Žádost o informaci, zda jsou zamýšleny jakékoliv změny na pozemku parc.č. 1083/17 v k.ú. Trója, pozemek bývalých jeslí v sídlišti Písečná

zda je znám jakýkoliv záměr, který by momentálně mohl ohrozit živočichy nacházející se na uvedeném pozemku

zda by odbor životního prostředí mohl poradit, jaký zvolit optimální postup ve snaze o přesídlení usazených živočichů na uvedeném pozemku (výskyt ježků)

Odpověď: Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 8 informuje, že obdržel dne 6.10.2008  a 23.10.2008 žádost o soulad navrhované stavby s územním plánem pro potřeby zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v k.ú. Trója, ul. Písečná, Praha 8. Tyto žádosti byly vyřízeny vyjádřením ze dne 10.10.2008 a ze dne 30.10.2008.

Z těchto žádostí je odboru výstavby známo, že se na předmětném pozemku předpokládá výstavba obytného souboru tvořeného dvěma bytovými domy se třemi podzemními podlažími, osmi nadzemními podlažími a jedním podlažím ustupujícím. Nadzemní podlaží jsou navrženy převážně pro bydlení, severovýchodní části objektů budou využity pro nebytové funkce. V 1. PP jsou navrženy byty, ve dvou zbývajících podzemních podlažích je navrženo  parkování osobních automobilů a technické zařízení budovy. Vjezdy do garáží mají být situované do ulice Písečná.

V současné době není na odbor výstavby podaná žádná žádost o vydání územního rozhodnutí ani stavebního povolení pro stavbu na pozemku parc.č. 1083/17 v k.ú. Trója. (Odborem výstavby není vedeno žádné řízení týkající se tohoto pozemku.)

Odbor výstavby dodává, že jako příslušný stavební úřad není kompetentní posoudit, zda by mohl výše uvedený záměr ohrozit živočichy nacházející se na tomto pozemku.

 

Odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 k předmětné věci sděluje,  že se ke studii plánované stavby „Obytný soubor Písečná“ na pozemku parc. č. 1083/17, k.ú. Trója, již několikrát vyjadřoval, dosud však nebylo vydáno územní rozhodnutí. Pozemek   parc.č. 1083/17, k.ú. Trója, je ve vlastnictví právnické osoby, pozemek je soukromý.

  Co se týče dotazu ohledně usazených živočichů na uvedeném pozemku, odbor životního prostředí sděluje, že ježek obecný je v současné době veden v Červené knize ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Pokud se ježci narodí v pozdním létě, nedokáží dorůst do potřebné velikosti, a pak potřebují naši pomoc. Potřebná hmotnost pro jejich přežití ve volné přírodě je asi 700 g. Pokud tuto hmotnost ježek nemá, je dobré  se obrátit na Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, tel.: 222 516 115, fax: 222 511 496, (www.csop.cz).

 

 

(1.12.2008, řešil odbor výstavby a odbor životního prostředí)