Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace – rozhodnutí/souhlas stavebního úřadu se spojením pozemků p. č. 201/1 a 201/2 v katastrálním území Karlín, obec Praha, LV č. 557 u katastrálního úřadu Praha-město.

Odpověď:

Stavba byla původně povolena na pozemcích parc. č. 201/1 a 201/2 v katastrálním území Karlín. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavebník předložil geometrický plán  č. 4464/2008 odsouhlasený Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, dle kterého byla stavba zaměřena na zastavěném pozemku parc. č. 201/1 v katastrálním území Karlín. V souladu s tímto podkladem bylo v kolaudačním souhlasu uvedeno, že se stavba nachází na sceleném pozemku parc. č. 201/1 v katastrálním území Karlín.

(26.11.2014, řešil odbor výstavby)
Zveřejněno: 11.12.2014
Vytisknout