Žádost o informaci týkající se umisťování reklamních – propagačních zařízení na sloupy veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy...

Žádost o informaci týkající se umisťování reklamních – propagačních zařízení na sloupy veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy společností ELTODO EG, a.s., popř. společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Byly požadovány tyto informace:

a)  Zda Úřad Městské části Praha 8, resp. Odbor výstavby (stavební úřad), nebo Odbor dopravy (silniční úřad), popř. jiný příslušný odboru Úřadu Městské části Praha 8 společnosti ELTODO EG, a.s., popř. společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., jakékoliv správní, či jiné rozhodnutí, stanovisko, či vyjádření (dále jen „Stanovisko“), na základě kterého byla společnost ELTODO EG, a.s., popř. společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o., oprávněna umístit na sloupy veřejného osvětlení reklamní – propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44 m x 0,83 m, min. o rozměrech 0,6 x 0,83 m.

b)  Na základě jakého právního důvodu (zákona, vyhlášky či nařízení) je stanoveno, že reklamní – propagační zařízení umístěná na sloupech veřejného osvětlení musí být o rozměrech 0,44 m x 0,83 m, tj. jaký právní předpis stanoví, že reklamní – propagační zařízení umístěná na sloupech veřejného osvětlení musí být o rozměrech 0,44 m x 0,83 m.

c)  Z jakého důvodu a zda je k tomu oprávněna společnost ELTODO EG, a.s., popř. společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. umísťuje na sloupy veřejného osvětlení na území HMP reklamní – propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44 m x 0,83 m, min. o rozměrech 0,6 m x 0,83.

d)  Zda existuje Stanovisko, které opravňuje společnost ELTODO EG, a.s., popř. společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. umísťovat na sloupy veřejného osvětlení na území HMP reklamní-propagační  zařízení o rozměrech větších než 0,44 m x 0,83 m.

e)  Zda platí i nadále požadavek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR), aby reklamní – propagační zařízení nepřesahovaly tzv. patky stožárů veřejného osvětlení a nepřekážely tak nevidomým a slabozrakým osobám, když na základě toho požadavku byla „zjištěna“ jako nezávadná míra 0,44 m, tak jak je mimo jiné uvedeno např. ve Vyjádření SONS ČR k rozměrům reklamních –propagačních zařízení umísťovaných na sloupech veřejného osvětlení ze dne 2.11.2005 a ze dne 22.1.2007.

Odpověď:

Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 k jednotlivým bodům dotazu informuje:

a)  Odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") nevydal žádné rozhodnutí, resp. opatření, kterým by podle stavebního zákona založil právo společnosti ELTODO EG, a.s., popř. společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., umístit na sloupy veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy reklamní zařízení o rozměrech větších než 0,44 x 0,83 m, min.  o rozměrech 0,66 m x 0,83 m.

b)  Žádný právní předpis nestanoví, jaké parametry musí mít reklamní zařízení umisťované na sloupech veřejného osvětlení. Je však nutno připomenout zejména vyhlášku č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTPP“) a konkrétně čl. 60,  ve kterém jsou dány obecné požadavky pro reklamní zařízení umisťovaná na území Hlavního města Prahy.

c)  Společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. a ELTODO EG, a.s. jsou samostatnými ekonomickými subjekty. Co se týče důvodu, proč umisťují na sloupy veřejného osvětlení reklamní zařízení, je nutné obrátit se přímo na ně. Ohledně oprávnění umisťovat reklamní zařízení na tyto sloupy je odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8 známo, že na společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. přenesla obec Hlavní město Praha mimo jiné správu veřejného osvětlení. 

d)  Existence „Stanoviska“, které by obecně opravňovalo ELTODO EG, a.s., popř. společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. umísťovat na sloupy veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy reklamní-propagační zařízení o rozměrech větších než 0,44 m x 0,83 m, není odboru výstavby známa.

e)  Ohledně platnosti požadavku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR), který je uveden v bodě e) žádosti, je nutné se obrátit přímo na tuto organizaci. K tomu je nutno dodat, že požadavky pro bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých jsou stanoveny vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  a orientace, podle které je nutno umístění konkrétního reklamního zařízení na konkrétní sloup veřejného osvětlení posoudit.

 

Odbor dopravy Úřadu Městské části Praha 8 k této žádosti o poskytnutí informace sděluje, že neobdržel od společnosti ELTODO EG, a.s., popř. společnost ELTODO – CITELUM, s.r.o., jakékoliv správní či jiné rozhodnutí, stanovisko či vyjádření (dále jen „stanovisko“), na základě kterého by byly výše uvedené společnosti oprávněné umístit  na sloupy veřejného osvětlení reklamní zařízení o rozměrech větších než 0,44 x 0,83 m, min.  o rozměrech 0,66 x 0,83 m.

Odbor dopravy ve svém stanovisku k umístění reklamního zařízení pro potřeby stavebního řízení vyjadřuje:

  • zda se jedná či nejedná o zvláštní užívání podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zda reklamní zařízení je či není v ochranném pásmu komunikace dle ust. § 31 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zda reklamní zařízení nebude zaměnitelné s dopravním značením.

Rozměry reklamních zařízení jsou vždy již uvedeny v žádosti žadatele o „stanovisko k umístění reklamního zařízení“ a jsou podkladem pro stavební řízení.

Odboru dopravy není známo, zda existuje zákon, vyhláška či nařízení, kde je stanoveno, že reklamní zařízení na sloupech veřejného osvětlení musí být o rozměrech 0,44 x 0,83 m.

(31.10.2008, řešil odbor výstavby a odbor dopravy)