Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informací -  řešení dopravní situace v ulici Trojská, spočívající v omezení rychlosti na 30 km/h v úseku před domem č.p. 788.
  1. pod jakou spisovou značkou či číslem jednacím je podnět žadatele Policií ČR, odborem služby dopravní policie evidován;
  2. zda a jakým způsobem bylo rozhodnuto o podnětu žadatele na zavedení dopravního omezení v ulici Trojská;
  3. v návaznosti na sčítání množství automobilů projíždějících ulicemi Trojská a Uzavřená prováděného počátkem měsíce října 2016, žadatel žádá o zaslání písemného vyhodnocení tohoto sčítání a o sdělení, k jakému účelu bylo toto sčítání prováděno a jakým způsobem s ním Úřad Městské části Praha 8 hodlá naložit;
  4. jakým způsobem ÚMČ Praha 8 hodlá řešit neúměrnou a neudržitelnou dopravní zátěž obyvatelů ulic Trojská, Pod Kynclovkou, Na Šutce, Písečná, Uzavřená, a dalších ulic dotčených dramatickým zvýšením intenzity provozu v oblasti způsobenou otevřením tunelového komplexu Blanka. Stejně tak žadatel žádá o sdělení návrhu řešení neudržitelné dopravní situace, kdy vozidla jedoucí přes ulici Trojská, Uzavřená vjíždějí do ulice Nad Šutkou a následně se na úrovni ulice Nad Záložnou a Vršní hromadně otáčejí do protisměru, čímž jen blokují provoz v obou směrech a dále tak komplikují dopravní situaci v celé oblasti.

Odpověď:


K bodu 1) žádosti
Žadateli bylo zasláno „Stanovisko Policie ČR k možnému omezení rychlosti na 30 km/h  (č. j. KRPA-280608-1/ČJ-2016-0000DŽ)“.

K bodu č. 2) žádosti
Na základě stanoviska Policie ČR, jako dotčeného orgánu, se hledají další možná dopravní opatření.

K bodu č. 3) žádosti
Žadateli bylo zasláno vyhodnocení sčítání vozidel (Výsledky dopravních průzkumů).  Sčítání vozidel v ulici Trojská má sloužit jako jeden z podkladů pro možné omezení provozu v ulici Trojská.  

K bodu 4) žádosti
Úřad městské části Praha 8 se snaží najít takové řešení, které by vedlo ke snížení počtu vozidel projíždějících ulicí Trojská a rovněž tak v ostatních ulicích. Takovéto dopravní opatření by mělo řešit i situaci v ulici Nad Šutkou.
Při posuzování rozhledových poměrů je v těchto případech zohledněna dovolená rychlost na komunikaci (nyní i v roce 2007 je to 50 km/h) a směrovost zmíněné komunikace (zde obousměrná). Tyto zásady platily i v roce 2007. Dopravní zátěž se na ulici Trojská jistě zvýšila, nicméně toto nemá vliv na posouzení rozhledových poměrů.
Rozhledové poměry v rámci výjezdu z domu č. p. 788 byly odborem dopravy Úřadu městské části Praha 8 spolu s Policií ČR prověřeny a nebyly shledány žádné závady.

Přílohy:

(22.11. 2016, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 07.12.2016
Vytisknout