Poskytnuté informace 2018

1 2 3 4 5  další 
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  03.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace, zda byla Úřadem městské části Praha 8 projednána instalace vířivé vany na terase bytového domu Čumpelíkova 1885, vchod 11c, bytová jednotka 142 a zda bylo vydáno povolení k umístění vířivé vany na střechu (terasu) bytového domu. Žádost o vyjádření stavebního úřadu, jakým způsobem nahlíží stavební zákon na instalaci vířivek, saun a obdobných zařízení na střechy obytných domů.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  03.01.2019
  Žádost o poskytnutí informace, za jakým účelem byla uzavřena ulice Březiněveská dne 14. prosince 2018.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  27.12.2018
  Žádost o poskytnutí informace. 1) Kdo konkrétně inicioval a objednal vytvoření webu www.krouzkynaosmicce.cz. 2) Kolik stál tento web komplet – položkový rozpočet. 3) Kdo konkrétně tento web vytvořil, kdo je za něj zodpovědný a kdo jej spravuje.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  11.12.2018
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Má váš úřad etický kodex zaměstnance? 2. Pokud ano, od jakého roku platí současný. 3. Je váš etický kodex zaměstnance veřejně přístupný? 4. Byl vypracován podle vzoru připraveného Ministerstvem vnitra ČR a schváleného Vládou ČR, jiného či vlastního návrhu? 5. Je váš etický kodex zaměstnance informačního charakteru pro chování úředníka nebo je užíván i při řešení potenciálních či nastalých problémů a kolikrát byl od doby platnosti takto použit? (Je možno odpovědět řádově.) […] 12. Jaké problematiky se týká nejčastější řešení problémů dle etického kodexu zastupitele?
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  11.12.2018
  Žádost o poskytnutí informace – přesného data úmrtí osoby blízké.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  11.12.2018
  Žádost o poskytnutí informace týkající se nemovitosti parc. č. 203, k. ú. Libeň, ul. Primátorská 38, Praha 8 – kdy byla podána žádost o územním/stavebním nebo společném řízení od 04.09.2018 ke dni vyřizování této žádosti?
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  04.12.2018
  Žádost o poskytnutí informace týkající se kastračního programu koček na území městské části Praha 8 formou vyplnění dotazníku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  29.11.2018
  Žádost o poskytnutí informace – kolaudovaný účel užívání budovy na pozemku parc. č. 3608/5 v k. ú. Libeň.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  29.11.2018
  Žádost o vyhotovení kopií listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se realizují na území městské části Praha 8: PELA INVEST – PERNER LOFTS – rekonstrukce; SPS správa nemovitostí s. r. o. – Lofty Křižíkova; Bytové družstvo Šaldova 22 – Byty Šaldova 22 – rekonstrukce; SKYHILL – byty Zenklova 143 – rekonstrukce.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  19.11.2018
  Žádost o poskytnutí kopií aktuálně platných a účinných smluv týkajících se provozování parkoviště na pozemcích: 1) parc. č. 585/198, zapsaného na LV 548, obec Praha, katastrální území Bohnice; 2) parc. č. 599 (v části, kde je umístěno oplocené a placené parkoviště), zapsaného na LV 548, obec Praha, katastrální území Bohnice.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  15.11.2018
  Žádost o poskytnutí listiny dokládající skutečnost, že s uzavřením kupní smlouvy mezi městskou částí Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň, zastoupenou starostou JUDr. Václavem Musílkem a Real Estate Karlín, a. s., IČO: 256 19 691, se sídlem Pernerova 35, 186 00 Praha 8 – Karlín, ze dne 24. listopadu 1999, týkající se převodu pozemku parc. č. 346/3, o výměře 305 m², zapsaného na LV 311 v katastrálním území Karlín, vyslovilo zastupitelstvo městské části Praha 8 souhlas.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  15.11.2018
  Žádost o zaslání dokumentu Výzva-2516-20180921-0719580036 (umístění poutače bez povolení příslušného silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě odbor dopravy Prahy 8) a veškeré komunikace, která v této věci proběhla mezi MČ Praha 8 a majitelem pozemku parc. č. 1233/2 k. ú. Dolní Chabry, dotčenými osobami, právními zástupci a občany.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  14.11.2018
  Žádost o poskytnutí informací: Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby. Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu s uvedením počtu vyřízených jednotlivými způsoby.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  14.11.2018
  Žádost o poskytnutí informace: 1) O poskytnutí Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 8 se spisovou značkou SZ MCP8 158769/2018/2 ze dne 02.07.2018, a to včetně přílohy (situace dopravního značení). 2) O sdělení, zda bylo toto stanovení vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce městské části, a pokud ano, tak ve kterých dnech a bylo-li vyvěšeno včetně přílohy.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  13.11.2018
  Žádost o poskytnutí informací: 1. Kdo vydal pokyn k tomu, aby se dnes (tj. 20.10.) prováděly silniční práce v ulici Křižíkova, které spočívají v odstranění cyklopiktogramů (vodorovného bílého značení, které vymezuje koridor pro cyklisty v obousměrných komunikacích) a zrušení optických brzd na křížení Křižíkovy s Šaldovou? 2. Kdo vydal pokyn k tomu, aby již dříve byly odstraněny optické brzdy (vodorovné bílé příčné značení sloužící k tomu, aby řidiči zpomalili) na křížení Pernerovy a Thámovy? 3. Je vydán pokyn, aby podobné práce (odstraňování vodorovného značení, případně vyznačení nových úprav provozu na silničních komunikacích) v Karlíně ještě někde v příštích dvou měsících probíhaly? Pokud ano, kdo je vydal. 4. Na základě jakého Opatření obecné povahy (OPP) byly pokyny 1.–3. vydány? Toto opatření mi prosím zašlete. V případě, že pokyny nebyly vydány na základě OPP, na základě čeho byly vydány? Příslušnou dokumentaci mi prosím také zašlete.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  13.11.2018
  Žádost o nahlédnutí do spisu ve věci přestupku.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  07.11.2018
  Žádost o poskytnutí všech návrhů opatření obecné povahy a dalších správních aktů, které vydal po 6. září 2018 odbor dopravy Úřadu městské části Praha 8 a které se jakýmkoliv způsobem dotýkají úpravy dopravy v oblasti Karlína v Praze 8, a to zejména: a) úpravy parkování, b) provozu cyklistů, c) úpravy pohybu chodců, d) úpravy dopravního značení.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  07.11.2018
  Žádost o poskytnutí informace ve věci případných probíhajících řízení v souvislosti s parcelami č. 2691 a 2704/2 v katastrálním území Libeň (730891), ať už projednávání stavební činnosti, architektonické studie či návrhů na demolici budovy č. p. 479/19, U Rokytky, Praha 8 – Libeň, která stojí na této parcele.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  07.11.2018
  Žádost o poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s vydáním povolení parkovacího místa před RD č. p. 32, k. ú. Čimice, Čimická 134, včetně podané žádosti vlastníka objektu a vyjádření dotčených orgánů.
 • Žádost o poskytnutí informace 2018

  07.11.2018
  Žádost o poskytnutí kopií stavebních povolení k RD č. p. 32, k. ú. Čimice, Čimická 134, Praha 8 (včetně stavebního povolení k stavebním úpravám dvorního traktu, a to vydaná zejména od doby, kdy byla na pozemku parc. č. 736, náležícímu k tomuto domu, povolena jeho 100% zastavěnost, do roku 2015. U stavebních povolení žádost o kompletní spis, kopie technických zpráv ke změnám, prováděným na tomto objektu.