Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace, jaké stromy a keře mají být vysázeny na území parcel, které jsou uvedeny v územním plánu hlavního města Prahy na k.ú. Troja mezi ulicemi Trojská a Nad Trojou, kde je značná část území jako ZMK – zeleň městská a krajinná, zda náklady na toto vysázení hradí majitelé pozemků a zda jim městská část Praha 8 poskytuje nějaký finanční příspěvek. Na parcele č. 775/7 je zakreslen domek, který za vlastnictví p ……….  shořel, a proto Vás žádám o sdělení, zda má tuto ruinu odstranit p……. nebo nový majitel p……..
Dále Vás žádám o zjednání nápravy, protože parcela č. 778, která je z velké části porostlá trním, nebyla nikdy orána a proto nemůže být ornou půdou, a také ani parcela č. 772 nebyla nikdy orána a není orána ani v současné době.


Odpověď:

Odbor životního prostředí povinného subjektu k žádosti o poskytnutí informace týkající se „…vysázení stromů a keřů na níže uvedených parcelách v k. ú. Troja, mezi ulicemi Trojská a Nad Trojou…“ sděluje, že předmětné pozemky 777/1, 777/3, 771, 772, 778, 779, 780 a 775/7 v k. ú. Troja, jsou součástí zvláště chráněného území přírodní památky Trojská a jeho ochranného pásma. Jakékoli zásahy do přírodní památky Trojská  a ochranného pásma zvláště chráněného území jsou řízeny „Plánem péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo“ dle ust. § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Realizaci péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo zajišťuje v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy, přitom postupuje dle schváleného plánu péče.
 
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 (dále jen OŽP ÚMČ Praha 8) není kompetentní ve věcech týkajících se odstranění domku na pozemku p. č. 775/7 k. ú. Troja.
 
Vzhledem k tomu, že se pozemky p. č. 778 a 772 v k. ú. Troja nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodní památky Trojská, orba není vhodná – pro zachování stávajícího společenstva. OŽP ÚMČ Praha 8 upřednostňuje zachování těchto pozemků v zemědělském půdním fondu.

(07.11.2014, řešil odbor životního prostředí)
Zveřejněno: 18.11.2014
Vytisknout