Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informací k období 2015 – 2019:
  1. Veškeré dokumentace (průzkumy, projekty, studie atd.), na základě kterých byla udělena povolení ke kácení a likvidaci porostů, k terénním úpravám, oplocování pozemků a případně k dalším pracím na pozemcích č. 633/1, 631, 633/2, 633/3, 632, 634/1 v k. ú. Bohnice, a dále též na pozemcích parc. č. 625/1, 626 v k. ú. Bohnice.
  2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) na základě kterých byla vydána povolení k činnostem uvedeným v bodě 1).
  3. Vlastní povolení a podmínky provádění, které vydaly odbory MČ Praha 8 k činnostem uvedeným v bodě 1).

Odpověď:

Žadateli byly k jednotlivým bodům žádosti sděleny následující informace:

K bodu č. 1) žádosti:
Odstraňování dřevin na pozemku parc. č. 633/1 v k. ú. Bohnice probíhá na základě podané žádosti o údržbu pozemku a vydaného rozhodnutí odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OŽP ÚMČ Praha 8“) o povolení kácení ze dne 24.06.2019, č. j. MCP8 188846/2019, spis. zn. SZ MCP8 095346/2019.

Záměr údržby plochy zasahuje na území Evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce. Tato oblast byla vymezena pro ochranu stanovišť, která jsou ohrožena šířením nepůvodních druhů a zarůstáním dřevinami.

Podklad pro rozhodnutí o kácení s kladným výrokem tvoří posouzení příslušného orgánu odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se závěrem: „výše uvedený záměr odstranění vegetačního krytu nebude mít vliv na EVL CZ110154-Kaňon Vltavy u Sedlce“ – viz usnesení OCP MHMP ze dne 06.03.2019 č. j. MHMP 427166/2019, sp. zn. S-MHMP 337963/2019, jehož kopie byly žadateli zaslána.

Dle ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se nejedná o nedovolené zásahy do dřevin, pokud jsou realizovány v rámci péče o evropsky významnou lokalitu prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření.

Kontrolní činností v dané lokalitě v rámci státního dohledu se v současnosti zabývá Česká inspekce životního prostředí, které byla ze strany správního orgánu OŽP ÚMČ Praha 8 poskytnuta součinnost.

K bodu č. 2) žádosti:
Žadateli byla zaslána v anonymizované podobě kopie vyjádření OŽP ÚMČ Praha 8 ze dne 11.12.2018, č. j. MCP8 293956/2018.

K bodu č. 3) žádosti:
Žadateli byla zaslána kopie Rozhodnutí o povolení kácení dřevin ze dne 24.06.2019 vydaného OŽP ÚMČ Praha 8 pod č. j. MCP8 188846/2019, spis zn. SZ MCP8 095346/2019.

Dne 10.12.2019 provedl odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) kontrolní prohlídku na pozemcích parc. č. 625/1, 633/1, 633/2, vše v k. ú. Bohnice.

Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že bylo provedeno kácení dřevin na pozemcích parc. č. 633/1 a 633/2, vše v k. ú. Bohnice, což nespadá do kompetence stavebního úřadu, nýbrž je v kompetenci OŽP ÚMČ Praha 8, jak již bylo výše sděleno.

Na základě provedené kontrolní prohlídky stavební úřad konstatoval, že na pozemku parc. č. 625/1 v k. ú. Bohnice byly provedeny práce v souladu s ust § 80 odst. 3 písm. a) zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Žadateli byla zaslána v anonymizované podobě kopie protokolu z výše uvedeného místního šetření.


(12.12.2019, řešil odbor životního prostředí a odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 18.12.2019
Vytisknout