Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků parc. č. 1118/80, parc. č. 1119/1 a parc. č. 1120/1, vše k. ú. Troja (dále jen „dotčené pozemky“), na které zasahuje oblast navržené změny územního plánu - – Šutka a Šutka zázemí na k. ú. Troja v Praze 8:
Žádost o poskytnutí:
  1. schválené podkladové studie doplňující obsah návrhu změny územního plánu,
  2. projednaného stanoviska komise Rady Městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči k podkladové studii pro změnu územního plánu, a
  3. podepsaného vyjádření Městské části Praha 8 k podkladové studii pro změnu územního plánu včetně jeho příloh ve verzi odeslané Odboru územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy.

Odpověď:

Parcelní čísla 1118/80, 1119/1 a 1120/1, vše v k. ú. Troja, spadají do území dotčeného změnou územního plánu podnětu č. 283 Šutka Z2849 a č. 284 Šutka, zázemí Z3521. Na těchto pozemcích ke změně využití ani změně míry využití nedochází.

Uvedené pozemky jsou zahrnuty v území ZMK – zeleň městská krajinná a zároveň jsou zahrnuty v ÚSES – územním systému ekologické stability. Oba tyto prvky jsou stabilizovanou plochou a předmětná změna nenavrhuje úpravu využití území.

Žadateli byly zaslány příslušné dokumenty, kterými jsou:
  1. Schválená podkladová studie Šutka pro předmětné území;
  2. Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“), konané v úterý 28. května 2019;
  3. Vyjádření MČ Praha 8 k podkladové studii pro změnu územního plánu a doplnění podnětu MČ Praha 8 na změnu územního – Šutka a Šutka zázemí na k. ú. Troja v Praze 8 a doplnění podnětů MČ Praha 8 na změnu územního plánu Šutka a Šutka zázemí (P 284/219) ze dne 4. listopadu 2020.


(09.12.2020, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 10.12.2020
Vytisknout