Žádost o poskytnutí informace 2021

Žádost o poskytnutí informace:

A. Zda se na pozemku parc. č. 2823/1 v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV č. 2540 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a/nebo pozemku parc. č. 2826 v katastrálním území Libeň, obec Praha, zapsaném na LV č. 2540 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha vede jakékoli řízení podle stavebního zákona (řízení o umístění stavby, stavební řízení apod.) ve smyslu současné či budoucí zástavby těchto pozemků či některého z nich, a to vč. řízení o získání tzv. předběžné informace či jednání o studii záměru apod., popř. zda k těmto pozemkům či některému z nich již bylo vydáno nějaké rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona (rozhodnutí o odstranění stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení apod.).
V případě, že bylo stavebním úřadem vydáno nějaké rozhodnutí ve vztahu k uvedeným pozemkům či některému z nich v souvislosti se současnou či budoucí zástavbou těchto pozemků či některého z nich, dovoluji si požádat o zaslání jeho kopie.

B. Přihlášení opomenutého účastníka řízení.

Odpověď:

Žadateli bylo na základě informace z odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) sděleno následující:

Dne 29.11.2021 byla na stavební úřad podána žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou „Bytový dům U Libeňského pivovaru“, který sestává z novostavby bytového domu, prodejny potravin, včetně přípojek vody, splaškové a dešťové kanalizace, elektro NN a slaboproudu, přeložky trafostanice včetně souvisejícího vedení NN a VN, areálových rozvodů kanalizace, retenčně – akumulační nádrže a lapolu, komunikací, chodníků, zpevněných ploch a ploch pro parkování, vnitroareálového oplocení, dělících a opěrných stěn, souvisejících terénních a sadových úprav, včetně dočasných konstrukcí zajištění stavební jámy a dočasných staveb zařízení staveniště. Jako pozemky výstavby jsou v žádosti uvedeny pozemky parc. č. 2823/1, 2824, 2826, 3877, 3879/1, 3879/5 a 2982/6, k. ú. Libeň. V této předmětné věci nebylo stavebním úřadem ode dne podání žádosti vydáno žádné opatření a stavební úřad nyní spis studuje.

Dne 25. 8. 2021 bylo stavebním úřadem vydáno pod rozhodnutí o odstranění stávajících staveb, oplocení a přípojek v areálu objektů při ulici Kotlaska, Nám. Dr. Václava Holého a U Libeňského pivovaru na pozemcích parc. č. 2823/1, 2824, 2826, 3877 a 3879/5, k. ú. Libeň, s nabytím právní moci dne 30. 9. 2021 (žadateli zaslána kopie s anonymizovanými osobními údaji).

K dotazu ohledně přihlášení opomenutého účastníka řízení stavební úřad uvádí, že nemůže předem konkrétně vymezit okruh účastníků návrhového řízení, aniž by ověřil, že doručená žádost v předmětné věci je úplná. Podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou účastníky řízení kromě žadatelů další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Podle speciální úpravy dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jsou účastníky územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Poté, co bude žádost vyhodnocena jako úplná, bude v souladu s ust. § 87 stavebního zákona oznámeno zahájení řízení a účastníkům bude dána možnost k podkladům se vyjádřit a dána možnost nahlížet do spisu a podkladů.


(10.12.2021 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 22.12.2021
Vytisknout