05.2022
  1) Oficiální stanovisko MČ Praha 8 k informaci, která v rámci tvrzení zástupce investora Bendovka s.r.o. vyšla na stránkách dubnového časopisu Osmička. 2) Zároveň žádáme o kopie veškerých žádostí ze strany zástupce investora spol. Bendovka s.r.o., které od roku 2018 do dnešního dne 11.4.2022 eviduje stavební úřad MČ Praha 8 (plynová přípojka, přípojka na vodu, záměr výstavby viničního domu atd), v rámci celého předmětného souboru pozemků „Bendovka". Jmenovitě se jedná se o parcely č. 625/1 (626), 633/1, 633/2, 633/3, 632, 631 a 634/1 k. ú. Bohnice.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  27.04.2022
  Žádost o poskytnutí Ceníku parkovného v parkovací zóně označené „Fialová zóna P8-0146“ v lokalitě Křižíkova, Praha 8, v rozhodné době od 01.08.2021 do 31.08.2021.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  27.04.2022
  Žádost o výpis z registru obyvatel.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  27.04.2022
  Žádost o informace k Záměru pronajmout restauraci v ul. Karlínské náměstí č.p. 22, o výměře 109,98 m2, a to: 1. Jaká je požadovaná výše nájemného? […] 10. Je možnost prohlídky?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  27.04.2022
  Žádost o poskytnutí informací k objektu bytového domu umístěného na adrese ul. Čimická č. p. 775, č. o. 84, k. ú. Kobylisy, obec Praha, a to: 1. Jaká pravidla pro tento objekt upravuje územní plán obce; 2. Kopii územního souhlasu a stavebního povolení – popřípadě obdobných rozhodnutí, vydaných pro daný objekt; 3. Kopii závěrečné zprávy EIA či povolení IPPC, pakliže byly pro tento objekt zpracovány.