Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby domu v ul. Březinova 492/13, k.ú. Karlín – zda realizace vestavby 5 bytových jednotek do půdního prostoru domu Březinova 13 byla provedena v souladu s projektovou dokumentací ověřenou příslušným úřadem a na základě jakého rozhodnutí je tato vestavba, resp. jsou uvedené bytové jednotky ve vestavbě užívány. V případě, že k dotazovanému předmětu existují předmětné listiny, žadatel žádá o jejich zaslání. Žadatel se domnívá, že v okamžiku, kdy by užívání vestavby nebylo řádně povoleno, existuje potencionální riziko vzniku škod na majetku žadatele – sousedním pozemku parcele č. 648/1 a stavbě č.p. 425, která je jeho součástí, vše k.ú. Karlín.


Odpověď:

Na základě stavebního povolení (půdní vestavba a přístavba výtahové šachty) bylo pouze povoleno užívání přístavby výtahové šachty při dvorní fasádě objektu. Ve věci užívání půdní vestavby bez rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu provede stavební úřad kontrolní prohlídku a na základě zjištěných skutečností bude postupovat v souladu se stavebním zákonem.
Ve věci ohrožení stavby č. p. 425, k. ú. Karlín, stavební úřad sděluje, že stavba č. p. 492, k. ú. Karlín, byla v červnu 2014 prohlédnuta statikem, který na místě neshledal žádné závažné statické poruchy mající vliv na statiku objektu.

(11.11.2014, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 26.11.2014
Vytisknout