Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o zpřístupnění následujících informací týkajících se parkovacích zón na území městské části (dále jen „MČ“) a s tím souvisejícím záznamem registračních značek vozidel (dále jen „RZ“).:

  1. Kolik záznamů RZ bylo od zavedení systému celkem pořízeno mobilními kontrolními vozidly? K údaji uveďte délku období.
  2. Kolik záznamů RZ bylo celkem zaznamenáno manuálním zadáním uživatele vozidla do parkovacích automatů? K údaji uveďte délku období.
  3. Kolik přestupků v dopravě bylo díky systému záznamu RZ zjištěno?
  4. Na jak dlouhou dobu jsou data o RZ obyvatel a návštěvníků uložena a o jaká konkrétní data se jedná?
  5. Jakým způsobem jsou osobní údaje o vozidlech a jejich pohybu chráněna?
  6. Jakým dalším stranám jsou data poskytována nebo zpřístupněna a na základě jakých právních norem? (např. Policie ČR)
  7. Kde se nacházejí datová úložiště systému?
  8. Na základě jakých právních norem jsou sbírány osobní údaje ohledně pohybu obyvatel MČ a návštěvníků MČ?
  9. Pokud nezná MČ odpověď na jakoukoli z otázek 1-8, jelikož téma nespadá do její gesce, jmenujte instituci či společnost, do jejíž gesce spadá.
  10. Žádám Vás o poskytnutí kompletního návodu k použití kamerového systému umístěného na kontrolních vozidlech.

Odpověď:

K bodům 1), 2), 4)–10) žádosti:
Městská část Praha 8 (dále jen „MČ Praha 8“) není zřizovatelem ani správcem zón placeného stání (dále jen „ZPS“).
Zřizovatelem ZPS je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, hlavní město Praha.
ZPS v MČ Praha 8 jsou zřízeny na základě nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy.

Na základě tohoto sdělení bylo žadateli doporučeno obrátit se se svými dotazy uvedenými pod body 1), 2), 4)–10) žádosti na správce ZPS, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., oddělení správy ZPS, se sídlem na adrese Řásnovka 8, 110 00 Praha 1, pracoviště: Lihovarská 12, 190 00 Praha 9.

Zároveň bylo žadateli sděleno, že v předmětné záležitosti lze též kontaktovat zřizovatele ZPS, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy, oddělení organizace dopravy, se sídlem na adrese Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

K bodu 3) žádosti:
Od počátku zavedení ZPS na území MČ Praha 8 k datu 30.06.2017 řešil přestupky spojené s nedodržením režimu parkování v ZPS na území MČ Praha 8 Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravněsprávních činností, oddělení přestupkového řízení, se sídlem na adrese Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

Na základě této skutečnosti bylo opět žadateli doporučeno obrátit se s tímto dotazem ohledně počtu zjištěných přestupků spojených s nedodržením režimu parkování v ZPS na území MČ Praha 8 v období od počátku zavedení ZPS na území MČ Praha 8 k datu 30.06.2017 na výše uvedené pracoviště Magistrátu hl. města Prahy.

Od 01.07.2017 řeší na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26.01.2017 přestupky spojené s nedodržením režimu parkování v ZPS na území MČ Praha 8 Úřad městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ Praha 8“), odbor dopravy, oddělení přestupkové, se sídlem na adrese Čimická 61, 181 00 Praha 8.

K tomuto uvádíme, že za období od 01.7.2017 do 30.11.2017 obdrželo oddělení přestupkové odboru dopravy ÚMČ Praha 8 oznámení o spáchání 9 466 přestupků spojených s nedodržením režimu parkování v ZPS na území MČ Praha 8.


(14.12.2017, řešil odbor dopravy)
Zveřejněno: 18.12.2017
Vytisknout