Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o poskytnutí informace ke stavbám reklamních zařízení nacházejících se na pozemcích parc. č. 430/1, 2673, 4104/4, 3709/8, 13/32, 2/2, 2600/4, 4026/4, 2999 a 2992/1, vše v k. ú. Libeň, obec Praha, a to:
  1. který den bylo uvedeným stavbám vydáno povolení pro stavbu?
  2. který den toto povolení vyprší?
Pokud již řízení bylo ukončeno a stavbám byly povoleny změny v užívání, žádám o zaslání anonymizovaných kopií těchto rozhodnutí.
Současně žádám o informace o dalším postupu úřadu v této věci.

Odpověď:
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby (dále jen „stavební úřad“), si jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyžádal u vlastníků pozemků parc. č. 2673, 4104/4, 3709/8, 13/32, 2/2, 2600/4, 4026/4, 2999 a 2992/1, vše k. ú. Libeň, obec Praha, existenci případných povolení či jiných opatření speciálních stavebních úřadů. Na základě výsledků tohoto vyžádání bude stavební úřad u staveb, které nemají potřebná povolení, postupovat v souladu se stavebním zákonem.
 
O stavbě pro reklamu umístěné na pozemku parc. č. 430/1, k. ú. Libeň, obec Praha, stavební úřad zjistil, že u této dočasné stavby uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání. Na základě této skutečnosti zahájil stavební úřad dne 3. 12. 2021 řízení o nařízení odstranění stavby. Zahájení předmětného řízení oznámil stavební úřad známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
 
(20.12.2022 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 29.12.2022
Vytisknout