Žádost o poskytnutí informace 2022

Žádost o poskytnutí informací, které se týkají rekonstrukce či jiných oprav, údržbových prací nebo změn Libeňského soumostí („Libeňský most“): 
(i) veškerá rozhodnutí (popř. jiné úkony týkající se umístění či realizace), která se týkají Libeňského mostu, vydaná od 1. 1. 2006 až do dne vyhotovení odpovědi na tuto žádost. tj. zejména, nikoliv však výlučně, 
 1. veškerá územní rozhodnutí, stavební povolení a jiná obdobná rozhodnutí, povolení, souhlasy či ohlášení a/nebo oznámení (tj. včetně úkonů učiněných vůči stavebnímu úřadu ze strany stavebníka, a to také včetně oznámení o zahájení stavby), 
 2. jejich změny, 
 3. vč. rozhodnutí o případném odvolání proti těmto rozhodnutím a povolením, popř. o jiných opravných prostředcích proti veškerým požadovaným rozhodnutím, povolením a jiným úkonům, 
 4. stejně jako všechna případná rozhodnutí o prodloužení těchto rozhodnutí a povolení, 
 5. rozhodnutí o změně stavby před dokončením, 
 6. rozhodnutí o odstranění stavby aj.; 
(ii) souhrn všech aktuálních řízení a jiných postupů, týkajících se umístění, změn či realizace Libeňského mostu, které se ve věci Libeňského mostu vedou a doposud nebyly pravomocně (či jinak závazně) ukončeny, tj. zejména, nikoliv však výlučně,
 1. jakékoliv řízení týkající se vydání nového územního rozhodnutí, stavebního povolení či jiného obdobného rozhodnutí, povolení, 
 2. popř. jakákoliv ohlášení a/nebo oznámení (tj. včetně úkonů učiněných vůči stavebnímu úřadu ze strany stavebníka), 
 3. změny již vydaných rozhodnutí a povolení, 
 4. řízení o změně stavby před dokončením, 
 5. řízení o odstranění stavby aj.; 

(iii) ve vztahu k bodu (ii) této žádosti Vás tímto žádáme o poskytnutí informací, v jaké fázi se příslušné řízení či jiný postup nachází. tj., zejména, nikoli však výlučně, kdy bylo řízení zahájeno, zda již bylo ve věci rozhodnuto či byl jiný postup jinak ukončen, zda se v dané věci vede odvolací řízení apod. Tímto Vás také žádáme o poskytnutí příslušných oznámení, kterými bylo případné řízení zahájeno; 

(iv) dále Vás žádáme o poskytnutí informace, který správní orgán je věcně a místně příslušný k vedení výše uvedených řízení či postupů;
 
(v) dále Vás žádáme o poskytnutí informace, zda došlo ke změně příslušnosti k vedení jakéhokoliv řízení souvisejícího s Libeňským mostem na jiný než věcně a místně příslušný správní orgán a z jakého důvodu; 

(vi) pokud ke změně příslušnosti došlo, žádáme o poskytnutí informace, v jakém rozsahu k ní došlo, o která konkrétní řízení se jedná, a který správní orgán je příslušným k vedení těchto řízení, a to vč. poskytnutí příslušného usnesení o změně příslušnosti. 

Odpověď:
Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 má k dotazované problematice k dispozici pouze rozhodnutí v rámci své působnosti, tj. v rámci Úřadu městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby a jeho předchůdce, tehdejšího odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“), a to jako obecný stavební úřad nebo vodoprávní úřad. 

Jinými rozhodnutími dalších správních orgánů (speciálního stavebního úřadu) ve věci Libeňského mostu stavební úřad nedisponuje, tyto dokumenty je nutno si vyžádat ze strany žadatele u příslušných orgánů. Jedná se o Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) odbor pozemních komunikací a drah, jehož předchůdcem byl MHMP, odbor dopravy (souhlas k odstranění původních staveb Libeňského mostu, stavební povolení nové tramvajové trati, stavební povolení hlavní stavby, stavební povolení světelných signalizací).

Stavební úřad v předmětné záležitosti dosud vydal opatření a rozhodnutí, která lze rozdělit do následujících skupin:
 1. Rozhodnutí o umístění stavby a navazující rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti. Toto rozhodnutí bylo následně konzumováno v rámci již zčásti pravomocně povolené a zčásti i provedené stavby a je trvale platné.
 2. Stavební povolení a navazující rozhodnutí o prodloužení platnosti v kompetenci obecného stavebního úřadu. Toto rozhodnutí bylo již zčásti konzumováno částečnou realizací stavby a je trvale platné.
 3. Vodoprávní rozhodnutí a navazující rozhodnutí o prodloužení platnosti v kompetenci vodoprávního úřadu. Toto rozhodnutí nebylo dosud konzumováno.
 4. Samostatné předběžné povolení a navazující povolení předčasného užívání stavby Libeňský most – odstraňování havarijního stavu – přeložka plynovodu. Navazující dodatečné rozhodnutí o umístění stavby nebylo dosud vydáno, řízení je přerušeno.
Kopie všech opatření a rozhodnutí byly žadateli zaslány.

(22.12.2022 řešil odbor územního rozvoje a výstavby)


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 29.12.2022
Vytisknout