Žádost o poskytnutí elektronické kopie vyhlášky upravující ochranu nočního klidu na území Prahy 8. Žádost o poskytnutí elektronické kopie žádosti o povolení nočních prací a dále elektronickou kopii rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 8 , kterým se povoluje výstavby Bytového domu KOTI TROJA.

Odpověď:

Rozhodnutím č.j. OV/P8/2007/0027/Adm/Fi/6, ze dne 22.1.2008, s nabytím právní moci dne 23.2.2008, bylo vydáno stavební povolení na stavbu "Bytový dům Mazurská", Praha 8, Troja, při ulicích  Mazurská a Pomořanská, na pozemcích parc. č. 1321/1, 1355/9, 1355/28 v katastrálním území Troja (stavba nově přejmenovaná na název Bytový dům KOTI TROJA).

K výše uvedené stavbě k žádosti o stavební povolení vydala mj. souhlasné stanovisko Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, pošt. schr. 203, 101 01 Praha 1, dne 24.1.2007,  pod č.j. S.HK 4422/27049/06. V tomto stanovisku uvedla Hygienická stanice hl. m. Prahy jako jednu ze svých podmínek: ,,Zajistěte realizací protihlukových opatření specifikovaných v akustické studii, že během výstavby bude v době od 7,00 do 21,00 dodržen hygienický limit LAmax 65 dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.“ Podmínka určená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy byla stanovena zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jak je také uvedeno ve stanovisku.

K požadavku na poskytnutí kopie vyhlášky upravující ochranu nočního klidu na území Prahy 8 a na poskytnutí elektronické kopie žádosti o povolení nočních prací a dále elektronické kopie rozhodnutí odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 8 k povolení nočních prací, stavební úřad sděluje, že neobdržel žádnou žádost o povolení nočních prací, týkající se výše uvedené stavby, a ani žádné takové rozhodnutí k tomuto nevydával. Stavební úřad není kompetentním správním orgánem v záležitostech týkajících se posuzování hlukových limitů, popř. povolujících jejich změnu. Kompetentním správním orgánem v záležitostech týkajících se souladu s předpisy o ochraně veřejného zdraví a k posuzování a kontrolování dodržování hlukových limitů je Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Proto je třeba se s požadavkem na dané informace obrátit na Hygienickou stanici hl. m. Prahy.

(8.12.2011, řešil odbor výstavby)