Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, dle jakých podkladů či dokumentů a kdy byl parcelám č. 1310/61 a 1310/62 v k.ú. Troja – 730190, Praha – 554782 odebrán způsob ochrany – památkově chráněné území. U veškerých sousedících parcel, i s podobným typem staveb na nich evidovaných, je tento způsob ochrany zaznamenán.


Odpověď:

Odebrání způsobu ochrany u pozemků nebo staveb není v kompetenci odboru výstavby ÚMČ Praha 8.
Oddělení architekta Úřadu městské části Praha 8 se k památkové ochraně žádného pozemku, tedy ani těch zmíněných v žádosti žadatele, nikdy nevyjadřovalo.

Pro úplnost stavební úřad uvádí, že podle informací Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) pozemky parc.č. 1310/61 a 1310/62 v k.ú. nejsou a nikdy nebyly v „památkově chráněném území“, tzn. že se nejedná o památkovou rezervaci ani o památkovou zónu. Pozemky nejsou ani v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.
Pokud u těchto pozemků někdy byl v katastru nemovitostí označen způsob ochrany – památkově chráněné území, šlo zřejmě o omyl a poté o opravu. Pokud jsou i sousední pozemky označeny jako „památkově chráněné území“ jde také zřejmě o omyl, neboť hranice ochranného pásma Pražské památkové rezervace probíhá jižněji při ulici Na Farkách a K Pazderkám.  

V případě, že by žadatel požadoval  oficiální písemné potvrzení „Sdělení údajů o památkové ochraně a evidenci“, povinný subjekt doporučuje obrátit se v dané věci na Národní památkový ústav – generální ředitelství, odbor evidence, dokumentace a informačních systémů, odd. nemovitých kulturních památek, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (vedoucí Bc. Kristina Hendrychová), nebo také na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu.

Prohlášení nebo zrušení nemovitých či movitých věcí za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je v kompetenci Ministerstva kultury ČR.

(02.12.2013, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 06.01.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout