Žádost o poskytnutí informace

(22.10.203, řešil odbor výstavby)


Žádost o poskytnutí informace týkající se pozemků v katastrálním území Kobylisy, konkrétně parcel 606/22, 606/59, 606/56, 606/54, 606/52 a 606/50.
  1. Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu parkoviště nesloužícího k parkování obyvatelům přilehlých budov?
  2. Je na těchto pozemcích dle stávajícího územního plánu (zejména z hlediska zásad utváření území, funkčního využití území a hlediska míry změn) možno povolit výstavbu nových obytných budov?


Odpověď:

K bodu 1:
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 09.09.1999, který nabyl účinnosti dne 01.01.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětné pozemky nachází v plochách s funkčním využitím OV – všeobecně obytné a OB – čistě obytné. Pozemky parc.č. 606/59, 606/56, 606/54, 606/52 a severní část pozemku parc. č. 606/22 v k.ú. Kobylisy se nachází ve funkční ploše OB – čistě obytné, pozemek parc. č. 606/50 a jižní část pozemku parc.č. 606/22 v k.ú. Kobylisy se nachází v ploše s funkčním využitím OV – všeobecně obytné.
Pro tyto plochy platí (výňatek z územního plánu):

OB - čistě obytné
Území sloužící pro bydlení.


Funkční využití – stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční využití – drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití – lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.

OV – všeobecně obytné
Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.


Funkční využití – stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby.
Doplňkové funkční využití – drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití – vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného  bezpečnostního systému, obchodní  zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované  v převažujícím podílu celkové kapacity.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, umístění parkoviště ve vnitroblocích domů je v zásadě možné, ovšem pouze pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí, tzn. že zde v žádném případě nelze umístit parkoviště nesloužícího pro vozidla místních rezidentů, např. parkoviště pro odstavení vozidel osob dojíždějících za prací do Prahy, příp. vozidel návštěvníků katastrálního úřadu, parkoviště typu P+R, apod.
V současné době neexistuje žádná regulace, která by možnost umístění rezidenčního parkoviště přímo vylučovala. Tato parkoviště by musela primárně řešit dlouhodobý deficit parkovacích stání pro obyvatele místního sídliště, který je zcela zjevný, neboť v období výstavby domů nebyla parkovací stání řešena.
Pokud by taková parkoviště byla navržena, je projednatelnost a uskutečnitelnost takových staveb již věcí konkrétních územních řízení. Pokud by však takový záměr vznikl, stavební úřad doporučuje jeho regulaci koncepčním materiálem studijního typu.


K bodu č. 2:
Podle výše uvedeného využití ploch OB – čistě obytné a OV – všeobecně obytné je umístění obytných budov v těchto plochách teoreticky možné. Na daných pozemcích neexistují žádné kódy míry využití území, tzn. nejsou zde stanoveny max. hrubé podlažní plochy, ani min. podíly zeleně.
Pozemky se nacházejí podle územního plánu v současně zastavěném území obce, v zastavitelném území, ve stabilizovaném území bez stanovené míry využití území, v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Kbely, v ochranném pásmu dráhy speciální (metro – trasa C), neleží v ochranném pásmu pražské památkové rezervace, ani v záplavovém území. Podle ustanovení  odst. 3, Oddílu 8, Přílohy č. 1, části A. závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy platí: „Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území, z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.“

Charakteristiku funkčních ploch, základní regulativy funkčního a objemového uspořádání  a další informace o Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy lze najít na webových stránkách MHMP, kde jsou také informace o procesu změn a úprav územního plánu, popř. režimu výjimečně přípustných staveb, viz:

Stavební úřad je toho názoru, že v případě návrhu bytových domů mezi stávající zástavbu by se jednalo o typický pokus zahuštění původní zástavby v dané lokalitě, který z obecného urbanismu nepřináší do území žádné kladné hodnoty. Lokalita kolem ulic Vršní, Horňátecká a v blízkosti Kobyliského náměstí se zástavbou bytových domů obklopených zelení, je z hlediska urbanistického dokončená a není vhodné do ní vstupovat dalšími stavbami, které ochudí toto území o zeleň a pohodu bydlení v dané oblasti.

Návrh by musel být také v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (dále jen „OTPP“), zejména s čl. 4 odst. 1, čl. 8 odst. 2 a čl. 13 odst. 1, což jsou stěžejní a nejproblematičtější ustanovení týkající se urbanismu  a architektury z hlediska umisťování. Nová zástavba mezi stávající bytové domy by měla tyto objekty pohledově kompaktně a vyváženě spojit, nikoliv je zahustit a stávající zástavbu urbanisticky rozbít.

Čl. 4 odst. 1 OTPP stanovuje, že umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí, čl. 13 odst. 1 stanoví, že u staveb umísťovaných do prostředí již existující zástavby musí urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovat na charakter a strukturu této zástavby. Čl. 8 odst. 2 OTPP stanovuje odstupové vzdálenosti jednotlivých budov pro bydlení a budov s nebytovými prostory, podle tohoto článku musí být vzdálenost mezi objekty rovna alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Splnění odstupových vzdáleností by bylo problematické. Stávající domy jsou od sebe vzdáleny cca 33 m, jsou čtyřpodlažní s mírně zvýšeným přízemím, tedy jejich výška je cca 14 m a další domy umístěné do vnitrobloků by již tento článek pravděpodobně nedokázaly splnit. Stávající objekty mají okna orientovaná na sever a na jih, vzdálenost mezi domy umožňuje v současné době i dostatečné oslunění a osvětlení, které by zahušťováním mohlo být také narušeno.  

Stavební úřad na závěr uvádí, že v teoretické rovině je umístění nových objektů do vnitrobloků možné, je to umožněno platným územním plánem, k zahušťování urbanisticky a architektonicky ucelených bloků se však nepřiklání a z tohoto důvodu jej nedoporučuje.

(22.10.203, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 13.11.2013 – Tomáš Vlk
Vytisknout