Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají nezákonného kácení na území Střížkova, na pozemku č. 527/142, přičemž žadatel vychází ze závěrů šetření ČIŽP, které konstatovalo porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s firmou Pavel Gardavský IČ: 12619418, a to konkrétně:
  • Jste informováni o tom, že ve věci proběhlo šetření ČIŽP s výše uvedeným závěrem?
  • Kdo konkrétně objednal likvidaci černé skládky na pozemku č. 527/97, k. ú. Střížkov, číslo objednávky: 2019/0442/OZP.DSMZ/PO ze dne 19. 3. 2019 a zmlazení náletových dřevin na témže pozemku, číslo objednávky: 2019/0441/OZP.DSMZ/PO ze dne 19. 3. 2019, v maximálním objemu 40m2, a z čí iniciativy tato objednávka vzešla?
  • Byli jste informováni, že firma provedla kácení mimo předmětný pozemek a že kácela nad maximální objem? Pokud ano, kým a kdy to bylo?
  • Kdy a kdo konkrétně kontroloval plnění této zakázky a kolik přesně za ni dostala firma Pavel Gardavský zaplaceno?
  • Vyvodí MČ Praha 8 z tohoto pochybení nějaké závěry, pokud ano, jaké?
  • Ukončí MČ Praha 8 na základě tohoto pochybení spolupráci s firmou Pavel Gardavský?

Odpověď:

K bodu č. 1 žádosti:
Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) byla o zahájení řízení České inspekce životního prostředí ohledně pozemku parc. č. 527/142, k. ú. Střížkov, informována.

K dnešnímu dni nebylo předmětné správní řízení ukončeno.

K bodu č. 2 žádosti:
Likvidace černé skládky a zmlazení keřů bylo objednáno odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OŽP ÚMČ Praha 8“) v rámci zajištění péče o pozemky svěřené do správy MČ Praha 8.

K bodu č. 3 žádosti:
Na pozemku parc. č. 527/97, k. ú. Střížkov, nedošlo ke kácení dřevin, ale ke zmlazení náletových dřevin.

K bodu č. 4 žádosti:
Vykonávané práce v rámci plnění objednané zakázky byly kontrolovány referentem OŽP ÚMČ Praha 8.

Finanční plnění proběhlo pouze v rozsahu objednaných prací, kterými byly zmlazení náletových dřevin včetně likvidace dřevní hmoty, což činilo celkovou částku 53.845 Kč, a dále likvidace černé skládky (vysbírání odpadu, naložení, odvoz a likvidace odpadu), což činilo celkovou částku 55.781 Kč.

K bodům č. 5 a č. 6 žádosti:
Na základě ust. § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím bylo ve věci těchto dotazů vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť se v dané věci jedná o dotazy na názor či budoucí rozhodnutí povinného subjektu.(22.07.2019, řešil odbor životního prostředí)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 24.07.2019
Vytisknout