Žádost o informaci – poskytnutí seznamu oprávněných nájemců bytového domu Katovická 404/9, Praha 8, platný k 31.10 2008 – pro předběžné zmapování vztahu nájemců k odkupu bytů.

Odpověď: Majetkový odbor Úřadu Městské části Praha 8 v souladu se Zásadami postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 8 (dále jen „Zásady“) informuje, že požadovaný seznam oprávněných nájemců výše uvedeného technologického celku v současné době ještě nemůže být k dispozici vzhledem k tomu, že technologický celek Katovická čp. 402 – 412, k.ú. Bohnice byl  zařazen do 2.etapy prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů. Tato etapa bude zahájena v prvním pololetí r. 2009.

Oprávněným nájemcem je podle čl. 2.1. Zásad ten, kdo má platnou nájemní smlouvu k bytu v bytovém domě nabízeném k prodeji a nemá k datu, kdy mu byla zaslána výzva k projevení zájmu o koupi bytového domu dle bodu 3.2.1. Zásad, žádné závazky vůči Městské části Praha 8 z titulu dlužného nájemného, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu včetně předepsaných zálohových plateb na služby, příp. bezdůvodného obohacení a náhrady škody z titulu užívání bytu, smluvních pokut a poplatků z prodlení, včetně příslušenství a nákladů spojených s vymáháním těchto pohledávek a současně s ním není veden soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu anebo soudní spor o vyklizení bytu a není mu dána výpověď z nájmu bytu.

Výše závazků, stav řízení s dlužníky i platnost nájemních smluv se v reálném čase mění. V současné době také probíhají výběrová řízení o nejvhodnější nabídku uzavření nájemních smluv k neobsazeným bytům v předmětném technologickém celku. Z uvedených důvodů nemůže být ke dni 31.10.2008 ani předběžně zřejmé, kdo bude v prvním pololetí r. 2009 oprávněným nájemcem dle podmínek Zásad a tudíž oprávněným členem družstva.

Základní informace o celkové výši případných pohledávek, aktuálně známých k datu odeslání výzvy k projevení zájmu o koupi bytového domu, bude uvedena v textu výzvy. Podrobné informace o stavu případných pohledávek budou dále specifikovány ve smlouvách o postoupení pohledávek v souladu s čl. 1.5. a 1.6. Zásad.

 

Pro informaci majetkový odbor dodává, že bez ohledu na skutečnost, že požadované údaje v současné době nemohou být známy, by mohla Městská část Praha 8, s ohledem na ochranu osobních údajů, poskytnout údaje o specifikaci jednotlivých pohledávek, soudních řízeních a platnosti jednotlivých nájemních smluv až v rámci smluvních závazků představitelům registrovaného bytového družstva, založeného za účelem odkoupení daného technologického celku, nikoliv však fyzickým osobám.

 

 

(1.12.2008, řešil majetkový odbor)