Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace

Dne 2.6.2003 vydal Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby pod č.j. OV/2003/0468/Bau, s nabytím právní moci ke 14.7.2003, stavební povolení na stavbu komunikace Milana Kadlece v k.ú. Dolní Chabry. Dne 8.3.2010 byla zkolaudována část této komunikace s tím, že do dnešního dne zůstává nezkolaudována část komunikace Milana Kadlece umístěná na pozemku parc.č. 1412/1 v k.ú. Dolní Chabry, spolu s navazujícími částmi komunikace na pozemcích parc.č. 291/25, 291/30, 291/14, 291/29 a 1372/8 v k.ú. Dolní Chabry a spolu s navazujícími částmi komunikací Dvořákova a Velemínská na pozemku parc.č. 1372/10, vše v k.ú. Dolní Chabry.

Od r. 2010 jsou ve vztahu k této části komunikace opakovaně vydávána rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Poslední rozhodnutí bylo vydáno dne 4.3.2016, a to na dobu do 15.9.2016.

Žadatel žádá Městskou část Praha 8, Úřad městské části, odbor výstavby o poskytnutí informace, buď poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, nebo sdělením informace v písemné podobě, o skutečnosti, jaká stavební povolení a kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlasy) byla vydána ohledně výstavby a užívání objektů napojených na výše uvedenou komunikaci v období od 1.1.2010 do dnešního dne.

Odpověď:


Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) prověřil pozemky a stavby na pozemcích, které jsou z hlediska dopravního připojení závislé na části stavby komunikací, které jsou předmětem předčasného užívání.

Jedná se o pozemky parc. č. 291/15, 291/17, 291/4, 291/21, 291/22, 291/24, 291/27, 291/28, 291/3, 1372/198, 1372/200, 1372/202, 1372/204, 1372/206, 1372/207, 1372/208, 1372/247, 1372/248, 58/1, 1372/9, 1372/213, 1372/214, 1372/215, 1372/216, 1372/217, 1372/218 a 1372/219, vše v k. ú. Dolní Chabry.

Bylo zjištěno, že v požadovaném období, tj. od 01.01.2010 do dnešního dne, byly stavebním úřadem k výše citovaným pozemkům a stavbám na těchto pozemcích vydány tyto dokumenty:

1. Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a souhlas s užíváním na stavbu „Zapuštěný bazén o rozměrech cca 4 x 9 m, Praha, Dolní Chabry, u domu č. p. 131, Milana Kadlece 15“ ze dne 20.03.2013, sp. zn. MCP8 007641/2013/OV.Sie a č. j. MCP8 036759/2013 s nabytím právní moci dne 16.04.2013 (stavba na pozemku parc. č. 291/21, v k. ú. Dolní Chabry).

2. Územní souhlas s umístěním stavby „Stavba zahradního domku a sklípku u rodinného domu č. p. 1067 v k. ú. Dolní Chabry, Praha 8, dolní Chabry, Velemínská 35“ ze dne 04.01.2011, sp. zn. MCP8 074750/2009/OV.Hen a č. j. MCP8 008153/2010 (stavba na pozemku parc. č. 1372/207 v k. ú. Dolní Chabry).

3. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Řadový rodinný dům, Praha, Dolní Chabry, Velemínská“ ze dne 08.12.2015, sp. zn. MCP8 147531/2015/OV.Hom a č. j. MCP8 159620/2015 (stavba na pozemku parc. č. 1372/215 v k. ú. Dolní Chabry).

(01.12.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 12.12.2016
Vytisknout