Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o zaslání veškerých územních souhlasů, územních rozhodnutí, společných povolení, stavebních povolení či jakýchkoli jiných správních aktů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly vydány po roce 2010 ve vztahu k nemovitým věcem (včetně jejich součástí), a to k:
  • pozemku, parcele č. 1332/6;
  • pozemku, parcele č. 1332/7;
  • pozemku, parcele č. 1332/10;
  • pozemku, parcele č. 1332/11;
  • pozemku, parcele č. 1343;
vše se nacházející v katastrálním území Kobylisy, obec Praha, v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to včetně údaje o tom, kdy tyto správní akty nabyly právní moci.

Odpověď:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 pro uvedené pozemky a stavby na nich vydal po roce 2010 následující správní akty:
  • Územně plánovací informace včetně vyjádření ke studii bytového domu v ulici Klapkova ze dne 16.11.2016, č. j. MCP8 117205/2019, spis. zn. MCP8 108203/2016/OV.Jb.
  • Územní souhlas s umístěním stavby nazvané „Vodovodní a kanalizační přípojka“ (Praha 8 – Kobylisy; ul. Klapkova) na pozemcích parc. č. 1332/11 (ostatní plocha), parc. č. 1343 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 2339/1 (ostatní plocha) v k. ú. Kobylisy, ze dne 03.12.2018, č. j. MCP8 311217/2018, spis. zn MCP8 231220/2018/OV.Jb, který nabyl účinnosti dnem doručení žadateli.
  • Rozhodnutí Odstranění stavby nazvané „prodejní hala“ Praha, Kobylisy, Klapkova na pozemku parc. č. 1332/6 v k. ú. Kobylisy, ze dne 25.06.2019, č. j. MCP8 188967/2019, spis. zn. MCP8 095637/2019/OV.Lju, které doposud nenabylo právní moci.Žadateli byly předmětné dokumenty zaslány v anonymizované podobě.


(19.07.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 24.07.2019
Vytisknout