Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V průběhu roku 2014 došlo k vybudování parkoviště v křížení ulic Nekvasilova a ulic U sluncové (okolo divadla Kámen a kulturního střediska). Na parkovišti se již 4 měsíce nepracuje.

  1. Kdy dojde k otevření tohoto parkoviště, a zda budou moci na tomto parkovišti parkovat obyvatele Invalidovny?
  2. V případě, že nebude parkoviště zpřístupněno obyvatelům Invalidovny, žádám o sdělení celkové investice v roce 2014 do těchto parkovacích?

Odpověď:

Předmětná parkovací plocha byla uvedena do užívání na podkladě žádosti jejího vlastníka a stavebníka, kterým je městská část Praha 8, zastoupena majetkovým odborem Úřadem městské části Praha 8 (dále jen „ÚMČ“),  kolaudačním souhlasem vydaným stavebním úřadem dne 23.10.2014 pod sp.zn. MCP8 095414/2014/OV.Mel a č.j. MCP8 115809/2014. Kolaudační souhlas nabyl účinnosti dnem jeho doručení, tedy 30.10.2014 a stavbu parkovací plochy lze tedy užívat k povolenému účelu. Faktické zahájení užívání parkovací plochy je věcí jejího vlastníka, tedy městské části Praha 8, zastoupené ÚMČ Praha 8, majetkovým odborem.
Účelem předmětné parkovací plochy je, podle rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení vydaného ve společném rozhodnutí stavebním úřadem dne 27.11.2013 pod sp. zn. MCP8 103149/2013/OV.Mel a č.j. MCP8 15712/2013 s nabytím právní moci dne 18.12.2013, doplnění dopravy v klidu pro stávající funkce v objektu č. p. 625 v ulici Nekvasilova.
Vjezd a výjezd na parkovací plochu je řízen automatickými závorami. Podle provozního řádu parkoviště odsouhlaseného Policií ČR ze dne 15.09.2014, který byl jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu, jsou automatické závory ovládány prostřednictvím uživatelské čipové karty nebo obsluhou recepce objektu č. p. 625 v ulici Nekvasilova, s níž je závora propojena komunikátorem. Výjezd z parkoviště je rovněž řízen automatickou závorou s použitím uživatelské čipové karty nebo jednorázové karty, kterou si uživatel parkoviště vyžádá na recepci domu č. p. 625 v ulici Nekvasilova.
Skutečné náklady předmětné stavby parkoviště jsou známy stavebníkovi, tedy městské části Praha 8, zastoupené majetkovým odborem ÚMČ Praha 8.

Majetkový odbor povinného subjektu ve věci sděluje, že parkoviště v ul. Nekvasilova bylo vybudováno hlavně z důvodu zabezpečení potřebných parkovacích ploch pro nájemce prostorů sloužících k podnikání – zejména  lékařů – v objektu čp. 625 na k.ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, 186 00 Praha 8, který je svěřen do správy městské části Praha 8. Zároveň by tímto mělo dojít ke zlepšení dopravy v klidu v okolí předmětného administrativního objektu, uvolněním parkovacích míst, které využívali nájemci tohoto objektu.  V současné době je parkoviště pronajato městskou částí Praha 8, na základě Smlouvy o nájmu č. 2014/1263/MO.DOBCH ze dne 12. listopadu 2014, společnosti AUSTIS správa s.r.o. (IČ: 275 73 974), která bude vykonávat jeho správu a údržbu.
Dle sdělení zástupce společnosti AUSTIS správa s. r. o. – p. Havláska – je parkoviště již  v provozu.  V případě zájmu o  parkování na tomto parkovišti pan Havlásek sdělí podrobnější informace. Doporučujeme se v dané věci přímo obrátit na jmenovaného v objektu Nekvasilova 2, Praha 8 - Karlín, nebo telefonicky  na tel. čísle:  266 773 810, případně e-mailem: sn@austis.cz. Dle informací od společnosti AUSTIS správa s. r. o. by měl být znám počet neobsazených  míst na tomto parkovišti v lednu 2015. Do tohoto data se musí vyjádřit všichni oprávnění nájemci prostorů sloužících k podnikání (lékaři)  v objektu Nekvasilova 625/2, zda mají, či nemají zájem o parkování na nově zřízeném parkovišti.

(10.12.2014, řešil odbor výstavby a majetkový odbor)
Zveřejněno: 23.12.2014
Vytisknout