Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace – žádost o doložení tvrzení MČ Praha 8 o doporučení soudního znalce RNDr. Bohumila Svobody na omezení rychlostí všech vozidel v celém měřeném úseku na 30 km/hod – ul. Na Stráži

Odpověď:


Předmětná problematika byla spojena s kolaudačním řízením, kterého se kromě stavebníka, zhotovitele a geologa stavby komunikace, RNDr. Bohumila Svobody, CSc., soudního znalce, zúčastnili i přizvaní zástupci vlastníků sousedních nemovitostí, jako dotčené osoby podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“.

V této souvislosti je nutno upozornit, že podobná omezení rychlosti jízdy vozidel jsou na řadě míst městské části Praha 8, kde je zdrojem „pouze“ bezpečnost silničního provozu, nikoliv jako v tomto případě i důvody další. Jako příklad lze uvést komunikaci Davídkova, která je obdobného významu jako komunikace Na Stráži, je svažitá a provoz probíhá v minimální vzdálenosti od zástavby.

Veřejným zájmem je v tomto případě zdravé životní prostředí a podmínky užívání obyvatel staveb, sousedících s místní komunikací Na Stráži, kteří uplatnili svoje požadavky a připomínky k účinkům provozu po komunikaci Na Stráži hromadnou stížností již v roce 2011 a byli rovněž účastníky stavebního řízení. Cílem bylo dosažení stavu, kdy provoz dopravy nebude rušit nepřiměřeně svými účinky hluku a vibrací.
 
To bylo též hlavním motivem, proč byla předmětná komunikace vybrána vlastníkem k rekonstrukci. Omezení rychlosti bylo mj. zavedeno i pro hrubou nekázeň řidičů, kteří zde hromadně a prokazatelně na základě kontrol Policie ČR překračovali povolenou rychlost, přestože byl instalován orientační radar měření rychlosti jízdy. Proto bylo zajištění kontroly zdůrazněno úsekovým měřením, které je účinným opatřením proti neukázněným řidičům. Tyto skutečnosti rozhodně nelze nazvat úlitbou místnímu obyvatelstvu nebo šikanováním projíždějících řidičů vozidel.

Úsekové měření provádí měření času projetí úseku vozidly, které nelze zúžit pouze na nákladní vozidla či autobusy, které byly hlavním zdrojem obtěžujících vibrací, negativně vnímaných zdejšími obyvateli. Selektivní měření rychlosti vylučuje i společná rychlost jízdy dopravního proudu, kde není možné, aby rychlostní omezení platila pouze pro vybranou skupinu vozidel a pro další vozidla nikoliv.

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“) společně s odborem dopravy ÚMČ Praha 8, jako silničním správním úřadem, zvažují provedení kontrolní prohlídky účinnosti přijatých opatření za účasti původních navrhovatelů. Tohoto jednání se případně může žadatel rovněž osobně zúčastnit. V případě zájmu bude žadateli též umožněna individuální pochůzka na místě a vysvětlení místní situace, včetně specifické stavební situace zdejších staveb.

Všechny výše uvedené skutečnosti byly projednány a zváženy dotčenými orgány při kolaudačním řízení stavby, kde je rovněž zachyceno vyjádření geologa stavby, doporučujícího provedená opatření, a to vzhledem k účinkům intenzivního dobrzďování těžších vozidel před křižovatkou komunikace Na Stráži a Františka Kadlece, ke kterému docházelo již při vjíždění vozidel jedoucích nepovolenou rychlostí do zastavěného úseku, zejména pak v úseku Čertův Vršek – Františka Kadlece.

S instalací měřeného úseku souhlasili dne 22.01.2015 zástupci odboru dopravy ÚMČ Praha 8 a Policie ČR s tím, že bude instalován podle možností co nejdříve.

(30.11.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby a odbor dopravy)
Zveřejněno: 09.12.2016
Vytisknout