Žádost o informaci ohledně objektu č. 491/10, ul. Řešovská, Praha 8 – Bohnice, jaký je záměr s tímto objektem do budoucna.

Odpověď: Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 na návrh majitele pozemku a objektu, jímž je společnost VIALION, a.s., Podolská 103, Praha 4, vydal dne 5. září 2007 rozhodnutí, kterým povolil odstranění stavby „Dětské foniatrie a logopedie“ na předmětném pozemku. Stavba byla ve špatném stavebně technickém stavu a hrozilo nebezpečí úrazu. Z hlediska umisťování staveb stavební úřad k dnešnímu dni neobdržel na pozemek parc.č.  840/150, 840/151, 840/152, 840/153 v k.ú. Bohnice zatím žádnou žádost, ani žádný návrh na umístění stavby.

Dne 26. března 2008 Rada Městské části Praha 8 na své 37. schůzi vyslovila usnesením č. Usn RMC 201/2008 souhlas s architektonickou studií záměru výstavby objektu „Dům pro seniory - Bohnice Řešovská“. Před vydáním usnesení Rady Městské části Praha 8 se ke studii vyjadřoval mimo jiné také odbor dopravy Úřadu Městské části Praha 8, s realizací záměru vyslovil souhlas dne 21. února 2008. Navíc řešení dopravy bude zkoumat také odbor výstavby v rámci územního a stavebního řízení. Dle studie má navrhovaný objekt dvě podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží.

 

(18.11.2008, řešil odbor kancelář starosty a odbor výstavby)