Poskytnuté informace 2020

1 2 3 4 5 
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  26.06.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Jakou desinfekci prováděl Úřad městské části Praha 8, MČ Praha 8 a jím zřizované nebo vlastněné organizace, prováděly tyto organizace v měsíci květnu letošního roku. 2) Jak proběhl výběr firem provádějících tyto desinfekce, kdo rozhodl o obeslání těchto firem pro výběr této zakázky. (pokud byl obeslán konečný počet firem a nešlo o otevřené výběrové řízení do kterého se mohl přihlásit kdokoliv). 3) Kdo z gesčních radních schválil použitý způsob výběru firem (volbu druhu řízení pro zvolený způsob výběru) 4) Žádám o kopie materiálů, ze kterých bude patrné, který radní uvedený záměr schválil. 5) Žádám o kopie materiálů, ze kterých bude patrné, kdo z radních odsouhlasil finální výběr firmy provádějící desinfekci. 6) Zda uvedené desinfekce budou hrazeny z dotace, kterou poskytl MHMP na řešení následků souvisejících s Covid19.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  24.06.2020
  Žádost o: 1) poskytnutí/vydání posledních dvou územních rozhodnutí, vydaných ÚMČ Praha 8, odborem územního rozvoje a výstavby, vztahujících se k pozemku parc. č. 2364/145 v k. ú. Kobylisy, obci Praha a stavbě občanské vybavenosti Kobylisy, čp. 1662, v ulici Binarova, Praha 8 2) poskytnutí/vydání posledních dvou stavebních povolení vydaných ÚMČ Praha 8, odborem územního rozvoje a výstavby, vztahujících se k pozemku parc. č. 2364/145 v k. ú. Kobylisy, obci Praha a stavbě občanské vybavenosti Kobylisy, čp. 1662, v ulici Binarova, Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  24.06.2020
  Žádost o zaslání kopie stavebního povolení, kterým byla povolena stavba systému tepelného vytápění a souvisejících zařízení mezi Bytovým družstvem Chlumčanského, IČO: 24816957 (později založeno Společenství vlastníků jednotek Chlumčanského č.p. 310, 339, 343, 346, Praha 8, IČO: 08632626) a Bytovým družstvem Na Korábě, IČO: 29154634 (později založeno Společenství vlastníků domu Na Korábě 4, IČO: 04447069).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.06.2020
  Žádost o poskytnutí kopie dopravní studie Bezpečné cesty do škol, na jejímž základě byl předložen návrh opatření obecné povahy č. j. MCP8 159924/2020 (spisová značka SZ MCP8 152178/2020/01/2).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.06.2020
  Žádost o nahlédnutí do projektové dokumentace v záměru výstavby podzemních garáží na pozemku parc. č. 827/88 (při ul. Vratislavská) v k. ú. Bohnice v Praze 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace, na základě jakého právního titulu stojí budova na cizím pozemku, resp. poskytnutí smlouvy představující právní titul upravující vztah mezi vlastníkem pozemku a budovy, blíže popsané v této žádosti. […] 2) vlastníka budovy stojící na Dotčeném pozemku 2 a nezapsané v katastru nemovitostí. V případě ad. (B) žádáme rovněž o sdělení vlastníka budovy na Dotčeném pozemku 2 stojící.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.06.2020
  Žádost o poskytnutí informací: Opatření obecné povahy (včetně všech výkresů) či stanovení místní úpravy provozu s následujícími spisovými značkami: SZ MCP8 092008/2017/3 SZ MCP8 113505/2018/2 SZ MCP8 158769/2018 SZ MCP8 056196/2016/67 SZ MCP8 056196/2016/46
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se provedení stavebních úprav v řadovém domě č. p. 167, Uzavřená 1, k. ú. Kobylisy, Praha 8: 1. Žadatel žádá povinný subjekt o sdělení/zaslání těchto informací, jestli bylo požádáno o povolení o další výjimku z ustanovení § 32 odst. 1 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (PSP) na pozemku parc. č. 100 v k. ú. Kobylisy týkající se odpuštění dalších vázaných parkovacích stání či návštěvnických parkovacích stání. […] 3. Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání Stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 27.12.2018, HSHMP 70131/2018, Stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 19.12.2018, č. j. HSAA-14642-2/2018, Stanoviska Úřadu Městské části Praha 8, Odboru dopravy ze dne 22.08.2018 č. j. MCP8 180656/2018, Stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 04.09.2018, HSHMP 45432/2018, Stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 28.08.2018, č. j. HSAA-9923-3/2018, Stanoviska Úřadu Městské části Praha 8, Odboru životního prostředí ze dne 27.08.2018 č. j. MCP8 180708/2018 a Stanoviska MHMP, Odboru územního rozvoje ze dne 05.09.2018 č. j. MHMP 1374291/2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  15.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace o obsazených a neobsazených nebytových prostorech Prahy 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  11.06.2020
  Žádost o poskytnutí kopií dokumentů týkajících se „Obytného souboru Nad Čimickým údolím 2“, Praha 8 – Čimice, při komunikaci Vánková a Čimická, a to konkrétně: • územní rozhodnutí, č. j. MCP8 147559/2016, sp. zn. MCP8 078594/2016/OV.Pet, vydané dne 16.12.2016, v právní moci od 14.07.2017; • rozhodnutí o povolení odstranění stávajících staveb č. j. 0305575/2017, sp. zn. MCP8 126089/2016/OV.Ši, vydané dne 08.03.2017, v právní moci od 04.04.2017; • rozhodnutí na stavby kanalizačního řadu a vodovodních řadů č. j. MCP8 082712/2018, sp. zn. MCP8 126151/2016/OV.Cik, vydané dne 18.04.2018, v právní moci od 25.10.2018; • rozhodnutí na stavbu komunikace č. j. MCP8 339216/2018, sp. zn. MCP8 126149/2016/OV.Bau, vydané dne 08.01.2019, v právní moci od 23.02.2019; • stavební povolení, č. j. MCP8 172493/2019, sp. zn. MCP8 126146/2016/OV.Ši, vydané dne 11.06.2019, v právní moci od 09.07.2019; vše vydáno Úřadem městské části Praha 8, odborem územního rozvoje a výstavby; a • rozhodnutí o povolení kácení dřevin č. j. MCP8 179530/2017 SZ MCP8 099928/2017/14, vydané dne 27.11.2017, v právní moci od 05.01.2018, vydané Úřadem městské části Praha 8, odborem životního prostředí.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební povolení na stavbu západního komunikačního připojení v Dolních Chabrech (stavební řízeni vedeno odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8 pod sp. zn. MCP 8 207454/2018/OV.Bau). Žádám o poskytnutí tohoto dokumentu v případě povolení stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se vykonávání funkce šéfredaktora časopisu Osmička.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  09.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se veřejné zakázky: S0235/13 – Centrum Palmovka – Výstavba budovy s kancelářskými a komerčními prostory a jejich následná správa s poskytováním souvisejících služeb v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  09.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda odbor územního rozvoje a výstavby eviduje podání, týkající se pozemku parc. č. 203 v k. ú. Libeň a stavby na něm nebo zda na tomto pozemku nebo stavby na něm je /není vedeno řízení z moci úřední, zda se nevede správní řízení týkající se téhož pozemku a stavby na něm.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  02.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace: Jaká je reálná částka vydaná na dotační program v oblasti kultury (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018 a 2019 a předpokládaná částka (navržená v rozpočtu) na dotační program v oblasti kultury pro rok 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  02.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace: Jaká je reálná částka vydaná na dotační program v oblasti sportu a volného času (včetně zvlášť rozepsaných mimořádných dotací) za rok 2017, 2018 a 2019 a předpokládaná částka (navržená v rozpočtu) na dotační program v oblasti sportu a volného času pro rok 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.06.2020
  Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 377 ze dne 02.03.2020: 1. seznam nájemních smluv na reklamní a informační zařízení do 8 m2 mimo městský mobiliář s uvedením smluvního subjektu, předmětu smlouvy a doby, na kterou je smlouva uzavřena 2. jaké kroky městská část již podnikla nebo plánuje podniknout v jejich ukončení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.06.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se veřejných prostranství na pozemcích v soukromém vlastnictví, a to zda: 1. nějaký neveřejnoprávní subjekt (fyzická či právnická osoba) uplatnil na MČ Praha 8 nárok na úplatu kompenzující omezení svých vlastnických práv z důvodu užívaní vlastního pozemku okruhem široké veřejnosti z titulu existence veřejného prostranství, zejména veřejné zeleně, popř. komunikací, 2. má Městská část Praha 8 uzavřenu nějakou nájemní smlouvu nebo smlouvu obdobného charakteru s neveřejnoprávním subjektem, kde MČ vystupuje v pozici nájemce či poskytovatele úplaty za užívání veřejného prostranství, 3. vede MČ P8 nějaká jednání s neveřejnoprávním subjektem o majetkoprávním uspořádání / vypořádání z titulu užívání veřejného prostranství na soukromých pozemcích, 4. vede MČ P8 ohledně téhož (např. ve smyslu bezdůvodného obohacení) nějaký soudní spor? 5. V případě kladné odpovědi v libovolném bodě prosím o sdělení bližší informace (který subjekt, jakou smlouvu, od kdy, jaký spor a o jakou výši plnění).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  20.05.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Vyúčtování práce odvedené advokátní kanceláří Diviš & partneři s. r. o. (IČO 24157848) ve sporu ohledně rušení Opatření obecné povahy (OOP) v Karlíně od prosince 2019 včetně. 2. Informaci, kolik peněz městská část Praha 8 vydala na projektové a jiné externě zadané práce na následujících OOP (označených čísly jednacími): a) MCP8 171563/2019 b) MCP8 187796/2018 c) MCP8 031020/2017 d) MCP8 056196/2016/67 e) MCP8 056196/2016/46 3. Pokud tyto prostředky na externě provedené práce dle 2) nevydala Praha 8, informaci o tom, kdo je vydal. Nejméně v OOP 2. a) se uvádí, že práce provedla společnost M.O.Z. Consult s. r. o. (IČO: 26686503), ale v registru smluv se mi příslušnou smlouvu nepodařilo vypátrat.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  18.05.2020
  Žádost o poskytnutí znaleckého posudku týkající se bytového domu na adrese Krosenská 2, Praha 8.