Žádost o informaci o přeměně bývalých průmyslových areálů v k.ú. Karlín a Libeň,, konkrétně o plánovaném novém využití areálů, investorech, případně fotodokumentaci a dostupné mapky.

Žádost o informaci o přeměně bývalých průmyslových areálů v k.ú. Karlín a Libeň,, konkrétně o plánovaném novém využití areálů, investorech, případně fotodokumentaci a dostupné mapky.

Odpověď:

Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětných katastrálních územích se nachází celá řada průmyslových objektů, která se již přestavují nebo ještě stále slouží svému účelu, nelze podat zcela přesné informace, neboť žádost postrádá jakékoliv upřesnění.

Obecně lze shrnout, že většina  průmyslových areálů, resp. hal, je přestavována na polyfunkční objekty, tzn. že v nich vznikají byty a komerční prostory k podnikatelským činnostem.

Odbor výstavby sděluje, že pro konkrétní odpověď by bylo nutné konkretizovat a upřesnit lokalitu, neboť zpracování pro takové rozsáhlé území by znamenalo delší čas, s eventuelní kontrolou na místě.

(20.10.2008, řešil odbor výstavby)