Žádost o poskytnutí informace 2020

Žádost o poskytnutí informace v souvislosti s rychlostí oprav komunikací v Praze 8
  1. Jaká opatření byla nebo budou přijata ze strany ÚMČ Praha 8, aby se v budoucnosti neopakovala podobná situace jako v Cafourkově ulici („stavba – nestavba“), ve vztahu k TSK
  2. Jaká odškodnění bude ÚMČ vyžadovat od TSK vůči obyvatelům, bydlícím v Cafourkově ulici, protože po celou dobu bylo velmi zhoršené životní prostředí. Navrhuji např. výsadbu nových stromů do nově opravených trávníků před domem směrem do Cafourkovy ulice.

Odpověď:
V rámci věcné a místní příslušnosti zdejšího správního orgánu bylo postupováno v souladu s právními předpisy. Pokud zhotovitel či stavebník zjistí při provádění stavby závady bránící k včasnému dokončení, požádá v souladu s právními předpisy o dodatečná prodloužení k úspěšnému dokončení stavby. Bližší informace o rekonstrukci ul. Cafourkova jsou uvedeny na internetových stránkách Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“). Níže uvádíme výňatek informací z těchto stránek:

Rekonstrukce ulice Cafourkova
Po dokončení opravy kanalizace společností PVS ke dni 05.10.2020 bude ihned následovat pokračování rekonstrukce komunikace Cafourkova, která spočívá v následujícím postupu. Nejdříve bude provedeno vybourání stávající konstrukce komunikace v šířce 4,5 m a chodníku a ještě bude provedeno odtěžení vrstvy mocnosti l m. Zde bude provedena sanace podloží komunikace a chodníku pomocí vrstvy štěrkodrti frakce 125/200 v ti. 400 mm, separační geotextílie, výztužné geomříže, vrstvy štěrkodrti frakce 63/125 ti. 300 mm, vrstvy štěrkodrti frakce 0/63 ti 300 mm. Po této sanaci budou provedeny vrstvy komunikace a chodníku včetně osazení silničních a chodníkových obrub.
Součástí jsou i asfaltové vrstvy do komunikace a chodníku i opěrná zídka. Nakonec budou provedeny sadové úpravy a dopravní značení. Termín dokončení je plánován na 30.11.2020.


TISKOVÁ ZPRÁVA
KOMPLIKACE PŘI REKONSTRUKCI ULICE CAFOURKOVA
DÍKY KAVERNÁM SE PRODLUŽUJE TERMÍN JEJÍHO DOKONČENÍ

Praha 19. června 2020 – Ulice Cafourkova je jednou z nejkomplikovanějších rekonstrukcí posledních let v MČ Praha 8. Byť se jedná o menší stavbu, jde o kompletní rekonstrukci, kde pracuje více investorů. Zásadním investorem je Technická správa komunikací (TSK) společně s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS).

Stavba byla zahájena již 15. květnu 2019, ale při realizaci stavby kanalizace v režii PVS se na podzim roku 2019 objevily rozsáhlé kaverny, které stavbu značně zkomplikovaly. Následně musel být proveden geofyzikální průzkum stavu podloží, který objednala TSK, a na základě toho byla zpracována změnová projektové dokumentace.

Vzhledem k rozsahu sanačních prací se projednává změna stavby před dokončením a také bylo nutné připravit nové výběrové řízení, které nyní probíhá. Rozsah sanace je tak velký, že není možné jej zrealizovat v rozsahu původně vysoutěžených prací. TSK zahájí další stavební práce na komunikaci k termínu řádného dokončení stavby kanalizace, kterou provádí PVS a předání části staveniště. TSK zajišťuje prostřednictvím zhotovitele stavby údržbu staveniště a dopravně-inženýrské opatření (DIR).

V současné době je DIR platný do konce června 2020 a nyní projednáváme jeho prodloužení.
Stále probíhají práce Pražské vodohospodářské společnosti na kanalizaci.

Informace zaslané na TSK společností PVS:
Oprava kanalizace je výrazně zpožděna. Důvodem je to, že při opravě bylo zjištěno, že vzhledem k hloubce a geologickým podmínkám, nelze pokračovat v opravě otevřeným výkopem. Musel být, proto následně zpracován nový projekt a vysoutěžena nová zakázka na pokračování prací hornickým způsobem. Dle něj musí probíhat práce velice opatrně a za přísných bezpečnostních opatření v krátkých postupech. To zapříčinilo rozhodující, mnoha měsíční zpoždění.

Od března byla navíc stavba přerušena z důvodu ochrany zaměstnanců před nákazou coronavirem Covid-19. Od začátku června jsou práce obnoveny a předpoklad dokončení je 08/2020.

Dopravní omezení:
Úplná uzávěra daného úseku. Průjezd povolen.
Zhotovitel prací pro TSK: Porr, a.s.

Dále bylo žadateli v předmětné věci k bodu č. 2 žádosti týkajícího se dotazu „jaká odškodnění bude ÚMČ vyžadovat od TSK vůči obyvatelům, bydlícím v Cafourkově ulici, protože po celou dobu bylo velmi zhoršené životní prostředí. Navrhuji např. výsadbu nových stromů do nově opravených trávníků před domem směrem do Cafourkovy ulice“, odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OŽP“) sděleno, že stavební záměr rekonstrukce komunikace v Cafourkově ulici nekladl požadavky na odstranění dřevin rostoucích mimo les. OŽP je oprávněn ukládat náhradní výsadbu dřevin pouze v rámci kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin vyžadujících povolení dle zákona a prováděcího předpisu. Tak tomu bylo v případě nedávné a rozsáhlé rekonstrukce komunikací ve staré zástavbě Bohnic, kde jsou vysazena stromořadí na vyšší kvalitativní úrovni jako adekvátní kompenzační opatření za odstraněné dřeviny.


(18.11.2020, řešil odbor dopravy a odbor životního prostředí)
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 25.11.2020
Vytisknout