Poskytnuté informace 2020

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  25.09.2020
  Žádost o poskytnutí kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízeních týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují v městské části Praha 8, a to konkrétně: Obchodní název projektu: LOFTY KŘIŽÍKOVA, k. ú. Karlín, parc. č. 317, ulice Křižíkova, počet domů 1 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení […] Obchodní název projektu: REZIDENČNÍ KOMPLEX EVERGREEN I-RD, k. ú. Ďáblice, parc. č. 1569/1, ulice U Spojů, Statková, Šenovská, počet domů 36 Požadované dokumenty: územní rozhodnutí a stavební povolení
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  24.09.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Jakým způsobem je ve Vaší organizaci zajištěn výkon role pověřence pro ochranu osobních údajů? 2. Jakým způsobem byla obsazena role pověřence, na základě jakých kritérií byl konkrétní pověřenec vybrán, jakou váhu jednotlivá kritéria při jeho výběru měla? 3. Z kolika nabídek bylo vybíráno? 4. Jaká byla nejvyšší a nejnižší nabízená cena? […] Dále prosím o zaslání povinné dokumentace spojené se zajištěním ochrany osobních údajů v organizaci viz Obecné nařízení o ochraně OÚ ze dne 27. dubna 2016.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  21.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace: 1. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu za účelem změny užívání 2. nadzemního podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24 na ordinace lékařů (zdravotnická zařízení) v 2. nadzemním podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24, a to včetně všech příloh této žádosti. 2. Kolaudační souhlas za účelem změny užívání včetně všech příloh 2. nadzemního podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24 na ordinace lékařů (zdravotnická zařízení) v 2. nadzemním podlaží dočasné stavby pro administrativu – Praha, Kobylisy č. p. 167, Trojská 24, č. j. MCP8 172617/2020, Spis. zn.: MCP8 170199/2020OV.Ves ze dne 23.06.2020, a to včetně všech příloh tohoto Souhlasu se změnou v užívání stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  16.09.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se platů a odměn, případně jiných výhod a v jaké výši (hodnotě) byly poskytnuty v roce 2020 členům Rady městské části Praha 8, o sdělení dosaženého středoškolského a vysokoškolského vzdělání těchto osob, zda byli členy KSČ a zda byli v minulosti trestně stíháni a s jakým výsledkem a pro jaký trestný čin.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  14.09.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda Úřad městské části Praha 8 u osoby žadatele eviduje/neeviduje nějaké nedoplatky. Pokud ano, žádá o sdělení: jejich výše, z čeho nedoplatky vznikly, možností jejich uhrazení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  07.09.2020
  Žádost o poskytnutí informací týkajících se zpřístupnění informací ve věci záměru společnosti Sekyra Group, a. s., se sídlem U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 63998611, spočívající ve výstavbě bytových domů a kancelářských budov na území Rohanského ostrova, který má zajistit další revitalizaci této oblasti (dále jen „Záměr“). […] 3. Zda bylo v rámci stavebního řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, u výše nadepsaného úřadu pod sp. Zn. MCP8 018141/2020/OV.Be, vydáno stavební povolení týkající se Záměru, konkrétně administrativní budovy A2, a ro případ, že již bylo vydáno, žádám o poskytnutí kopie tohoto rozhodnutí k rukám žadatele.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.09.2020
  Žádost o poskytnutí kopií žádostí o povolení kácení, rozhodnutí (závazných stanovisek) a opravných prostředků proti nim (např. odvolání) o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 k. ú. Troja za období po 21.05.2020.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  01.09.2020
  Žádost o poskytnutí seznamu všech zrušených veřejných zakázek MČ Praha 8 v rozsahu minimálně předmět veřejné zakázky, předpokládaná cena, datum vypsání, datum zrušení a zda došlo ještě před zrušením veřejné zakázky k hodnocení nabídek, v jaké fázi zadávacího řízení byla veřejná zakázka zrušena, a to za dobu od 01.01.2018 do 10.08.2020 včetně.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  31.08.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda se někdy stavební úřad Prahy 8 ve své správní činnosti musel ohradit proti chování p. …..
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  31.08.2020
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Kolik žádostí o napojení na veřejnou vodovodní a kanalizační síť formou přípojek umístěných na pozemcích ve správě Městské části Prahy 8 přijala MČ Praha 8 za období od 1/1/2019 až 30/7/2020. 2. Kolik žádostí podle bodu 1 bylo vyřízeno vydáním souhlasu s umístěním přípojek vodovodu a kanalizace na pozemcích ve správě Městské části Prahy 8 3. Kolik žádostí podle bodu 1 bylo vyřízeno vydáním nesouhlasu s uvedením důvodu nesouhlasu, žádáme o kopii vydaných sdělení/vyjádření o nesouhlasu s napojením 4. Kolik žádostí podle bodu 1 bylo vyřízeno nevydáním žádného stanoviska s uvedením důvodu nevystavení stanoviska.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  19.08.2020
  Žádost o poskytnutí informace, zda odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 eviduje podání, týkající se pozemku parc. č. 203, k. ú. Libeň a stavby na něm nebo, zda na tomto pozemku nebo stavby na něm je/není vedeno řízení z moci úřední, zda nevede se správní řízení týkající se téhož pozemku a stavby na něm, a to za období od 29. 6. 2020 ke dni vyřizování žádosti.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  19.08.2020
  Žádost o poskytnutí informace, která fyzická či právnická osoba zastupovala klienta v řízení se spisovou značkou MCP8 165334/2019/OV.Lju a s číslem jednacím MCP8 021065/2020 včetně potvrzení, že se jednalo o změnu užívání stavby a jak úřad rozhodl?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  14.08.2020
  Žádost o zaslání stavební dokumentace k projektu na pozemku v k. ú. Dolní Chabry. Důvodem žádosti je podezření protiprávního jednání – na stavbu na černo a neoprávněný zásah do vlastnických práv – vývod/branka na soukromý pozemek.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  11.08.2020
  Žádost o sdělení počtů vypravených sociálních pohřbů za rok 2018, 2019 a 2020 v souladu s vyhláškou č. 277/2017 Sb., a dále žádost o sdělení, kdo kontroluje dodržování předmětné vyhlášky s ohledem na vystavené faktury od smluvního partnera a jeho uzavřené smlouvy o zajištění slušného pohřbení v souladu s vyhláškou 277/2017 Sb.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.08.2020
  Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků v katastrálním území Ďáblice, konkrétně parcel č. 552/1, 552/2 a 553: a) Jaký nejvyšší kód míry využití pro danou plochu (parcely) lze z pohledu odboru územního rozvoje a výstavby, MČ Praha 8 pro tyto pozemky akceptovat (t. č. plocha evidována jako „OV“ ve stabilizovaném území – bez uvedení kódu). b) Jaké jsou podle platných Pražských stavebních předpisů pro danou lokalitu, resp. výše uvedené pozemky minimální odstupové vzdálenosti v případě výstavby budovy na těchto pozemcích od sousedních pozemků. c) Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu bytového domu místo původní stavby. d) Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu bytového domu s podlažností vyšší než 4.
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.08.2020
  Žádost o poskytnutí: 1. Kompletního seznamu bytů na území městské části Praha 8, které schválila Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 8 na svých jednáních do budoucna do roku 2024 do privatizačního procesu a v případě, že by probíhala privatizace bytového fondu i o informaci, 2. jakým způsobem zamýšlí městská část Praha 8 stanovit kupní cenu pro dlouhodobé nájemce?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  10.08.2020
  Žádost o poskytnutí informace – žadatel žádá o informace, zda: 1. Má městská část Praha 8 formalizovanou koncepci (či formalizované základní principy) řízení (příp. náboru) lidských zdrojů založenou mimo jiné i na poskytování benefitů zaměstnancům (zájemcům o zaměstnání) městské části Praha 8? […] 5. Poskytla městská část Praha 8 v roce 2020 svým zaměstnancům v souvislosti s pandemií Covid-19 možnost práce z domova (tzv. home office)? Pokud ano, týkalo se poskytnutí home office všech zaměstnanců nebo jen části zaměstnanců, u které bylo vyhodnoceno, že je home office možný či vhodný? Pokud se možnost home officu týkala jen části zaměstnanců, představovala tato část více jako polovinu všech zaměstnanců?
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  04.08.2020
  Žádost o poskytnutí informací ve věci záměru společnosti Sekyra Group, a.s. spočívajícího ve výstavbě bytových domů a kancelářských budov na území Rohanského ostrova (dále jen „Záměr“), na pozemku parc. č. 767/12a, k. ú. Karlín, obec Praha (dále jen „Pozemek“), a to konkrétně: […] a. Konsorcium Rohan, s. r. o., Hlavní město Praha zastoupené Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku b. administrativa c. sp. zn. MCP8 018141/2020/OV.Be d. nebylo vydáno
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  30.07.2020
  Žádost o poskytnutí informace, která právnická osoba, prostřednictvím svého zástupce, prezentovala záměr výstavby podzemních garáží na pozemku parc. č. 827/88, k. ú. Bohnice, ul. Vratislavská (viz zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ P8, konané ve středu 22.01.2020).
 • Žádost o poskytnutí informace 2020

  23.07.2020
  Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných Vašim úřadem za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: - územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení […] - datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.