Žádost o poskytnutí informace 2016

Žádost o poskytnutí informace
  1. Na základě jakého dokumentovaného referenda/průzkumu názoru občanů realizovaného stávajícím vedením MČ P-8 se stávající vedení rozhodlo systém „Modrých zón" implementovat? Je totiž známo, že v průzkumu organizovaném předchozím vedením občané P8 toto jednoznačně odmítli poměrem hlasů 2:1 (tímto samozřejmě nejsou myšleny možné nedoložitelné možná i zmanipulované pseudoprůzkumy ne nerelevantním vzorku respondentů)
  2. Na základě jaké odborné studie realizované stávajícím vedením MČ P-8 se stávající vedení rozhodlo systém „Modrých zón" implementovat v aktuálním rozsahu?
  3. Na základě jaké cost-benefit analýzy realizované stávajícím vedením MČ P-8 se stávající vedení rozhodlo zpoplatnit parkování v aktuální podobě? A to včetně např. zdůvodnění proč je z pohledu využívání veřejného prostoru důležité, aby například bezdětný pár využívající 2 služební vozidla platil pouze 2x1200 Kč a rodina s dětmi využívající např. jedno soukromé vozidlo a s dočasným přidělením jednoho referentského vozidla (ale obě na stejnou osobu) platila 13200Kč/rok ? Informace o vybraném parkovném za říjen a listopad v členění od rezidentů a nerezidentů
  4. Informace o vybraném parkovném za říjen a listopad v členění od rezidentů a nerezidentů
  5. Informace o využití vybraného parkovného - tedy kolik ze získaných prostředků je skutečně a konkrétně využito ku prospěchu rezidentů P8 (jak již dříve deklaroval R. Petrus) a kolik mizí nevratně v servisních organizacích (zjevně zcela zbytečně - neboť zákaz stání v „zóně" mimo vyhrazená místa je hromadně nedodržováno) a jinde, bez prospěchu pro rezidenty P-8 ale s požehnáním Městské části Prahy 8.

Odpověď:


K bodu 1. žádosti
Odbor živnostenský a správních činností Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) sděluje, že ve funkčním období stávajícího Zastupitelstva MČ Praha 8 se k dnešnímu dni nekonalo žádné referendum ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které by se týkalo systému „Modrých zón“.

K bodu 2. žádosti
Zóny placeného stání byly realizovány na základě studie „Zpracování komplexní analýzy dopravy v klidu na území MČ Praha 8, s ohledem na možnosti zřízení zón placeného stání“ vypracované v roce 2012.

K bodu 3. žádosti
Stávající ceny v zónách placeného stání (dále jen „ZPS“) jsou dány usnesením Rady hlavního města Prahy č. 244 ze dne 09.02.2016.
V přílohách předmětného usnesení jsou uvedeny ceníky parkovacích oprávnění a karet v ZPS pro jednotlivé oblasti, je zde mj. dáno zpoplatnění prvního a dalšího vozidla žadatele (není možné od žadatele požadovat údaje, zda je svobodný nebo ženatý/vdaná).
Cena za parkovací oprávnění je pro rezidenty jednotná pro všechny městské části (některé městské části se dělí na oblasti – zde je cena poloviční).
Ceny za parkovací oprávnění projednávala samospráva MČ Praha 8.

K bodu 4. žádosti
Dle informací TSK hl. m. Prahy bylo vybráno na území MČ Praha 8 za parkovací oprávnění:
říjen: 2.809.665 Kč
listopad: 678.153 Kč
V parkovacích automatech a přes virtuální parkovací hodiny:
říjen: 1.708.274 Kč
listopad: 2.078.825 Kč.
Systém nerozlišuje členění na rezidenty a nerezidenty.

K bodu 5. žádosti
Uzávěrka finančních prostředků ZPS bude uskutečněna ke konci tohoto roku. Získané finanční prostředky budou použity na provoz ZPS. Po uhrazení provozu budou finanční prostředky rozděleny mezi hl. m. Prahu a MČ Praha 8. MČ Praha 8 následně tyto finanční prostředky použije na financování úprav stání v komunikační zeleni a v uličním stání.

(20.12.2016, řešil odbor dopravy a odbor živnostenský a správních činností)
Zveřejněno: 28.12.2016
Vytisknout