Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace
  • kdy Odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen OÚRV) vydal souhlas se změnou v účelu užívání stavby pro nebytový prostor v přízemí domu č. 85/101 na parcele p. č. 461/1 k. ú. Karlín
  • kdy OÚRV vydal rozhodnutí o kolaudaci a povolení užívání stavby pro nebytový prostor v přízemí domu č. 85/101 na parcele p. č. 461/1 k. ú. Karlín
Žádám o doložení kopií listin dokládajících tuto kolaudaci.

Odpověď:


Odbor územního rozvoje a výstavby povinného subjektu (dále jen „stavební úřad“) vydal dne 09.06.2004 pod č. j. OV/2004/1720/Be stavební povolení na stavební úpravy nebytového prostoru „Zřízení sportbaru a prodejny-zastavárny v přízemí bytového domu“, Praha 8 – Karlín č. p. 85, Sokolovská 104, které nabylo právní moci dne 09.06.2004. Následně stavební úřad vydal dne 07.07.2004 kolaudační rozhodnutí č. j. OV/2004/2774/Be, které nabylo právní moci dne 07.07.2004 a bylo jím povoleno užívání výše uvedeného nebytového prostoru v 1. NP předmětného bytového domu jako sportbar a prodejna-zastavárna.

Žadateli byla poskytnuta kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

(19.12.2016, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 27.12.2016
Vytisknout