Poskytnuté informace 2020

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  31.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkající se možností využití volného času, který městská část Praha 8 organizovala pro seniory v roce 2019, a to: a) Kolik klubů seniorů jste měli v roce 2019 při MČ Prahy, […] l) O které akce byl v roce 2019 mezi seniory nejmenší zájem
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  31.12.2020
  Žádost o poskytnutí dokumentace skutečného provedení opravy fasád budovy na adrese Pernerova 383/29, Praha a dokumentace vztahující se k její oprav v roce 2019 (průzkum barevnosti), pokud je k  dispozici.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací: - poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty, která byla vydána v období od 01.01.2019 do 19.11.2020 včetně těch nepravomocných, a dále rozhodnutí, která nabyla právní moci v období od 01.01.2019 do 19.11.2020 (i taková, která byla vydána před tímto období. U rozhodnutí, která jsou již pravomocná, si dovoluji požádat o vyznačení dne, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci; - poskytnutí všech protokolů o kontrole (bez jejích příloh a bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly vydány jednotlivými inspektoráty SZPI v návaznosti na provedení kontrol v období od 01.01.2019 do 19.11.2020; to vše u kontrolovaného subjektu VELKÁ PECKA s. r. o. se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1) kdo udržuje křižovatky (myšleno dopravní značení, značky, osvětlení, semafory, apod., údržbou se myslí jak pravidelná tak jakákoliv jiná, např. na oznámení) na následujících adresách Čimická 1025/12 a Čimická 673/46 vše Praha 8; […] 6) žádám o informaci, zda se zvažovalo, či v současné době zvažuje umístění kamer, které by monitorovaly překročení rychlosti vozidel a jízdu na červenou.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.12.2020
  Žádost o poskytnutí všech faktur za období 2019-1. pol. 2020 ve strojově čitelném formátu.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se vybudování pozemní komunikace vedené přes pozemky parc. č. 13/83 a 13/3 v k. ú. Libeň, zejména zda stavební úřad městské části Praha 8 od roku 1950 do současnosti vydal jakékoliv rozhodnutí ve spojení s výstavbou předmětné komunikace na těchto pozemcích.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.12.2020
  Žádost o zaslání projektu revitalizace centrálního prostoru náměstí u metra Ládví na pozemku parc. č. 2364/507, obec Praha (554782), k. ú. Kobylisy (730475).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  21.12.2020
  Žádost o přístup do archivu stavebního úřadu městské části Praha 8 ve věci pozemní komunikace vedené přes pozemky parc. č. 13/83 a 13/3 v k. ú. Libeň, a to za účelem nahlédnutí do stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí vydaných k výstavbě předmětné pozemní komunikace (v souvislosti s přípravou projektu).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.12.2020
  Žádost o poskytnutí kopie nájemní smlouvy mezi MČ Prahy 8 a společností AeskuLab k. s. na nebytové prostory v objektu Poliklinika Mazurská, situované v budově č. p. 484, která je součástí pozemku parc. č. 1285/8 v k. ú. Troja, na adrese Mazurská 2, 181 00 Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  15.12.2020
  Žádost o poskytnutí kopie žádostí o povolení kácení, rozhodnutí (závazných stanovisek) a opravných prostředků proti nim (např. odvolání) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 za období po 21.05.2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 1118/80, parc. č. 1119/1 a parc. č. 1120/1, vše k. ú. Troja (dále jen „dotčené pozemky“), na které zasahuje oblast navržené změny územního plánu - – Šutka a Šutka zázemí na k. ú. Troja v Praze 8: Žádost o poskytnutí: 1) schválené podkladové studie doplňující obsah návrhu změny územního plánu, 2) projednaného stanoviska komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči k podkladové studii pro změnu územního plánu, a 3) podepsaného vyjádření Městské části Praha 8 k podkladové studii pro změnu územního plánu včetně jeho příloh ve verzi odeslané Odboru územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace o dnech, ve kterých probíhalo čištění ulic v ulici Hlivická, Praha 8, za rok 2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  09.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Uvedení celkového počtu kontrol (bez ohledu na skutečnost, zda při kontrole ne/bylo zjištěno porušení právních předpisů), které byly provedeny živnostenským úřadem, a to: a) v období od 01.01.2019 do 31.12.2019; b) v období od 01.01.2020 do 19.11.2020; 2. Uvedení počtu rozhodnutí, které byly živnostenským úřadem vydány, s uvedením informace, kolik z celkového počtu rozhodnutí nabylo právní moci, a to: a) v období od 01.01.2019 do 31.12.2019; b) v období od 01.01.2020 do 19.11.2020; to vše u kontrolovaného subjektu – VELKÁ PECKA s.r.o.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  09.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se polyfunkčního objektu č. p. 261 na pozemku parc. č. 3616 v k. ú. Libeň, ul. Voctářova: • Jaký je poslední kolaudovaný stav místností v 1.NP a 2. NP směrem k ul. Voctářova? • Jedná se o obytné či pobytové místnosti? • Jaká je jejich hloubka a šířka (nutný údaj pro zpracování studie osvětlení pro záměr ROHAN-CITY – sekce.I)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  09.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1) Jaké je postavení dotčených orgánů při vydávání kolaudačního souhlasu? (§ 122 odst. 1, věta druhá StavZ) Prosil bych o uvedení příkladu jejich „nejčastější“ ingerence. (pouze ve smyslu kolaudace, nikoli rekolaudace) 2) Jaké jsou hlavní rozdíly, mezi kolaudací podle stavebního zákona z r. 1976 se současnou úpravou vyřizování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (a to zejména též ve vztahu k závadám zjištěným při kolaudaci) 3) Jaký je právní význam popisu „bagatelních“ závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby? (122 odst. 2, věta poslední StavZ) 4) Kdy vystupuje MMR, jako obecný stavební úřad? (poprosil bych o příklad stavebního záměru)
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace k užívání staveb rodinných domů v ulici Statková, Praha 8 – Ďáblice: 1) Žádáme o zaslání kopií žádostí stavebníků rodinných domů napojených na komunikaci na parc. č. 1580/7 k. ú. Ďáblice (ulice Statková) o přidělení č. p. v období od 01.01.2018 – dosud, včetně písemných sdělení (odpovědí) stavebního úřadu na tyto žádosti; […] 3) Žádáme o zaslání kopií kolaudačních rozhodnutí vydaných pro stavby rodinných domů napojených na komunikaci na parc. č. 1580/7 k. ú. Ďáblice (ulice Statková) o přidělení č.p. v období od 01.01.2018 – dosud.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací o dluzích bývalých nájemců nebytových prostor Prahy 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.12.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pravidelné údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť: 1. Vzhledem ke zrušení výběru nejvýhodnější nabídky od společnosti CEBU s.r.o. v rámci zakázky „Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast J“ a obdobně „na území MČ Praha 8 – oblast I“ v roce 2019, bylo na zajištění pravidelné údržby těchto oblastí v roce 2019 (J a I) vypsáno řádné nové výběrové řízení? Pokud ano, z jakého důvodu není toto výběrové řízení zveřejněno na profilu zadavatele? […] 6. Vzhledem k tomu, že společnost Pavel Gardavský, IČ: 12619418, obdržela od České inspekce životního prostředí pokutu 29.10.2019 za porušení zákona č. 114/1992 Sb. při kácení na pozemku č. 527/142 v k. ú. Střížkov, jaké z tohoto porušení zákona vyvodila MČ Praha 8 závěry (odkazuji se zde na rozhodnutí z 22.09.2019, kdy mi MČ Praha 8 tuto informaci odepřela s odvoláním na budoucí rozhodnutí subjektu)?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.12.2020
  Žádost o poskytnutí informací o dluzích aktuálních nájemců nebytových prostor Prahy 8.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  25.11.2020
  Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s rychlostí oprav komunikací v Praze 8 1. Jaká opatření byla nebo budou přijata ze strany ÚMČ Praha 8, aby se v budoucnosti neopakovala podobná situace jako v Cafourkově ulici („stavba – nestavba“), ve vztahu k TSK 2. Jaká odškodnění bude ÚMČ vyžadovat od TSK vůči obyvatelům, bydlícím v Cafourkově ulici, protože po celou dobu bylo velmi zhoršené životní prostředí. Navrhuji např. výsadbu nových stromů do nově opravených trávníků před domem směrem do Cafourkovy ulice.