Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informací
  1. Na jakém konkrétním školském zařízení a jakého konkrétního středoškolského vzdělání dosáhli tito zaměstnanci povinného subjektu: Simona Ďurkovičová, Mgr. Lenka Kaplanová, Mgr. Martin Moulis, Ing. Pavel Kryštof, MBA.
  2. Na jakém konkrétním školském zařízení a jakého konkrétního vysokoškolského vzdělání dosáhli tito zaměstnanci povinného subjektu: Mgr. Lenka Kaplanové, Mgr. Martin Moulis, Ing. Pavel Kryštof, MBA.
  3. Jaké konkrétní odborné zkoušky a kdy vykonali zaměstnanci povinného subjektu uvedení v bodu 1 pro činnosti, jež jsou jejich náplní práce pro výkon státní správy v přenesené působnosti.
  4. Kolik činí průměrný plat za období 1–9/2016 připadající na jednoho zaměstnance oddělení silničního správního úřadu bez zápočtu platu vedoucího tohoto oddělení.
  5. Kolik činí průměrný plat za období 1–9/2016 připadající na jednoho zaměstnance oddělení silničního správního úřadu včetně zápočtu platu vedoucího tohoto oddělení.
  6. Kolik procent z průměrného platu uvedeného v bodu 5 tvoří státní příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti.
  7. Kolik činí roční státní příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou realizuje oddělení silničního správního úřadu.
  8. Na základě jakého rozhodnutí příslušného orgánu oddělení silničního správního úřadu povoluje zřízení vyhrazeného místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P jen žadatelům s trvalým pobytem v Praze 8 a s registrací vozidla na stejné adrese.
  9. Na základě jakého oprávnění oddělení silničního správního úřadu rozhoduje při zřizování vyhrazeného místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P jen žadatelům s trvalým pobytem v Praze 8 o využití pozemku pare. č. 3940 v obci Praha katastrálním územní Libeň, když mu vlastnické právo k danému pozemku nesvědčí.
  10. Jak velkou částku za parkování v parkovací zóně (ulice Turnovská na Praze 8) inkasoval povinný subjekt od zavedení této parkovací zóny do dne podání této žádosti.

Odpověď:

K bodu 1. a 2. žádosti

Dosažené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, tj. nejvyšší dosažené vzdělání u jmenovaných úředníků:

Simona Ďurkovičová – Střední odborné učiliště strojírenské
Mgr. Lenka Kaplanová – Vyšší odborná škola dopravní, VŠ – veřejná správa
Mgr. Martin Moulis – VŠ – politologie a evropská studia
Ing. Pavel Kryštof, MBA – VŠ – veřejná správa

Dosažené vzdělání pro vykonávané pozice je u jmenovaných v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3. žádosti
Zkouška odborné způsobilosti:

Simona Ďurkovičová
Mgr. Lenka Kaplanová
ze správní činnosti „při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství“
Ing. Pavel Kryštof, MBA – uznání rovnocennosti dle vysokoškolských diplomů.

K bodu 4. žádosti
Průměrný plat jednoho zaměstnance oddělení silničního správního úřadu povinného subjektu za období měsíců leden až září roku 2016 činí 24.131 Kč bez zápočtu platu vedoucího oddělení.

K bodu 5. žádosti
Průměrný plat jednoho zaměstnance oddělení silničního správního úřadu povinného subjektu za období měsíců leden až září roku 2016 činí 25.412 Kč včetně zápočtu platu vedoucího oddělení.

K bodu 6. a 7. žádosti
Roční státní příspěvek na výkon státní správy činí 61.062.000 Kč. Jedná se o celkovou finanční částku na r. 2016.

K bodu 8. žádosti
Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 9. žádosti
Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací je plně v kompetenci příslušných silničních správních úřadů. Na zvláštní užívání komunikace (vyhrazené parkovací místo) nevzniká právní nárok. Pozemek parc. č. 3940, k. ú. Libeň, obec Praha, je ve vlastnictví hl.nbspm.nbspPrahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, která uzavřela „Smlouvu o výpůjčce“ s paní žadatele. Smlouva o výpůjčce nabývá účinnosti dnem účinnosti pravomocného rozhodnutí, vydaného příslušným silničním správním úřadem, kterým se zvláštní užívání komunikace povoluje.

K bodu 10. žádosti
Vybrané příjmy za parkovací zóny v ulici Turnovská činí celkem 20. 850 Kč. Finanční částka náležející městské části Praha 8 z poplatků za zóny placeného stání v ulici Turnovská bude povinnému subjektu známa v měsíci únoru 2017.

(05.12.2016, řešil odbor kancelář tajemníka, odbor dopravy a ekonomický odbor)
Zveřejněno: 16.12.2016
Vytisknout