Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace týkající se případných stanovisek dotčených orgánů a jakýchkoliv správních řízení, které existují nebo existovaly v období posledních 12-ti měsíců v souvislosti s povolením staveb či prodloužení stávajících povolení staveb v areálu betonárky TBG Metrostav na pozemcích parc. č. 767/18, 767/19, 767/54, 767/57, 767/58, 767/59, 767/60, a 767/1, v katastrálním území Karlín, zapsané Katastrálním úřadem pro hlavní město  Praha, na listu vlastnictví č. 578, jako budovy bez čísla popisného. Jedná se budovy, které jsou ve vlastnictví společnosti TBG METROSTAV s.r.o., IČ: 639 92 990, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ: 180 00.


Odpověď:

Odbor výstavby povinného subjektu sděluje následující.

Dne 29.10.2014 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí spis. zn. MCP8 141445/2012/OV.Hán, která spočívá v prodloužení doby trvání technologie předčištění odpadních vod, a to do 31.12.2015.
K žádosti byla doložena stanoviska těchto dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:
 • Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 41630/2014/HP ze dne 16.09.2014
 • Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-10648-3/2014 ze dne 18.09.2014
 • MHMP odbor dopravních agend, č.j. MHMP-1313072/2014/ODA-O4/Ka ze dne 16.09.2014
 • Nájemní smlouva mezi HMP jako vlastníkem dotčeného pozemku parc.č. 767/18 v k.ú. Karlín a společností TBG Metrostav s.r.o.
 • MHMP odbor životního prostředí, sp.zn. S-MHMP-1243549/2014/OZP/VI ze dne 17.09.2014
 • Povodí Vltavy, sp. zn. 86067/2014-263 ze dne 15.09.2014
 • ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 122426/2014 ze dne 24.09.2014
 • ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 122425/2014 ze dne 08.09.2014
 • ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, oddělení vodoprávní, č.j. MCP8 137117/2014 ze dne 07.10.2014
 • Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 42604/OTPČ/14 ze dne 10.09.2014
 • Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 3509/14/2/02/Ma ze dne 25.09.2012
 • MHMP odbor stavební a územního plánu, č.j. S-MHMP 1244290/2014/SUP ze dne 16.09.2014, zároveň bylo doloženo vyjádření MHMP odbor stavební č.j. S-MHMP 1194055/2012/OUP ze dne 23.10.2012
 • IPR hl.m. Prahy, č.j. IPR 09692/14 ze dne 08.10.2014
Vyjádření a stanoviska jsou kladná, kromě Úřadu městské části Praha 8, odboru výstavby, oddělení vodoprávní, které požaduje vydat příslušné povolení podle vodního zákona (nikoliv pouze souhlas) a dále je ve vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního a územního plánu, v závěru uvedeno, že čistírna odpadních vod v ploše ZMK (zeleň městská a krajinná) není přípustná.

(12.11.2014, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 26.11.2014
Vytisknout