Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí formace týkající se „Turecké modlitebny“, Pivovarnická 3, Praha 8
 1. žádám kolaudační rozhodnutí pro objekt či stavební rozhodnutí či paspart
 2. jaké je současné oficiální užití objektu (Stavba občanského vybavení apod.)
 3. jaká je návštěvnost objektu (počet lidí denně)
 4. kolik parkovacích míst pro potřeby mešity vlastníci objektu vytvořili
 5. jaká je charakteristika území, kde se objekt nachází, dle příslušného platného Územního plánu (míšené stavby nízkopodlažní, Čistě bytová výstavba apod.)
 6. odkdy a dokdy je současný Územní plán platný
 7. jaké ke využití hlavní, doplňkové, nepřístupné dle platného Územního plánu na území, kde se nachází objekt

Odpověď: Odbor výstavby k jednotlivým bodům sděluje:
 1. kolaudační rozhodnutí pro objekt se  v archivním spise nedochoval
 2. současné oficiální využití je obytný dům s nebytovými prostory
 3. stavební úřad neeviduje návštěvnost objektu (není k této monitorovací činnosti kompetentní)
 4. stavebnímu úřadu není známa skutečnost vytvoření parkovacích míst pro modlitebnu, v ověřeném výkresu půdorysu 1.NP je uveden sál, který je stavebně technicky vybaven pro shromažďování osob
 5. podle současného územního plánu se o území OB - čistě obytné

  Území sloužící pro bydlení.

  Funkční využití:
  Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití).
  Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.
  Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m² prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

  Doplňkové funkční využití:

  Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV).
  Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

  Výjimečně přípustné funkční využití:

  Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu1.
  Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID).
  Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

 6. Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy schválený usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009
 7. viz bod č.5.
  (24.10.2012, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 02.11.2012 – Tomáš Vlk
Vytisknout