1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  22.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace a souvztažných elektronických dokladů o tom, kdy, na základě jakého podnětu a rozhodnutí byl po roce 2004 probourán otvor v obvodové zdi památkově chráněného bytového domu Karlínské náměstí 156/2, a to z nebytové jednotky 101 směrem na dvůr.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  20.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se „Obytného souboru Nové Chabry – fáze F a G, Praha – Dolní Chabry", a to: 1. je odboru územního rozvoje a výstavby známa skutečnost, že stavba „Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G, Praha – Dolní Chabry" je nedokončena, a to z důvodu nevybudování ploch veřejné zeleně této stavby. 2. zda odbor územního rozvoje a výstavby pochybení pracovníka zodpovědného za vydaný kolaudační souhlas a chybu v něm řeší či řešil a k jakým závěrům dospěl. 3. jaká opaření k nápravě dané skutečnosti odbor územního rozvoje a výstavby učinil, případně jaká opatření je připraven učinit, aby zajistil dokončení stavby dle projektové dokumentace, která byla schválena jako součást územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  20.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby č. p. 781, Praha 8 – Libeň, Zenklova 201, a to, jaká konkrétní opatření učinil stavební úřad, aby skutečně zastavil stavební práce poté, co mu bylo doručeno oznámení ze dne 28.08.2022 a ze dne 04.09.2022 a dověděl se, že Rozhodnutí o bezodkladném zastavení prací na nebytovém objektu č. p. 781, Praha 8 – Libeň, Zenklova 201 ze dne 19.08.2022 není vlastníky stavby a stavebníkem dodržováno a stavební práce nebyly zastaveny.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  20.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace k objednávce kácení dvou stromů č. 2022/1305/OZP.DSMZ/RK (MCP8 333403/2022), a to: • Na základě jaké smlouvy byla tato objednávka realizována či jaký druh výběrového řízení byl k této objednávce realizován, s kolika účastníky a jaké byli jejich nabídky? • Jaký je přesný rozsah prací u kácení obou stromů v této zakázce a jaký je jejich finanční rozpočet (tj. kolik hodin trval každý úkon a za jakou cenu byl každý úkon fakturován)? • Žádost o zaslání kopií výkazů prací a rozpočtů jednotlivých položek této zakázky spolu s kopií smlouvy či dokumentů k výběrovému řízení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  20.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G, Praha – Dolní Chabry, a to informace, k jakému termínu je developer povinen na základě kolaudačního souhlasu a dle rozhodnutí odboru územního rozvoje a výstavby plochu s náletovými dřevinami a stavebním odpadem, která nebyla upravena na parkové plochy a nebyla zpřístupněna veřejnosti, uvést do souladu s územním rozhodnutím.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  15.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace ve věci případných probíhajících řízení v souvislosti s parcelami č. 2691 a 2704/2 v katastrálním území Libeň (730891), ať už projednávání stavební činnosti, architektonické studie či návrhů na demolici budovy č. p. 475/19, U Rokytky, Praha 8 – Libeň, která stojí na této parcele.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  14.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen „periodikum”), vydávaného ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (dále jen „tiskový zákon”). […] 5) Informaci o tom, zda je periodikum distribuováno do schránek obyvatel bez poplatku, či zda si jej občané kupují. V takovém případě uveďte, kolik činí cena jednoho výtisku pro veřejnost.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  14.09.2022
  Žádost o informace o vydávání souhlasu s demolicí rodinného domu v Dolních Chabrech č. p. 204, Ústecká 6.
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  08.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. 515/52 v k. ú. Střížkov, obec Praha 8, a to zejména: a) Který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu? b) Který den toto povolení vyprší?
 • Žádost o poskytnutí informace 2022

  08.09.2022
  Žádost o poskytnutí informace, zda Úřad městské části Praha 8 při výkonu působnosti obecného stavebního úřadu vydal v posledních pěti letech rozhodnutí o přestupku: […] • Podle ust. § 178 odst. 1 písm. g) stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném od 1. ledna 2018, tedy o přestupku spáchaném užíváním stavby v rozporu účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby nebo v povolení stavby, případně přestupku spáchaném umožněním takového užívání jiné osobě.