Žádost o poskytnutí informace

V souvislosti s výstavbou víceúčelové haly při ulici Spořická žádáme o informace:
 1. Časový harmonogram stavebních prací, zejména prací s výraznou hlučností a prašností
 2. Jakým způsobem je zajištěno co nejmenší ovlivnění hlukem a prašností bytové zástavby v nejbližším okolí – např. staveniště oplotit vhodnou textílií minimálně do výše 2m za čarou chodníku, denně zametat a kropit příjezdovou komunikaci a tím zamezit prašnosti
 3. Zda bylo nařízeno majiteli budoucí stavby vysázet pás zeleně podél stavby směrem k silnici Spořická
 4. Pokud nebylo nařízeno majiteli stavby vysázet pás zelen, zda tento pás zeleně bude vysázen na náklady MČ Dolní Chabry po jedné či druhé straně silnice (ulice Spořická), a to i v případě, že jde o pozemky v majetku Magistrátu hl. m Prahy. Pokud o tom MČ neuvažuje, proč, protože souhlasem s výjimkou na stavbu víceúčelové haly dojde k dalšímu zhoršení životního prostředí pro občany Chaber, zejména těch, kteří mají své nemovitosti v bezprostřední výstavby další takovéto stavby.¨

Odpověď:

 1. „Časový harmonogram stavebních prací, zejména prací s výraznou hlučností a prašností.“
  Dle sdělení zástupce investora má se stavbou haly začít stavět v průběhu května 2015, předpokládaný termín dokončení hrubé stavby je srpen 2015.
 2. „Jakým způsobem je zajištěno co nejmenší ovlivnění hlukem a prašností bytové zástavby v nejbližším okolí – např. staveniště oplotit vhodnou textilií minimálně do výše 2 m za čarou chodníku, denně zametat a kropit příjezdovou komunikaci a tím zamezit prašnosti.“
  V projektové dokumentaci se uvádí – průvodní část A.7 – zásady organizace výstavby – odstavec „A.8 Ochrana životního prostředí: Zájmové území neleží ani se nedotýká žádného ochranného pásma, chráněného území, památkové zóny ani památkové rezervace. Charakter stavby nevyžaduje vyhlášení vlastního ochranného nebo bezpečnostního pásma. Navržený technologický postup výstavby nevyžaduje přijímat zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. Během realizace stavební akce je třeba přijmout opatření pro ochranu životního prostředí. Během realizace je třeba přijmout opatření používat takové technologické postupy, při kterých bude vznik hluku a vibrací a produkce prachu omezena na nezbytné minimum… „Tato povinnost také vyplývá ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 152 o povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě provádění a užívání staveb, kde se uvádí „Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství…“.
 3. „Zda bylo nařízeno majiteli budoucí stavby vysázet pás zeleně podél stavby směrem k silnici Spořická.“
  Stavebník předložil v projektové dokumentaci návrh na uspořádání zelených ploch, které jsou z ulice Spořická řešeny liniovou nízkou keřovou výsadbou, projekt byl předložen a odsouhlasen ÚMČ Praha 8 – odborem životního prostředí č. j. 113231/2013 ze dne 09.09.2013.
 4. „Pokud nebylo nařízeno majiteli stavby vysázet pás zeleně, zda tento pás zeleně bude vysázen na náklady MČ Dolní Chabry po jedné či druhé straně silnice (ulice Spořická) a to i v případě, že jde o pozemky v majetku Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud o tom MČ neuvažuje, proč, protože souhlasem s výjimkou na stavbu víceúčelové haly dojde k dalšímu zhoršení životního prostředí pro občany Chaber, zejména těch, kteří mají své
(05.05.2015, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 12.05.2015
Vytisknout