Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informace pojící se k aktivitě Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) – Zpracování studie proveditelnosti – Lanová dráha, uvedené v Registru smluv pod ID smlouvy: 2507854, datum uzavření: 25. 7. 2017.

Zhotovitel studie „Společnost Egis Rail + PRO CEDOP pro pražskou lanovou dráhu Podbaba – Bohnice“, byl povinen zajistit stanovisko MČ Praha 8 ke zvažovaným řešením projektu.
Žádáme o následující informace:
  1. termín, kdy byla vaše městská část zhotovitelem s projektem seznámena
  2. termín, kdy byla vaše MČ vyzvána k vydání stanoviska,
  3. termín, kdy vaše MČ stanovisko vydala
  4. jména či funkce osob, které za vaši MČ stanovisko vydaly, (ev. odpovědný útvar)
  5. plné znění stanoviska vaší MČ, ev. alespoň závěru tohoto stanoviska

Odpověď:

K bodu č. 1) žádosti:
Městská část Praha 8 byla s projektem „Lanová dráha“ seznámena prostřednictvím odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „odbor dopravy ÚMČ Praha 8“) dne 27.11.2017.

K bodu č. 2) žádosti:
Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 nebyl vyzván k vydání stanoviska.

K bodu č. 3) žádosti:

Odborem dopravy ÚMČ Praha 8 nebylo vydáno žádné stanovisko.

K bodu č. 4) a č. 5) žádosti:
Viz odpovědi povinného subjektu pod bodem č. 1, 2 a 3.(07.05.2018, řešil odbor dopravy, odbor životního prostředí, odbor územního rozvoje a výstavby a odbor kancelář starosty)
Zveřejněno: 11.05.2018
Vytisknout