Žádost o poskytnutí informace

(24.10.2013, řešil odbor zakázek a investic ve spolupráci s odborem kancelář starosty)

Žádost o poskytnutí informací:
1) prostou kopii stran 46, 47 a 49 ze Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb, kterou dne 15.10.2010 uzavřela Městská část Praha 8 a Metrostav development a.s. včetně všech údajů, které obsahuje originál Smlouvy

2) prostou kopii přílohy č. 1 až přílohy č. 18, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb, kterou dne 15.10.2010 uzavřela Městská část Praha 8 a Metrostav development a.s., včetně všech údajů, které obsahuje originál Smlouvy.


Odpověď:
Opět bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Podle ust. § 9 odst. 1 ve spojení s ust. § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů byla žádost částečně odmítnuta, a to ve vztahu k informacím představujícím obchodní tajemství, které povinným subjektem nemohou být žadateli poskytnuty, konkrétně informacím uvedeným v čl. 28.2.1, 28.3.1 písm. a), b), d), e), čl. 28.5.1 smlouvy, příloze č. 4 smlouvy – Návrh Budovy, bod č. 3 a příloze č. 17 smlouvy – Jednotkové ceny Výstavby.

Odůvodnění

Povinný subjekt opětovně posoudil povahu informací, o kterých je společností Metrostav Alfa, s. r. o. tvrzeno, že jsou obchodním tajemstvím, a nemohou  být v souladu s InfZ žadatelce poskytnuty. Těmito informacemi jsou:

I. celková cena za vypracování Konceptu (čl. 28.2.1);
II. celková cena za vypracování projektové dokumentace (čl. 28.3.1), včetně ceny za jednotlivé části projektové dokumentace:
a) Dokumentace pro Úpravu územního plánu;
b) Dokumentace pro zjišťovací řízení EIA;
c) Dokumentace pro územní řízení;
d) Dokumentace pro stavební řízení;
e) Dokumentace pro provedení Výstavby;
III. celková cena za provedení Výstavby zahrnující mj. veškeré úkony a činnosti uvedené v čl. 10 Smlouvy (čl. 28.4.1);
IV. odměna za správu (čl. 28.5.1);
V. rozpočet ceny – náklady na Koncept, náklady na projektovou dokumentaci, náklady na Výstavbu, celkové náklady (příloha č. 4 – Návrh Budovy, bod č. 3);
VI. cena za výstavbu (příloha č. 5 – Harmonogram);
VII. jednotková cena výstavby podle typu části Budovy (příloha č. 17 – Jednotkové ceny Výstavby).

Povinný subjekt znovu posoudil splnění všech objektivních podmínek existence obchodního tajemství,  zda se tedy jedná o veškeré skutečnosti tvořící obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem. Tyto skutečnosti musí:
  1. souviset s podnikem
  2. mít skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu
  3. nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné
  4. mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje
Ad 1)
Žadatelem požadované informace, které žadateli nebyly dosud poskytnuty, lze považovat za obchodní skutečnost, která v rámci trhu je obchodními společnostmi ceněna a  jejímž nositelem, v daném případě, je společnost Metrostav Alfa, s. r. o. Informace  vznikla v rámci podniku Metrostav Alfa, s. r. o., respektive v rámci společnosti Metrostav Development, a. s.
Lze uzavřít, že požadované informace souvisejí s podnikem.

Ad 2)
Žadatelem požadované informace, které žadateli nebyly dosud poskytnuty mají po analýze povinného subjektu potencionální materiální či nemateriální hodnotu. Každá z těchto informací vypovídá o dílčí ceně, kterou společnost Metrostav Development a. s. je schopná a ochotná stanovit za jednotlivá plnění v rámci provádění předmětu smlouvy. Jedná se tedy o informace, které mají přímý vztah k cenové politice obchodního subjektu. Jak již povinný subjekt uvedl ve svém předchozím Rozhodnutí dne 07.08.2013, v rámci konkurenčního prostředí, zejména mezi uchazeči o veřejné zakázky, se jedná o informaci, jež může být konkurencí využita, například k podání nabídky záměrně v jednotlivých položkách nižší, než je cena stanovená uchazečem, jehož cenotvorba ve vztahu k jednotlivým položkám byla této konkurenci odhalena. Lze uzavřít, že existence materiální či nemateriální hodnoty je zřejmá.

Ad 3)
Žadatelem požadované informace, které žadateli nebyly dosud poskytnuty mají po analýze povinného subjektu z hlediska běžné dostupnosti v obchodních kruzích, respektive v konkurenčním prostředí, hodnotu pro společnost Metrostav Alfa, s. r. o., jsou jejím know-how a jedná se o její  interní informace, které jsou podkladem pro zpracování  celkové ceny, tudíž nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné.

Ad 4)
Žadatelem požadované informace, které žadateli nebyly dosud poskytnuty z hlediska utajování informací, mají po analýze povinného subjektu být utajeny, neboť povinný subjekt v rámci své správní činnosti zjistil, že praxí společnosti Metrostav Alfa, s. r. o. je utajovat informace za  pomoci přesně definovaného úzkého okruhu pracovníků, kteří s informacemi pracují a kteří jsou v rámci svého pracovního poměru zavázáni povinností mlčenlivosti. Fyzické utajení listin je pak zajištěno jejich uložením v uzamykatelných skříních a místnostech konkrétních pracovníků.

(24.10.2013, řešil odbor zakázek a investic ve spolupráci s odborem kancelář starosty)
Zveřejněno: 11.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout