Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informace, týkající se vypořádání připomínek k zónám placeného stání, jejich rozšíření :

Připomínky byly směrovány na viditelnost v úseku komunikace ul. Kubíkova, počet stání ul. Březová, viditelnost protijedoucích vozidel při vjezdu do ul. Březová směrem od křižovatky ul. Kubíkova a Akátová

Dále žadatel požaduje předložení usnesení Rady MČ Praha 8, kterým se vyhovuje žádosti o rozšíření ZPS a forma zadání zakázky a informaci, zda byla vyhlášena veřejná zakázka na rozšíření dopravního řešení ZPS Praha 8 a jaká je cena zakázky a jaké podmínky neplnění, resp. vad projektu.

Návrh žadatele na řešení vzniklé situace:
V případě, že do 5 pracovních dnů nebude toto napraveno a začátek ZPS v Březové ul. směrem od křižovatky ulic Kubíkova a Akátová posunut min. o 5 metrů, žadatel na vlastní náklady odstraní část vodorovného značení. Náklady za provedené práce přeúčtuje na MČ Praha 8.

Žadatel v průběhu účinnosti zjistil níže uvedené vady projektu, a to např.:

V ulici Akátová není přerušena ZPS v prostoru 2 nástupních ploch požární techniky před panelovými domy. Pouze se toto provedlo v jednom případě a dodatečně se upravilo umístění kontejneru na papír, plasty, sklo. Zcela se zapomnělo na kontejnery na směsný odpad (za ty by měl majitel platit, že zabírají místo ZPS).

Je třeba se zastat námitky obyvatele z ulice Ořechová, kdy má značné obtíže vyjet z garáže. Umístění ZPS na levé straně opět tvoří překážku ve viditelnosti. Řešení lze provést přesunutím na pravou stranu této jednosměrné komunikace a smazání části vodorovného značení ZPS.

V ulici Kaštanová a vjezd do Březové ul. je ZPS umístěna na pravé straně a tudíž znemožňuje výhled, zda přijíždějí vozidla z pravé strany.


Odpověď:

Rozhledové poměry jsou v souladu s právními předpisy a odsouhlaseny odborem dopravy povinného subjektu a Krajským ředitelstvím Policie ČR.
Metodika Technické správy komunikací hl. m. Prahy není odboru dopravy povinného subjektu známa. Jedná se o dopravní průzkumy.

Jak bylo uvedeno v opatření obecné povahy, místní úprava v této zóně s dopravním omezením je běžná a v souladu s právními předpisy.

Žadateli k „Návrhu řešení“ sdělujeme, že podle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je navržené řešení odstranění vodorovného dopravního značení zakázáno. Zmíněným jednáním by se žadatel dopustil přestupku podle ust. § 42a písm. i) uvedeného zákona, za který lze uložit pokutu do výše 300.000 Kč.

Žadateli byly poskytnuta kopie Usnesení Rady hl. m. Prahy. Toto usnesení schvaluje rozšíření zón placeného stání (dále jen „ZPS“) a některé další úpravy. Žádost na rozšíření ZPS zasílala městská část Praha 8, pan starosta, na Magistrát hl. m. Prahy.

Vyhlášení veřejné zakázky na rozšíření dopravního řešení ZPS v MČ Praha 8 není věcí městské části Praha 8, ale věcí zřizovatele, tj. hlavního města Prahy.

Městské části Praha 8 není známa cena zakázky, je to věcí zřizovatele, tj. hlavního města Prahy.

K žadatelem uváděným vadám projektu, které byly zjištěny v průběhu účinnosti ZPS, povinný subjekt sděluje, že relevantní připomínky jsou řešeny s projektantem ZPS. Některé připomínky byly již vyřešeny.

(15.09.2017, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 22.09.2017
Vytisknout