Žádost o poskytnutí informace 2016

Ulice Binarova je tzv. obousměrná. Byla na ní vyznačena modrá parkovací zóna. Jak je možné, že komunikace tímto dopravním značením byla zúžena natolik, že protijedoucí automobily si musejí dávat přednost.
Pro městskou část (město) platí nebo neplatí právní stav, že jeden jízdní pruh musí být široký ....metrů?
Žádám o vysvětlení a nápravu.


Odpověď:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), skutečně definuje povinnost zachování jízdního pruhu širokého minimálně 3,0 m pro každý směr jízdy v případě stání vozidla. Jedná se  o obecnou povinnost, kterou se musí řídit všichni účastníci silničního provozu, pokud tato povinnost není jiným způsobem upravená. Toto zákon připouští, a to podle ust.  § 76, který nadřazuje „místní úpravu“ (dopravní značení) „obecné úpravě“ – obecné povinnosti. Takže je možné vymezovat i odlišné parametry mimo jiných i šířek jízdních pruhů, jak ostatně připouští ČSN 73 6110, projektování místních komunikací pro navrhování místních komunikací. Při navrhování konkrétního uspořádání pozemní komunikace se vždy zohledňují intenzity dopravy a návrhová rychlost. Dále je zde zohledněn i stávající pokojný stav stání vozidel.

(20.09.2016, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 27.09.2016
Vytisknout