Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací v záležitostech týkajících se nájemníků bytů, občanů Prahy 8, na adrese Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, v otázkách bezpečnosti nájemců bytů na téže adrese a ve věci probíhajících stavebních zásahů v domě tamtéž. Žadatel zejména žádá o vyjádření se a odpověď na níže uvedené otázky včetně zaslání veškeré stavební dokumentace, kterou disponuje Úřad městské části Praha 8 k předmětnému domu počínaje rokem 2002, a to zejména pak vyjádření statika. Současně žadatel žádá o poskytnutí veškeré dokumentace zahrnující stavební řízení vztahující se k domu ve Vítkově ul. č. 19:
  1. Mají stavební zásady probíhající v domě Vítkova 19, Praha 8 – Karlín, oporu ve stavebním povolení? Kdy bylo povolení vydáno a kým?
  2. Jak zajistí Úřad městské části Praha 8 bezpečnost obyvatel domu a možnost důstojně žít a užívat služeb v bytech a prostorách, za které řádně a pravidelně platí nájem včetně příslušných plateb?
  3. Jak pomůže Úřad městské části Praha 8 obyvatelům domu na adrese Vítkova 19 stran náhradního bydlení?
  4. Jakou náhradu za újmy způsobené postupem stávajících majitelů poskytne Úřad městské části Praha 8 nájemcům?

Odpověď:
K bodu č. 1) žádosti:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) ve věci stavby bytového domu Vítkova 19, k. ú. Karlín, nevydal stavební povolení, neboť prováděné práce podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stavební povolení ani ohlášení nevyžadují (udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o práce na stavbě, která je kulturní památkou; stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou).

Stavba předmětného bytového domu není kulturní památkou.

Stavební dokumentace k uvedené stavbě podléhá režimu stavebního zákona, konkrétně ust. § 168 odst. 2 stavebního zákona, tedy kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká.

V tomto případě se nelze odvolávat na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ani na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť podmínky pro poskytování dokumentace stavby jsou uvedeny výše a stavba není ve vlastnictví městské části Praha 8. Z dokumentů předložených vlastníkem stavby vyplývá, že na dotčené stavbě se jedná o soukromoprávní soudní spor mezi vlastníkem stavby – právnickou osobou, zapsanou ve veřejných rejstřících a evidencích a nájemci, kterým byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vypovězeny nájemní smlouvy.

Třetím osobám ani stavebnímu úřadu nepřísluší do těchto civilních soudních řízení zasahovat.

K bodu č. 2) žádosti:
Na tento dotaz není v moci povinného subjektu Vám přesně odpovědět, neboť povinnému subjektu není známo, zda se jedná o fyzické ohrožení, popř. ohrožení ze strany např. neprováděných revizí na protipožárním zařízení (např. hasicí přístroje). V případě, že se jedná o fyzické ohrožení, povinný subjekt doporučuje kontaktovat Policii ČR nebo Městskou policii hl. m. Prahy a informovat je o zdroji či případném riziku. V případě bezpečnosti ze strany neplnění zákonných protipožárních opatření, jako jsou revize čidel či hasicích prostředků, doporučujeme kontaktovat přímo odbor prevence Hasičského záchranného sboru Praha, telefonní číslo 950850052, popř. odbor krizového řízení Úřadu městské části Praha 8, který může provést, a to se souhlasem vlastníka stavby, vizuální kontrolu v objektu. V případě dalších zákonných kontrol a revizí povinný subjekt doporučuje zjistit, zda je v předmětném domě např. prováděna pravidelná revize na plynová zařízení. V případě negativního zjištění doporučujeme obrátit se přímo na dodavatele plynu v domě.

Pokud budete chtít znát detailnější informace k tomuto bodu, tak prosíme o specifikaci dotazu.

K bodu č. 3) a č. 4) žádosti:
Městská část Praha 8 již v minulosti řešila žádosti o přidělení nájemních bytů některých nájemců z předmětného domu. Byli jim nabídnuty jiné byty z bytového fondu, který je městské části Praha 8 svěřen do správy. Této nabídky však nájemci nevyužili.

V současné době městská část Praha 8 hospodaří s omezeným bytovým fondem, který tvoří většinou malometrážní garsoniéry vhodné pro jednu až dvě osoby, které se nacházejí v k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov.

V případě, že se na povinný subjekt nájemci bytů znovu obrátí, městská část Praha 8 se pokusí nalézt pro ně vhodný byt.(06.08.2019 řešil odbor územního rozvoje a výstavby, odbor správy majetku a Jiří Vítek, místostarosta)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 08.08.2019
Vytisknout