Žádost o poskytnutí informace 2018

Žádost o poskytnutí informací:
  • Počet všech obdržených žádostí o informace spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby.
  • Počet obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu s uvedením počtu vyřízených jednotlivými způsoby.

Odpověď:
Žadateli bylo sděleno, že požadovanou informaci nalezne na webových stránkách městské části Praha 8 – www.praha8.cz – v sekci: Úřad – Povinně zveřejňované informace – Výroční zprávy, a to konkrétně na odkaze – www.praha8.cz/Vyrocni-zpravy.html.

Na tomto uvedeném odkaze jsou zveřejněny Výroční zprávy za období let 2000–2017, v nichž jsou zaznamenány veškeré údaje o podaných žádostech o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a jejich vyřízení.

Za období od 01.01.2018 k 30.09.2018 bylo podáno a vyřizováno celkem 115 žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

K dalšímu dotazu ohledně „počtu obdržených žádostí o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu spolu s uvedením počtu žádostí vyřízených jednotlivými způsoby“, sdělujeme, že za období roku 2000–2003 byly již veškeré spisy týkající se agendy vyřizování žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v souladu se Spisovým a skartačním řádem Úřadu městské části Praha 8 předány do centrální spisovny ke skartačnímu řízení, dokumenty tak byly vyřazeny a následně zničeny.

Na základě výše uvedeného sdělujeme, že pokud byly v období roku 2000–2003 nějaké žádosti o informace o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu podány a vyřizovány, povinný subjekt jimi již nedisponuje.

Za období od roku 2004 k 30.09.2018 bylo podáno a následně v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím vyřízeno celkem 6 žádostí týkajících se poskytnutí informací o platech a odměnách zaměstnanců povinného subjektu, a to:

rok 2012 – 1 žádost – vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, ostatní informace poskytnuty e-mailem.
rok 2015 – 3 žádosti:
  1. žádost – odpověď na žádost poskytnuta e-mailem.
  2. žádost – žadatel byl odkázán na zveřejněnou informaci na webových stránkách městské části Praha 8
  3. žádost – nejprve vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, žadatel podal odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu a na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu, Magistrátu hlavního města Prahy, byla informace poskytnuta prostřednictvím datové schránky.
rok 2017 – 1 žádost – odpověď na žádost poskytnuta e-mailem.
rok 2018 – 1 žádost – odpověď poskytnuta prostřednictvím datové schránky.
(07.11.2018, řešil odbor právních služeb)
Zveřejněno: 14.11.2018
Vytisknout