Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí informací
 1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.
  • Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschováno.
  • Žádám Vás o stanovení termínu možné prohlídky tohoto zařízení a o možnost pořídit fotodokumentaci za účelem tvorby studie.
 2. Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.
 3. Zda má Váš správní orgán řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace s nimi a případné tlumočení do jazyka Českého.
 4. Zda má Váš správní orgán informace o existenci orgánu (úřadu) veřejné moci ČR, který se touto problematikou zabývá.
 5. Pokud by se v příštím týdnu takováto nepředvídaná událost stala, na koho by se Váš orgán obrátil – zda na Ministerstvo obrany, či Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí či jiný orgán.
 6. Žádám Vás o sdělení počtu osob (lidí, nikoli mimozemských tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.
 7. Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
 8. Žádám Vás o sdělení, zda je v rámci Vaší obce instalován jakýsi „radar“, tj. zařízení, které kontroluje rychlost.
  • Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo i ve vzduchu.
 9. Žádám Vás o sdělení počtu pravomocně ukončených správních řízeních v roce 2016 na úseku všech odborů, tj. matrika, doprava, občanské soužití atp.
 10. Žádám Vás o sdělení, zda se na Vašem území vozidlům udělují technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla.
  • Pokud ano, žádám Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní prostředky (objekty – létající talíře), které nemají kola a levitují.

Odpověď:
Působnost městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) je dána obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, platný od 01.07.2001.
Problematika mimozemských ras a kontaktu s nimi není ve Statutu hl. m. Prahy, ani v jiných právních předpisech České republiky upravena. Z tohoto důvodu se MČ Praha 8 problematikou „mimozemské rasy“ nezabývá.

K jednotlivým bodům žádosti žadatele bylo sděleny následující informace:

K bodu 1) žádosti:
Na území MČ Praha 8 nebylo zaznamenáno žádné zařízení mimozemské rasy.

K bodu 2) žádosti:
MČ Praha 8 nemá zřízenou žádnou specializovanou „UFO“ jednotku.

K bodu 3) žádosti:
Vzhledem k tomu, že MČ Praha 8 se problematikou „mimozemské rasy“ nezabývá, jak již bylo sděleno výše, MČ Praha 8 nemá řešení pro komunikaci s „ufony“.

K bodu 4) žádosti:
Úřad MČ Praha 8, jako povinný subjekt, nemá informace o tom, zda je zřízen orgán (úřad) veřejné moci ČR, který se uvedenou problematikou „mimozemské rasy“ zabývá.

K bodu 5) žádosti:

K tomuto dotazu žadatele vydal povinný subjekt na základě ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 10.10.2017 „Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti“.

K bodu 6) žádosti:
Dle informačního systému evidence obyvatel činil celkový počet obyvatel s trvalým pobytem na území MČ Praha 8 evidovaných v tomto informačním systému celkem 95 304 občanů.

K bodu 7) žádosti:
Na základě ust. § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, povinnému subjektu v termínu od 01.07.1990 do 01.07.2017 přestupek spočívající v hádce či urážce od tvora mimozemské civilizace nikdo z obyvatel neoznamoval.

K bodu 8) žádosti:
Na území MČ Praha 8 jsou instalována zařízení, která měří rychlost pouze u silničních motorových vozidel, tzn. pouze na silnici a ne ve vzduchu.

K bodu 9) žádosti:
Počet pravomocně ukončených správních řízení v roce 2016 na úseku všech odborů Úřadu MČ Praha 8 byl celkem 5 861.

K bodu 10) žádosti:
Na území MČ Praha 8 se technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla používají.
Tato problematika je však v kompetenci Městské policie hl. m. Prahy.(10.10.2017, řešil odbor kancelář starosty, odbor živnostenský a správních činností, odbor dopravy, odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 20.10.2017
Vytisknout