Poskytnuté informace 2012

1 2 3 
 • Žádost o poskytnutí informace

  08.01.2013
  Žádost o poskytnutí zápisů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 z let 2010, 2011 a ze dne 22.02.2012, 09.05.2012, 20.06.2012 a 05.09.2012 – dokumenty, které zachycují celý průběh jednání, včetně diskuze zastupitelů a občanů.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2013
  Žádost o poskytnutí informace, k jakým konkrétním trestným činům či přestupkům šetřeným Policií ČR došlo ve sledovaném období tj. od 01.10.2012 do 01.10.2012 na adrese Čimická 442/33, Praha 8 - Troja, kde se nachází herna Lucky Planet, či v jejím bezprostředním okolí a/nebo k jakému konkrétnímu narušení veřejného pořádku zde došlo. Společnost předmětnou hernu považuje za zcela bezproblémovou a není si vědoma, že by za celé sledované období došlo na uvedené adrese provozovny či v jejím bezprostředním okolí k nějakému trestnému činu či narušení veřejného pořádku a vznáší námitku proti vyřazení předmětné provozovny ze seznamu povolených herních provozoven.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2013
  Žádost o poskytnutí informace týkající se petice obyvatel bytových domů Hackerova 791, 792, 793 za zachování účelu pozemní komunikace za domy: datum podání petice petičním výborem, datum projednání na petiční komisi MČ Praha 8, včetně personálního obsazení petiční komise, hostů a dalších zúčastněných, datum zaslání odpovědi petičnímu výboru, obsah odpovědi petičnímu výboru – stanovisko odboru dopravy včetně plného odůvodnění k zařazení komunikace (účelová nebo III. třída) na pozemku 699/12, stanovisko MČ Praha 8 k narovnání vlastnických vztahů – jaké konkrétní kroky (MHMP) o odkupu pozemků – veřejných prostranství, zeleně a komunikací v k.ú. Bohnice ve vlastnictví CIB GROUP a.s.
 • Žádost o poskytnutí informace

  07.01.2013
  Žádost o poskytnutí informace: Parkovací zóny na Praze 8 – výsledky ankety pořádané MČ Praha 8, v níž se občané MČ Praha 8 měli vyjádřit k zavedení parkovacích zón pro rezidenty – veškerá data, která z ankety vyplynula, a to v podobě, v jaké je použila Rada MČ Praha 8 k přípravě finálního návrhu parkovacích zón na území MČ Praha 8. Dílčí výsledky této ankety mezi občany s trvalým bydlištěm v  bezprostředním okolí stanice metra Kobylisy, tj. v oblasti kolem jmenované stanice metra, kde parkovací zónu doporučila odborná studie vypracovaná na zakázku MČ Praha 8.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí informací: Část první: - Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy, - Vaše PSČ, Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy - přidružené obce. Část druhá: - Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy, - Příslušný finanční úřad, - Příslušný úřad práce - Příslušný katastrální úřad, - Příslušný soud, - Příslušná služebna Policie ČR, - Příslušné státní zastupitelství, - Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální), - Spádová nemocnice, - Příslušní pobočka ČSSZ, - Příslušná hygienická stanice, - Příslušná pobočka SZPI, - Příslušný celní úřad, - Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte, pokud je Váš orgán krajským úřadem),
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí informace z jakého důvodu městská část nezveřejňuje na úřední desce výsledky výběrových řízení o nejvhodnější nabídku uzavření smlouvy o nájmu bytu, které byly v letošním roce zahájeny.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí kopie Smlouvy o spolupráci při výstavbě a provozování televizního kabelového rozvodu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí vítězné nabídky firmy Metrostav v soutěžním dialogu na výstavbu Centra palmovka (zakázka č. 60042912), i se všemi přílohami. Žádost o nahlédnutí do dokumentů.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb na Centrum Palmovka, jejíž část je uveřejněna na webu http://www.novapalmovka.cz. Žádost o možnost nahlédnutí do smlouvy.
 • Žádost o poskytnutí informace

  18.12.2012
  Žádost o poskytnutí kopií všech smluv, uzavřených v souvislosti s bezpečnostní kampaní „Nedejme jim šanci“, kterou Městská část Praha 8 realizovala v roce 2012, a to včetně všech příloh a dodatků tak, aby z nich byly jednoznačně patrné veškeré náklady na výše uvedenou kampaň (návrh kampaně, zpracování, tisk, distribuce, pronájem ploch a médií apod.)
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost o poskytnutí zápisů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 22.02.2012, 09.05.2012, 20.06.2012 a 05.09.2012, dokumenty, které zachycují celý průběh jednání, včetně diskuze zastupitelů a občanů.
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost o poskytnutí informace, proč není do dnešního dne splněna zákonná povinnost zveřejnit poskytnutí informace dle zákona 106 na webu radnice. Jde konkrétně o žádost o informace podanou dne 22.11.2011, kde žadatelka žádala o několik dokumentů týkajících se Centra Palmovka a záznamů ze zastupitelstev. Dále žádost o informaci, proč je na webu MČ Praha 8 neúplná informace o finanční nákladnosti kampaně Nedejme jim šanci. Kampaň stála z veřejného rozpočtu stovky tisíc Kč, přitom odpověď uvádí jen část nákladů.
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost o poskytnutí Dokumentace soutěžního dialogu na Centrum Palmovka (zakázka č. 60042912), nahlédnutí do dokumentace.
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost poskytnutí informace, jaké parametry Centra Palmovka byly vysoutěženy v soutěžním dialogu (zakázka č. 60042912). Konkrétně údaje o procentuálním zastoupení ploch, které mají zabírat jednotlivé služby (radnice, detail, sport,parkoviště, kultura atd.) a výměru těchto ploch. Dále informaci, zda jsou tyto vysoutěžené parametry skutečně dodržovány v právě probíhajícím územním řízení.
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost o poskytnutí Zadávací dokumentace k soutěžnímu dialogu na centrum Palmovka (zakázka č. 60042912). Žádost o možnost nahlédnout do dokumentace, včetně jejích příloh.
 • Žádost o poskytnutí informace

  27.11.2012
  Žádost o poskytnutí informace ve věci prodeje bytového domu č.p. 869, č.o. 22, ul. Fr. Kadlece, k.ú. Libeň-Praha 8, který byl ve vlastnictví MČ Praha 8. Prodaná nemovitost je zapsaná na LV 1711 pro k.ú. Libeň a je nyní ve vlastnictví Bytového družstva Fr. Kadlece 869/22. Oprávněný nájemce bytu byl v době prodeje v zahraničí, byt zhodnotil ještě před prodejem. Správní firma Austis provedla pasport bytu v době, kdy byt nebyl přístupný. V současné době je dokončována exekuce spojená s vyklizením bytu.
 • Žádost o poskytnutí informace

  14.11.2012
  Žádost o poskytnutí informace týkající se svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen SDZ a VDZ) ve čtvrti Karlín v ulicích Pernerova, Šaldova, Kollárova, Thámova, Křižíkova, Peckova a dalších. SDZ je tvořeno značkou IP 25 a IP 25b, na které je vyznačena mmj dopravní značka B 20a s číslicí 30 a dalšími, dále značkami IP 25 a obsahujícími rozsáhlý vysvětlující text týkající se tzv. „zklidňování dopravy“ a další dopravní značky a dodatkové tabulky umožňující pohyb cyklistů v obou směrech. VDZ je tvořeno značkou připomínající značku V 18, značkami V 20 a dalšími.
 • Žádost o poskytnutí informace

  02.11.2012
  Žádost o poskytnutí informace, ve kterých případech od 1.1.2011 vydal zdejší stavební úřad nařízení podle § 125 odst. 3 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Žádost o poskytnutí informace

  02.11.2012
  Žádost o poskytnutí formace týkající se „Turecké modlitebny“, Pivovarnická 3, Praha 8. 1. žádám kolaudační rozhodnutí pro objekt či stavební rozhodnutí či paspart; 2. jaké je současné oficiální užití objektu (Stavba občanského vybavení apod.); 3. jaká je návštěvnost objektu (počet lidí denně); 4. kolik parkovacích míst pro potřeby mešity vlastníci objektu vytvořili; 5. jaká je charakteristika území, kde se objekt nachází, dle příslušného platného Územního plánu (míšené stavby nízkopodlažní, Čistě bytová výstavba apod.); 6. odkdy a dokdy je současný Územní plán platný; 7. jaké ke využití hlavní, doplňkové, nepřístupné dle platného Územního plánu na území, kde se nachází objekt
 • Žádost o poskytnutí informace

  02.11.2012
  Žádost o poskytnutí informace: sdělení, kdy a kde (datum+url) byla úřadem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle §18 zákona č.106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona. Pokud nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta žádám současně i o sdělení délky prodlení ve dnech. Sdělení, kdy a kde (datum+url) byly úřadem zveřejněny všechny informace poskytnuté na žádost v roce 2011 a 2012 v souladu s §5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb. Pokud nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta žádám současně i o sdělení délky prodlení ve dnech v jednotlivých případech. Nakonec žádám o sdělení, kdy a kde (datum+url) byly zveřejněny i všechny přílohy poskytnutých informací.
123