Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí stavební dokumentace týkající se rekonstrukce objektu č. p. 100 na pozemku č. parc. 162 v k. ú. Ďáblice, která probíhala v roce 2010/2011, a to:
  • půdorysy – tj. základové konstrukce, 1. NP
  • řezy
  • průvodní a technickou zprávu
Jedná se zejména o ty podklady, které specifikují zpracovatele PD (oprávněný projektant) a podklady, které řeší návaznost na sousední objekt č. p. 585


Odpověď:

V souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) ve spojení s ust. § 11 odst. 2 písm. c) InfZ bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Žádosti ve věci poskytnutí informace nelze vyhovět, neboť by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského (§ 11 odst. 2 písm. c) InfZ).
Stavební úřad povinného subjektu vydal v září 2007 souhlas s odstraněním hospodářského objektu-skladu na pozemku parc. č. 162 v k. ú. Ďáblice, umístěného podél hranice se sousedním pozemkem rodinného domu č. p. 585 a následně  v říjnu 2007 vydal územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby přístavby, nástavby a stavebních úprav rodinného domu č. p. 100.
Součástí podání byl mj. i souhlas vlastníků sousedních nemovitostí se stavbou. Z aktuálního výpisu z KN vyplývá, že žadatel se stal spoluvlastníkem stavby domu č. p. 585 a pozemků parc. č. 164 a 165 v k. ú. Ďáblice v říjnu 2009, tj. že souhlas se stavbou byl dán původními vlastníky  v červnu 2007.
Dne 19.01.2011 vydal stavební úřad souhlas s užíváním stavby.
V souladu s ust. § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého: „Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká…“ nemůže stavební úřad poskytnout žádnou část žadatelem požadované projektové dokumentace (půdorysy, základové konstrukce, řezy, průvodní a technická zpráva),  neboť nedoložil souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Povinný subjekt doporučuje žadateli, v případě trvání zájmu o projektovou dokumentaci, obrátit se přímo na vlastníka sousední nemovitosti. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing.arch. Karel Manda, ČKA 01 830.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené spisové materiály se již nacházejí ve správním  archivu Úřadu městské části  Praha 8, Čimická 780/61, 181 00  Praha 8 - Čimice, doporučuje povinný subjekt žadateli obrátit se přímo na správní archiv, a to pouze v případě doložení souhlasu s nahlížením do stavební dokumentace  povinnému subjektu.

(29.11.2013, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 06.01.2014 – Tomáš Vlk
Vytisknout