Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí kontaktu – adresy na paní, která před několika lety dělala pro organizaci (žadatele) přednášku o holocaustu, z důvodu zájmu o další přednášku.


Odpověď:

Údaj o trvalém pobytu dotyčné paní není možné sdělit. Evidování údaje o trvalém pobytu občana upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,ve znění pozdějších předpisů. Z ust. § 8 odst. 3 citovaného zákona vyplývá, že ohlašovna poskytuje na základě písemné žádosti obyvateli staršímu 15let údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pouze k jeho osobě a k osobě blízké. Takovým údajem je i místo trvalého pobytu uvedené v informačním systému evidence obyvatel. K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) je pak možné sdělit pouze datum a místo úmrtí.

Výše uvedený právní předpis pak dále v souladu s ust. § 8b citovaného zákona umožňuje občanovi požádat o zprostředkování kontaktu. Na základě písemné žádosti tento kontakt zprostředkuje Ministerstvo vnitra. Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě, podle niž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Podpis na této žádosti musí být úředně ověřen, to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.
Ministerstvo na základě této žádosti provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby.
V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě.

Žádost o zprostředkování kontaktu lze nalézt i na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz (služby pro veřejnost –> formuláře –>  evidence obyvatel). Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu se v souladu se sazebníkem správních poplatků hradí poplatek ve výši 500 Kč.

(14.10.2013, řešil odbor evidence obyvatel a osobních dokladů)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout