Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen SDZ a VDZ) ve čtvrti Karlín v ulicích Pernerova, Šaldova, Kollárova, Thámova, Křižíkova, Peckova a dalších. SDZ je tvořeno značkou IP 25 a IP 25b, na které je vyznačena mmj dopravní značka B 20a s číslicí 30 a dalšími, dále značkami IP 25 a obsahujícími rozsáhlý vysvětlující text týkající se tzv. „zklidňování dopravy“ a další dopravní značky a dodatkové tabulky umožňující pohyb cyklistů v obou směrech. VDZ je tvořeno značkou připomínající značku V 18, značkami V 20 a dalšími.
Žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Kopie rozhodnutí, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích zahrnující výše popsané SDZ a VDZ ve smyslu § 77 odst. (1) zákona o provozu na pozemních komunikacích
  2. Kopii vyjádření příslušného orgánu policie k této změně místní úpravy.
  3. Kopie veřejné vyhlášky podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., kterou byl návrh na tuto změnu místní úpravy jako opatření obecné povahy podle § 171 spr. ř., spočívající ve výše popsané změně místní úpravy provozu instalací SDZ a VDZ, doručen zainteresovaným subjektům, například veřejnosti Prahy 8.
  4. Jaké připomínky podle § 172 odst. (4) spr.ř. byly uplatněny k tomuto návrhu opatření obecné povahy.
  5. Kopii odůvodnění opatření obecné povahy podle § 173 odst. (1) včetně rozhodnutí o námitkách, pokud byly podány.
  6. Sdělení, kde je možno do úřední dokumentace k opatření obecné povahy nahlédnout.
  7. Kolik dopravních nehod se stalo v roce 2011 v ulici Pernerově v úseku vymezeném křižovatkami s ulicemi Prvního pluku a Šaldovou, včetně těchto křižovatek a jejich bezprostředního okolí, a jaké byly příčiny těchto nehod

Odpověď
Odbor dopravy povinného subjektu k jednotlivým bodům sděluje následující a poskytuje kopie  požadovaných dokumentů.

K bodu 1
Kopie Opatření obecné povahy (příloha č.1)
   
K bodu 2
Vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, OSDP,  je uvedeno pod  č. j. v Opatření obecné povahy a je též uvedeno na dopravní situaci, která je součástí opatření obecné povahy. Z důvodu velkých rozměrů nelze kopii dopravní situace přiložit.

K bodu 3
Kopie Veřejné vyhlášky (příloha č. 2)
Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Úřadu Městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ“) a také byla zveřejněna na webových stránkách ÚMČ Praha 8. Občané Prahy 8 byli  o uvedené změně informováni na veřejné debatě, v časopise Osmička (příloha č. 3), na webových stránkách ÚMČ Praha 8 a také prostřednictvím propagačních materiálů distribuovaných Českou poštou.

K bodu 4
Žádné námitky ani připomínky nebyly k tomuto návrhu opatření obecné povahy uplatněny.

K bodu 5
Odůvodnění opatření obecné povahy je uvedeno v daném opatření (příloha č. 1).

K bodu 6
Do úřední dokumentace je možné nahlédnout na odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 8, se sídlem U Meteoru č. 6, 180 48 Praha 8-Libeň a to po předchozí telefonické domluvě na č. telefonu 222805716 (Vladimír Bezděkovský, vedoucí odboru dopravy)

K bodu 7

Počet dopravních nehod v roce 2011 je uveden v příloze č. 4. 

Přílohy
Příloha č. 1 a 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

(30.10.2012, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 14.11.2012 – Tomáš Vlk
Vytisknout